-
,
1.3.2018. 31.3.2018.

No , No , , - , - 򠠠
1 No 3397/2010, VII ...,
...
... :
.
1.3.2018.
8.3.2018.
2 No 2674/2017, IX ...,
...
...,
...,
...,
...
:
.
1.3.2018.
3 No 42/2018, I - ...,
...
  :
.
2.3.2018.
4 No 135/2018, III ; .() 655/2014 ... :
.
2.3.2018.
5 No 1698/2017, I ... :
.
6.3.2018.
6 No 238/2018, I ... 09 :
.
6.3.2018.
7 No 2272/2016, IV - , ; . ... ... :
.
7.3.2018.
8 No 2259/2017, IX ... :
.
7.3.2018.
9 No 136/2018, VI ; .() 655/2014 :
.
7.3.2018.
10 No 1759/2017, III ; .() 655/2014 ... ... :
.
8.3.2018.
11 No 2094/2017, IV /; ; ... ,
:
.
8.3.2018.
12 No 2949/2017, IV /; ; ... :
.
8.3.2018.
13 No 25/2018, I - ...,
...
  :
.
8.3.2018.
8.3.2018.
14 No 1403/2017, VI ... :
.
12.3.2018.
15 No 2798/2017, VII ... ...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...
:
.
12.3.2018.
16 No 2873/2017, VI ... :
.
12.3.2018.
17 No 145/2018, III - ...,
...
  :
.
12.3.2018.
12.3.2018.
18 No 319/2018, IX ; .() 655/2014 ... :
.
12.3.2018.
19 No 602/2018, III /; ; ... ,
...,
...,
---
:
.
12.3.2018.
20 No 614/2018, I ... ... :
.
12.3.2018.
21 No 2733/2016, VII ... ...,
...,
...,
...
:
.
13.3.2018.
22 No 483/2018, III ...,
...,
...
:
.
13.3.2018.
23 No 1111/2017, IV ...,
...
...,
...
:
.
14.3.2018.
24 No 2897/2017, VI /; ; ... . :
.
14.3.2018.
25 No 3011/2017, I , ... :
.
14.3.2018.
26 No 2255/2017, VI ... :
.
15.3.2018.
27 No 2502/2017, I ... :
.
15.3.2018.
28 No 2653/2017, IX - , ; . ... ...,
...,
:
.
15.3.2018.
29 No 2559/2017, VII . - :
.
16.3.2018.
30 No 1677/2017, IV ...,
...
... :
.
19.3.2018.
31 No 2827/2017, III ... ...,
...,
:
.
19.3.2018.
32 No 23/2018, VI ... ... :
.
19.3.2018.
33 No 219/2018, IV - ...,
...
  :
.
19.3.2018.
34 No 220/2018, IV , ... :
.
19.3.2018.
35 No 223/2018, III - ...,
...
  :
.
19.3.2018.
36 No 272/2018, IX - ...,
...
  :
.
19.3.2018.
37 No 371/2018, VI - ...,
...
  :
.
19.3.2018.
38 No 446/2018, VI - ...,
...
  :
.
19.3.2018.
19.3.2018.
39 No 1602/2017, VII ... ... :
.
20.3.2018.
40 No 2261/2017, III ... :
.
20.3.2018.
41 No 2330/2017, VI - , ; . ... ... :
.
20.3.2018.
42 No 2551/2017, VII - , ; . ... ... :
.
20.3.2018.
43 No 2714/2017, VII ... . :
.
20.3.2018.
44 No 2840/2017, I . ... :
.
20.3.2018.
45 No 2952/2017, VI ; ... - :
.
20.3.2018.
46 No 3178/2017, IX ; - ,
...
:
.
20.3.2018.
47 No 282/2018, VII - ...,
...
  :
.
20.3.2018.
48 No 2365/2017, III ... :
.
21.3.2018.
49 No 2086/2017, III ... ... :
.
22.3.2018.
50 No 2716/2017, IX ... ...,
:
.
22.3.2018.
51 No 72/2018, IX - , ... ... :
.
22.3.2018.
52 No 132/2018, VII , ...,
:
.
22.3.2018.
53 No 245/2018, IX ; :
.
22.3.2018.
54 No 248/2018, IX ; :
.
22.3.2018.
55 No 374/2018, I ... ... :
.
22.3.2018.
56 No 617/2018, IX ... :
.
22.3.2018.
57 No 2553/2017, IX ; ... :
.
23.3.2018.
58 No 2841/2017, IX . ... :
.
23.3.2018.
59 No 2953/2017, IX /; ; ... :
.
23.3.2018.
60 No 458/2018, III /; ; ... ,
...,
...,
---
:
.
23.3.2018.
61 No 1131/2013, III :
.
26.3.2018.
62 No 2437/2017, IV ...,
...,
...
...,
...
:
.
27.3.2018.
63 No 246/2018, IV ; :
.
27.3.2018.
64 No 443/2018, VI , 8 ...,
...
:
.
27.3.2018.
65 No 352/2018, IV ...,
...,
...,
...,
...,
...
:
.
28.3.2018.
66 No 466/2018, III - ...,
...
  :
.
28.3.2018.
67 No 737/2018, III ... :
.
28.3.2018.
68 No 743/2018, IV ... :
.
28.3.2018.
69 No 353/2018, VI ... :
.
29.3.2018.
70 No 667/2018, III - , ; . ... ... :
.
29.3.2018.
71 No 2933/2016, VII , ...,
...,
...,
...,
...,
...
:
.
30.3.2018.
72 No 509/2018, IV ... ... :
.
30.3.2018.