Р Е Ш Е Н И Е

 

 

Номер   54                                        07.02.2018г.                             град Хасково

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

Хасковският Районен съд                                                             наказателен състав

На двадесет и втори януари                   през две хиляди и осемнадесета година

В публичното заседание в следния състав :

                                      Председател: Мартин Кючуков                     

Секретар Велислава А.

Прокурор

като разгледа докладваното от Съдията

а.н.дело 1559 по описа за 2017 година

                        Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Обжалвано е Наказателно постановление №К-040847/09.10.2017г. на Директор на РД за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора на Комисията за защита на потребителите, с което за нарушение по чл.127 ал.3 от ЗЗПотр., съответно на осн.чл.222 от ЗЗПотр. на „Сърнела Уърлд“ ЕООД-гр.Хасково е била наложена имуществена санкция в размер на 500 лв.

Недоволен от така наложеното наказание е останал жалбоподателя ЕООД, поради което го обжалват в срок. Същият го счита за незаконосъобразно и неправилно. НП било издадено в нарушение на материалния закон. Не била вярна констатацията, че ЕООД не вписало подадената на 14.07.2017г. рекламация, в регистъра за рекламациите относно пътуване в „Париж/Франция“. В действителност на 14.07.2017г. в офиса на дружеството дошла З.Д.С. и предоставила ксеро-копие от документ – жалба до Комисията за защита на потребителите. В този документ се излагали оплаквания относно проведеното пътуване до Париж, Франция. Липсвало обаче искане за заплащане на обезщетение, адрес за контакт или друг начин за удовлетворяване. Това не представлявало рекламация. Въпреки това бил поставен входящ номер на документа и дата и същият бил описан в електронния регистър за рекламации в компютъра на дружеството. Действително този документ не бил вписан в хартиения регистър за рекламации на дружеството. След това оплакванията били разгледани и на З.С.бил изпратен подробен мотивиран отговор по пощата. Не била налице рекламация, защото не били спазени изискванията на чл.125 ал.3 от ЗЗП, в който било посочено какво посочва потребителя в една рекламация – това липсвало в жалбата на Златка Стайкова. Дори в устния разговор не били направени искания за удовлетворяване на рекламация. Доре да се приемело нарушение на чл.127 ал.3 от ЗЗПотр. то бил налице маловажен случай по чл.28 ал.1 от ЗАНН. Излагат се доводи в тази насока.  

Иска от съда да отмени атакуваното НП.

Ответникът по жалбата – КЗП-Пловдив редовно уведомени, не се явяват, не изпращат представител и не вземат становище.

Съдът, след преценка на събраните по делото доказателства поотделно и в съвкупност, приема за установено от фактическа страна следното:

На 04.08.2017г. св.С.П. – ст.инспектор в КЗП и св.Ю.Ш. извършили проверка в офиса на „Сърнела Уърлд“ ЕООД-гр.Хасково, ул.“Сан Стефано“ №2. Това било сторено по повод Жалба вх.№П-03-1453/14.07.2017г. от потребител - З.Д.С. от гр.Хасково, по повод организирана от ЕООД екскурзия до Париж – Двореца „Версай“ – Дисниленд с дата на отпътуване 08.07.2017г. и продължителност на екскурзията – 4 дни.

При проверката на 04.08.2017г. на място, св.П. и св.Ш. установили, че дружеството има Регистър на предявените рекламации, започнат на 01.01.2014г., в който обаче не била описана рекламацията от потребителката З.С.от дата 14.07.2017г.

Рекламацията била подадена до ЕООД с жалба, която имала дата 14.07.2017г. и входящ номер на дружеството./ в адм.преписка/

Бил съставен Констативен протокол № К-0261830/04.08.2017г., в който са отразени цитираните констатации.

След това е бил издаден АУАН №К-040847/22.08.2017г., съставен в присъствие на управителя на  „Сърнела Уърлд“ ЕООД-гр.Хасково и връчен лично.

Въз основа на АУАН е издадено и атакуваното НП. 

При така установената фактическа обстановка съдът намира от правна страна следното:

На първо място следва да се посочи, че принципно не заглавието на един документ определя неговия вид, а неговото съдържание и смисъл, освен в случаите, в които законът е предвидил строго формални изисквания за действителност и формални реквизити.

Рекламацията поначало е изявление, което се прави от потребител, а такъв може да бъде всякакво лице, с всякакъв образователен ценз, без специална подготовка или познания и за това законодателят не е предвидил формални реквизити като условие за действителност или валидност на една рекламация.

Съгл.чл.125 ал.1,2,3 от ЗЗПотр. рекламацията се предявява пред търговеца или пред упълномощено от него лице / в случая е било сторено/, устно или писмено / няма пречка и двете – в случая е било сторено/ и накрая при предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес за контакт.

В случая, в жалбата на З.С.е бил посочен телефон за контакт, а липсата на адрес в жалбата не е било проблем, защото ЕООД са имали адреса на Стайкова от договора за извършване на екскурзията. Съдът се запозна с изявленията в жалбата и счита, че по-ясно и подробно описание на предмета на рекламацията не би могло и да има. Няма описан начин на удовлетворяване на рекламацията, но в офиса на дружеството е бил проведен и личен разговор с потребителя З.С.и е нямало пречка този въпрос да бъде устно уточнен.

Ето защо, независимо от наименованието „жалба“ в заглавието на документа, съдът счита, в предвид изявленията в Жалба вх.№П-03-1453/14.07.2017г. от З.Д.С. от гр.Хасково, че се касае за една съвсем ясна и недвусмислена Рекламация, в която потребителката е изразила пълното си неудовлетворение от предоставената от ЕООД екскурзия до Париж – Двореца „Версай“ – Дисниленд, с дата на отпътуване 08.07.2017г.

Съгласно чл.127 ал.3 от ЗЗпотр. при предявяване на рекламация лицата по ал.1 задължително я описват в регистъра, като на потребителя се издава документ, съдържащ датата, номера, под който рекламацията е вписана в регистъра, вида на стоката и подпис на лицето, приело рекламацията.    

По делото се установява, че ЕООД е имало Регистър на предявените рекламации, започнат на 01.01.2014г., в който обаче не била описана рекламацията от потребителката З.С.от дата 14.07.2017г.

Така ЕООД е нарушило задължението си по чл.127 ал.3 от ЗЗПотр.

Съдът прие за установено извършването на описаното в АУАН и НП административно нарушение.

Съгл.чл.222 от ЗЗПотр. при неизпълнение на разпоредбите на чл.123 ал.2 и чл.127 на виновните лица се налага глоба, а на едноличните търговци и юридическите лица - имуществена санкция, в размер от 500 до 3000 лв.

На ЕООД е наложена имуществена санкция в размер на 500 лв., което означава, че АНО се е насочил към индивидуализация на наказанието на минимума. Отговорността е обсъдена при пълен превес на смекчаващите отговорността обстоятелства, което е най-благоприятния за ЕООД вариант.

Съдът намира наказанието за правилно определено по вид и размер.

Случаят не е маловажен по смисъла на чл.28 ал.1 от ЗАНН. Вписването на рекламациите в Регистъра на предявените рекламации съответния търговец няма единствено обезпечаване на функция за прегледност, а гарантира отразяване на поредността на рекламациите, спазването на срока по чл.113 ал.2 от ЗЗПотр., реализирането в срок на правото по чл.113 ал.3 от ЗЗПотр., да се следи изтичането на срока за гаранцията по чл.115 от ЗЗПотр., спазването на срока по чл.126 ал.3 от ЗЗПотр. Невписването на рекламация в Регистъра на предявените рекламации съответния търговец няма маловажен случай, тъй като е свързано с броенето на срокове и реализирането на права, съществени и изключително важни за потребителите при несъответствие на предоставената стока или услуга.

Ето защо атакуваното НП се явява правилно и законосъобразно и като такова ще следва да се потвърди.

Предвид изложеното съдът 

 

 

Р Е Ш И :

 

 

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №К-040847/09.10.2017г. на Директор на РД за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора на Комисията за защита на потребителите, с което за нарушение по чл.127 ал.3 от ЗЗПотр., съответно на осн.чл.222 от ЗЗПотр. на „Сърнела Уърлд“ ЕООД-гр.Хасково е била наложена имуществена санкция в размер на 500 лв.

 

Решението подлежи на касационно обжалване пред ХАС, в 14-дневен срок от съобщаването му.

 

 

                                                                   Районен съдия: /п/ не се чете

Вярно с оригинала!

Секретар: В.А.