РАЙОНЕН СЪД - ХАСКОВО
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.5.2018г. до 31.5.2018г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 2868/2017, VII състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

ИНВЕСТБАНК АД

ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ ЕЛМАЗ-ТЕКС

Докладчик:
ВАСИЛ Л. ПАНАЙОТОВ

Решение от 2.5.2018г.

2

Гражданско дело No 3095/2017, VII състав

Искове за развод и недействителност на брака

Н.Г.С.

З.Г.С.

Докладчик:
ВАСИЛ Л. ПАНАЙОТОВ

Решение от 2.5.2018г.

3

Гражданско дело No 3121/2017, VII състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

БУЛПРО 2004 ООД

МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ ТРАКИЯ ЕООД

Докладчик:
ВАСИЛ Л. ПАНАЙОТОВ

Решение от 2.5.2018г.

4

Гражданско дело No 434/2018, VII състав

Искове за развод и недействителност на брака

Г.К.А.

А.С.А.

Докладчик:
ВАСИЛ Л. ПАНАЙОТОВ

Решение от 2.5.2018г.

5

Гражданско дело No 637/2018, VII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

А.П.С.,
Н.Г.С.

 

Докладчик:
ВАСИЛ Л. ПАНАЙОТОВ

Решение от 2.5.2018г.

6

Гражданско дело No 1026/2018, I състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

К.С.Й.

И.С.М.

Докладчик:
МАРИЯ А. АНГЕЛОВА

Определение от 2.5.2018г.

7

Гражданско дело No 3074/2017, IX състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

ЕТ Р.Ч.Х.

А.В.К.

Докладчик:
ПЕТЪР Н. ВУНОВ

Решение от 3.5.2018г.

8

Гражданско дело No 139/2018, VII състав

Искове, основани на неоснователно обогатяване

А.Л.Ю.

С.Х.С.

Докладчик:
ВАСИЛ Л. ПАНАЙОТОВ

Решение от 3.5.2018г.

9

Гражданско дело No 2552/2017, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ЕТ С.-С.И.

Д.Д.Т.

Докладчик:
ПЕТЪР Н. ВУНОВ

Решение от 4.5.2018г.

10

Гражданско дело No 2823/2017, VII състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

П.Д.Д.

АР-М-АГРО ООД-ХАСКОВО

Докладчик:
ВАСИЛ Л. ПАНАЙОТОВ

Решение от 4.5.2018г.

11

Гражданско дело No 3189/2017, VI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

МОБИЛТЕЛ ЕАД ГР.СОФИЯ

С.С.К.

Докладчик:
ВАЛЕНТИНА Ж. ИВАНОВА

Определение от 4.5.2018г.

12

Гражданско дело No 318/2018, IV състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

АЖУР 2004 ЕООД

ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД ПЛОВДИВ

Докладчик:
ПАВЛИНА Х. ГОСПОДИНОВА

Решение от 4.5.2018г.

13

Гражданско дело No 513/2015, IV състав

Искове за развод и недействителност на брака

Т.Р.К.

Б.Т.К.

Докладчик:
ПАВЛИНА Х. ГОСПОДИНОВА

Решение от 8.5.2018г.

14

Гражданско дело No 649/2017, I състав

Искове, свързани с възстановяване на запазена част от наследство

К.А.М.,
В.А.М.

С.Т.М.

Докладчик:
МАРИЯ А. АНГЕЛОВА

Решение от 8.5.2018г.

15

Гражданско дело No 2865/2017, IX състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Л.П.Д.

БУЛ ЛЕС ИНВЕСТ ЕООД

Докладчик:
ПЕТЪР Н. ВУНОВ

Решение от 8.5.2018г.

16

Гражданско дело No 691/2018, IX състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

И.Т.Ч.,
П.Г.Ч.

 

Докладчик:
ПЕТЪР Н. ВУНОВ

Решение от 8.5.2018г.
В законна сила на 8.5.2018г.

17

Гражданско дело No 895/2018, IV състав

Утвърждаване на споразумение за родителски права

Ж.В.Г.,
М.С.П.

 

Докладчик:
ПАВЛИНА Х. ГОСПОДИНОВА

Определение от 8.5.2018г.

18

ЧГД No 2030/2017, IV състав

Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице

БАНКА ДСК ЕАД-ФИНАНСОВ ЦЕНТЪР-ХАСКОВО

В.В.Н.,
К.К.Н.,
Л.К.Н.

Докладчик:
ПАВЛИНА Х. ГОСПОДИНОВА

Определение от 10.5.2018г.

19

Гражданско дело No 24/2018, I състав

Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение

Х.С.М.

Ш.Ю.Б.

Докладчик:
МАРИЯ А. АНГЕЛОВА

Решение от 10.5.2018г.

20

Гражданско дело No 603/2018, III състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Н.М.Т.

ОБЩИНА ХАСКОВО

Докладчик:
НЕЛИ Д. ИВАНОВА

Определение от 10.5.2018г.

21

Гражданско дело No 662/2018, I състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Н.С.М.,
И.Г.М.

 

Докладчик:
МАРИЯ А. АНГЕЛОВА

Решение от 10.5.2018г.

22

Гражданско дело No 755/2018, I състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Ш.А.Ю.,
М.А.А.

 

Докладчик:
МАРИЯ А. АНГЕЛОВА

Решение от 10.5.2018г.
В законна сила на 10.5.2018г.

23

Гражданско дело No 1103/2018, III състав

Искове за развод и недействителност на брака

Х.М.Х.

Е.А.А.

Докладчик:
НЕЛИ Д. ИВАНОВА

Определение от 10.5.2018г.

24

Гражданско дело No 190/2018, IX състав

Искове за развод и недействителност на брака

К.З.Ч.

А.Г.Ч.,
ДСП ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ХАСКОВО

Докладчик:
ПЕТЪР Н. ВУНОВ

Решение от 11.5.2018г.

25

Гражданско дело No 387/2018, VI състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Н.Р.К.

Т.З.М.,
М.И.М.

Докладчик:
ВАЛЕНТИНА Ж. ИВАНОВА

Решение от 11.5.2018г.

26

Гражданско дело No 651/2018, I състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

К.К.К.

К.Й.Г.

Докладчик:
МАРИЯ А. АНГЕЛОВА

Определение от 11.5.2018г.

27

Гражданско дело No 798/2018, IV състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Ю.А.М.

В И К ООД ДИМИТРОВГРАД

Докладчик:
ПАВЛИНА Х. ГОСПОДИНОВА

Определение от 11.5.2018г.

28

Гражданско дело No 2948/2017, VI състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

С.А.П.

А.Д.П.

Докладчик:
ВАЛЕНТИНА Ж. ИВАНОВА

Решение от 14.5.2018г.

29

Гражданско дело No 266/2018, I състав

Искове по КЗ

ГАРАНЦИОНЕН ФОНД ГР.СОФИЯ

Д.Р.М.

Докладчик:
МАРИЯ А. АНГЕЛОВА

Решение от 14.5.2018г.

30

Гражданско дело No 680/2018, III състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

М.С.Х.,
Х.С.Х.

 

Докладчик:
НЕЛИ Д. ИВАНОВА

Решение от 14.5.2018г.

31

Гражданско дело No 769/2018, VI състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Ч.Г.Т.

З.Г.З.

Докладчик:
ВАЛЕНТИНА Ж. ИВАНОВА

Определение от 14.5.2018г.

32

Гражданско дело No 865/2018, I състав

Утвърждаване на споразумение за родителски права

Н.П.Ч.,
А.Н.А.

 

Докладчик:
МАРИЯ А. АНГЕЛОВА

Решение от 14.5.2018г.

33

Гражданско дело No 689/2018, IV състав

Искове за развод и недействителност на брака

Д.М.Д.

С.Д.М.

Докладчик:
ПАВЛИНА Х. ГОСПОДИНОВА

Определение от 15.5.2018г.

34

Гражданско дело No 152/2018, III състав

Искове за развод и недействителност на брака

Х.М.С.

С.Ю.С.

Докладчик:
НЕЛИ Д. ИВАНОВА

Решение от 16.5.2018г.

35

Гражданско дело No 988/2018, IV състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

МЕФ ЛОДЖИСТИК ООД

ХОМЕЛАНТ ТЕКСТИЛ ООД

Докладчик:
ПАВЛИНА Х. ГОСПОДИНОВА

Определение от 16.5.2018г.

36

Гражданско дело No 698/2017, III състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ

Ю.Н.Д.

Докладчик:
НЕЛИ Д. ИВАНОВА

Решение от 17.5.2018г.

37

Гражданско дело No 3063/2017, I състав

Искове за развод и недействителност на брака

Д.А.Г.

Г.И.Г.

Докладчик:
МАРИЯ А. АНГЕЛОВА

Решение от 17.5.2018г.

38

Гражданско дело No 201/2018, III състав

Искове по СК - издръжка, изменение

И.К.Д.

К.И.Д.

Докладчик:
НЕЛИ Д. ИВАНОВА

Определение от 17.5.2018г.
В законна сила на 28.5.2018г.

39

Гражданско дело No 494/2018, III състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Ж.Е.Я.

Г.П.М.

Докладчик:
НЕЛИ Д. ИВАНОВА

Определение от 17.5.2018г.

40

Гражданско дело No 790/2018, VI състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Х.М.М.

ОБЩИНА ХАСКОВО

Докладчик:
ВАЛЕНТИНА Ж. ИВАНОВА

Определение от 18.5.2018г.

41

Гражданско дело No 968/2018, I състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Д.Ж.А.

П.В.К.,
ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД

Докладчик:
МАРИЯ А. АНГЕЛОВА

Определение от 18.5.2018г.

42

Гражданско дело No 740/2018, II състав

ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

Т.Г.Б.

 

Докладчик:
ПЛАМЕН С. ГЕОРГИЕВ

Определение от 21.5.2018г.

43

Гражданско дело No 1160/2017, III състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Т.В.Т.,
И.Б.А.

Р.М.А.,
С.К.А.

Докладчик:
НЕЛИ Д. ИВАНОВА

Решение от 22.5.2018г.

44

Гражданско дело No 2580/2017, VII състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Е.З.Ч.

Х.Р.Д.

Докладчик:
ВАСИЛ Л. ПАНАЙОТОВ

Решение от 22.5.2018г.

45

Гражданско дело No 2877/2017, I състав

Искове за развод и недействителност на брака

А.И.С.

Е.В.Д.

Докладчик:
МАРИЯ А. АНГЕЛОВА

Решение от 22.5.2018г.

46

Гражданско дело No 2954/2017, I състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Г.А.А.

А.М.А.

Докладчик:
МАРИЯ А. АНГЕЛОВА

Решение от 22.5.2018г.

47

Гражданско дело No 68/2018, IX състав

Иск за установяване на трудов стаж

А.К.М.

ТП НА НОИ ХАСКОВО,
МАДЖАРОВО ЕАД В ЛИКВИДАЦИЯ

Докладчик:
ПЕТЪР Н. ВУНОВ

Решение от 22.5.2018г.

48

Гражданско дело No 1239/2018, VII състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

В.Д.Г.,
М.В.М.,
З.Д.К.

Ж.И.Ж.

Докладчик:
ВАСИЛ Л. ПАНАЙОТОВ

Определение от 22.5.2018г.

49

Гражданско дело No 460/2018, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ЗАД ДАЛЛБОГГ ЖИВОТ И ЗДРАВЕ АД

Д.Н.К.

Докладчик:
ВАСИЛ Л. ПАНАЙОТОВ

Решение от 23.5.2018г.

50

Гражданско дело No 770/2018, VII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Д.Г.Д.,
М.В.Д.

 

Докладчик:
ВАСИЛ Л. ПАНАЙОТОВ

Решение от 23.5.2018г.

51

Гражданско дело No 843/2018, III състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

А.Ю.Х.,
С.О.Х.

 

Докладчик:
НЕЛИ Д. ИВАНОВА

Решение от 23.5.2018г.

52

Гражданско дело No 1122/2018, III състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

ХЛЕБОЗАВОД ТИМС ЕООД

БРЕД ЕООД

Докладчик:
НЕЛИ Д. ИВАНОВА

Определение от 23.5.2018г.

53

Гражданско дело No 2660/2017, VII състав

Делба

В.Г.Я.,
О.П.Я.

М.Г.В.

Докладчик:
ВАСИЛ Л. ПАНАЙОТОВ

Решение от 25.5.2018г.

54

Гражданско дело No 81/2018, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС ЕАД

Е.С.О.

Докладчик:
ПЕТЪР Н. ВУНОВ

Решение от 25.5.2018г.

55

Гражданско дело No 149/2018, VII състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Й.Г.Й.

И.А.Т.

Докладчик:
ВАСИЛ Л. ПАНАЙОТОВ

Решение от 25.5.2018г.

56

Гражданско дело No 467/2018, VI състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

К.А.С.

З.Р.М.

Докладчик:
ВАЛЕНТИНА Ж. ИВАНОВА

Определение от 25.5.2018г.

57

Гражданско дело No 1070/2018, IV състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Т.Й.Г.,
Й.Т.Г.,
БЛОК-СТЕН-БГ-СТАНДАРТ ЕООД

ЧСИ САМУИЛ ПЕЕВ ХАСКОВО

Докладчик:
ПАВЛИНА Х. ГОСПОДИНОВА

Определение от 25.5.2018г.

58

Гражданско дело No 1152/2017, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

М.Р.М.

ОБЩИНА СТАМБОЛОВО

Докладчик:
НЕЛИ Д. ИВАНОВА

Решение от 28.5.2018г.

59

Гражданско дело No 280/2018, VI състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Й.Т.Г.,
Т.Й.Г.,
БЛОК-СТЕН-БГ-СТАНДАРТ ЕООД

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД,
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК ГР.СОФИЯ

Докладчик:
МАРИЯ А. АНГЕЛОВА

Определение от 28.5.2018г.

60

Гражданско дело No 2369/2017, VII състав

Искове за трудово възнаграждение

С.Г.Н.

БК ХАСКОВО 2012

Докладчик:
ВАСИЛ Л. ПАНАЙОТОВ

Решение от 29.5.2018г.

61

Гражданско дело No 2435/2017, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД ПЛОВДИВ

Т.К.Т.

Докладчик:
МАРИЯ А. АНГЕЛОВА

Решение от 30.5.2018г.

62

Гражданско дело No 686/2018, I състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

ЕМ ДЖИ ЕЛ - БГ ООД

АВТОКОМЕРС 93 ООД

Докладчик:
МАРИЯ А. АНГЕЛОВА

Определение от 30.5.2018г.

63

Гражданско дело No 979/2018, IX състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

А.Р.А.

ОБЩИНА ХАСКОВО

Докладчик:
ПЕТЪР Н. ВУНОВ

Определение от 30.5.2018г.

64

Гражданско дело No 1269/2018, VI състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Б.В.Б.,
С.М.Б.

 

Докладчик:
ВАЛЕНТИНА Ж. ИВАНОВА

Определение от 30.5.2018г.

65

Гражданско дело No 2859/2017, IV състав

Искове за трудово възнаграждение

М.Д.П.

ХИММАШ АД- ХАСКОВО

Докладчик:
ПАВЛИНА Х. ГОСПОДИНОВА

Определение от 31.5.2018г.

66

Гражданско дело No 56/2018, VII състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

В.А.В.

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД

Докладчик:
ВАСИЛ Л. ПАНАЙОТОВ

Решение от 31.5.2018г.

67

Гражданско дело No 899/2018, IV състав

Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество

РЕСТКОМ 9 ЕООД

Д.А.М.

Докладчик:
ПАВЛИНА Х. ГОСПОДИНОВА

Определение от 31.5.2018г.