Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

     49/          06.02.2018 година  град Хасково

 

 

В  И М Е Т О  НА  НАРОДА

 

 Хасковският районен съд, Осми наказателен състав

   на    дванадесети януари две хиляди и   осемнадесета  година

   в публично заседание в следния  състав:

                                                                                                Районен съдия:Гроздан Грозев

 

   Секретар: Веселина Красева

   прокурор

   като разгледа докладваното от съдията Гроздан Грозев

   АН дело № 1541 по описа за 2017 година, установи:

                         

                     Производството е по реда на чл.59 и следващите от ЗАНН.

Обжалвано е Наказателно постановление №1004/13.11.2017 год. на Началник Митница -Пловдив, с което на   Б. Л. С. , ЕГН: **********,*** е наложена глоба в размер на 2000 лв. на основание чл.126,т.1 от Закона за акцизите и данъчните складове /ЗАДС/ и на основание чл.124, ал.1 от ЗАДС са отнети в полза на държавата общо 0.910 кг. тютюн.

Недоволен от горепосоченото наказателно постановление е останал жалбоподателя, който го   обжалва  в   срок. В жалбата се сочи, че НП е неправилно и незаконосъобразно. Сочи, че са на лице процесуални нарушения при съставянето на АУАН и издаването на НП. Освен това се твърди, че за същото нарушение има съставен АУАН и издадено друго НП преди процесното. В съдебно заседание, жалбоподателят, редовно призован, не се явява. Не се явява  и адв.Д.Г..

Ответникът по жалбата Митница –Пловдив не изпращат представител.

Жалбата е подадена в законоустановения срок, срещу подлежащ на обжалване акт, от лице, легитимирано да атакува наказателното постановление, поради което е процесуално допустима.

Съдът, за да се произнесе по основателността й и след като се запозна и прецени събраните доказателства при извършената проверка на обжалваното наказателно постановление, намира за установено следното: На 01.06.2017 г. полицейски служители, а именно св.А.Д. и св.А.В. извършвили проверка в дом на ул. „*****" №* с. **** и открили 0.910 кг нарязан тютюн ,както и  2 броя кутии цигари марка Ashima" и 9 кутии цигари марка ,,Roseman". Зa цигарите е съставен АУАН на РУ Хасково. Б. Л. С., ЕГН: **********,живущ на адреса и собственик на дома заявил при проварката, че цигарите и тютюна са негови. В обясненията които дал Б. Л. С. заявил ,че тютюна го е купил от лице в гр.Хасково в кв.Република. Б. Л. С. доброволно предал намерените цигари и тютюн на полицейските служители извършили проверката с протокол за доброволно предаване от 01.06.2017г. За определяне вида на стоката и дали отговаря на чл. 12 от ЗАДС, на 01.06.2017г. в МБ Хасково, в присъствието на Б. Л. С., ЕГН: **********, служители на Митническо бюро Хасково вземат за анализ 4 бр.проби от тютюн с Протокол за вземане на проба № 354/01.06.2017г. и изпращат за анализ в Митническа лаборатория Пловдив със Заявка за анализ/експертиза Per. № 354/01.06.2017г. От митническа лабораторна експертиза № 11 _06.06.2017/14.06.2017г. е установено, че изпитаната проба код №4264 3006 17 се охарактеризира като нарязан тютюн, който може да се използва за пушене без да се подлага на допълнителна индустриална обработка. Изследваният тютюнев материал попада в обхвата на продуктите, дефинирани като „Тютюн за пушене (за лула и цигари)" в чл. 12,ал.1,т.1 от Закона за акцизите и данъчните складове. Дължимият акциз на стоките предмет на нарушение-0,910 кг.тютюн, изчислен съгласно чл.41 във връзка с чл.29, ал.2 и чл.38 от ЗАДС е в размер на 138,32/сто тридесет и осем лв. и 0,32 ст.. съгласно приложена служебна бележка № 32-312218/08.11.2017г.от отдел „Акцизи"в Митница Пловдив. На 10.08.2017г. в присъствието на старши инспектор Д. С. .Р бил проведен телефонен разговор с Б. Л. С., ЕГН: ********** в който бил уведомен, че трябва да се яви в МБ Хасково за съставяне на Акт за установяване на Административно нарушение. В телефонния разговор Б. Л. С., заявил ,че ще се яви в МБ Хасково на 21.08.2017. За проведения телефонен разговор има съставен протокол с изх.№32-222895/10.08.2017г. На 21.08.2017 г. Б. Л. С., ЕГН: ********** *** за  съставяне на АУАН.  На последният е съставен АУАН с № 564/21.08.2017г. Като нарушение в акта е прието, че на 01.06.2017г. , Б. Л.С., ЕГН: **********,***, обл.Хасково, държи акцизни стоки тютюн- общо 0.910 кг в дома си без данъчен документ или фактура, или митническа декларация, или придружителен административен документ/електронен административен документ или документ на хартиен носител, когато компютърната система не работи, или друг документ, удостоверяващ плащането, начисляването или обезпечаването на акциза, с което е осъществил състава на нарушението по чл. 126, т. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове. Актът е предявен и връчен на жалбоподателя на същата дата 21.08.2017г. В законоустановения срок не е постъпило писмено възражение по акта.

На база АУАН е издадено и атакуваното НП.  В НП е възприето същото нарушение, същата фактическа обстановка и обстоятелства при които е извършено и е дадена същата правна квалификация на нарушението, както е по АУАН.

След извършена справка в Митница Пловдив било установено, че срещу Б. Л. С., ЕГН: ********** има издадено НП № 48/2016г. за извършено нарушение по чл.126 от ЗАДС, Същото е влязло в сила на 02.05.2017г. Предвид горното настоящото наказателно постановление се явява повторно по смисъла на чл.4 т.17 от ЗАДС.

Като свидетели по делото се допуснаха и разпитаха св.Н.В., св.П.П., св.К. З. св.А.Д. и св.А.В., които потвърждават изнесеното в АУАН. Тези показания на свидетелите изцяло се кредитират от съда, като непротиворечиви, еднопосочни и подкрепящи се от останалите събрани поделото доказателства, в това число и от обясненията на жалбоподателя. 

По делото служебно от съдът с оглед твърденията в жалбата бяха изискани и представени цялата административно наказателна преписка по издаването на НП № 875/12.10.2017г. на Началник Митница -Пловдив, с което на   Б. Л. С., ЕГН: **********,*** е наложена глоба в размер на 1000 лв. на основание чл.126,т.1 от Закона за акцизите и данъчните складове /ЗАДС/ и на основание чл.124, ал.1 от ЗАДС са отнети в полза на държавата общо 0.910 кг. тютюн. Нарушението за което е ангажирана административно наказателната отговорност на жалбоподателят е следното : че на 01.06.2017г. , Б. Л. С., ЕГН: **********,***, обл.Хасково, държи акцизни стоки тютюн- общо 0.910 кг в дома си без данъчен документ или фактура, или митническа декларация, или придружителен административен документ/електронен административен документ или документ на хартиен носител, когато компютърната система не работи, или друг документ, удостоверяващ плащането, начисляването или обезпечаването на акциза, с което е осъществил състава на нарушението по чл. 126, т. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове.

При така установените факти съдът намира от правна страна следното:    Съгласно разпоредбата на чл.126 от ЗАДС  действаща към датата на нарушението –  чл. 126. (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 1.01.2015 г.) Лице, което държи, предлага, продава или превозва акцизни стоки без данъчен документ по този закон или фактура, или митническа декларация, или придружителен административен документ/електронен административен документ или документ на хартиен носител, когато компютърната система не работи, или друг документ, удостоверяващ плащането, начисляването или обезпечаването на акциза, се наказва с глоба - за физическите лица, или с имуществена санкция – за юридическите лица и едноличните търговци, в двойния размер на дължимия акциз, но не по-малко от 1000 лв., а при повторно нарушение - не по-малко от 2000 лв. Следователно, деянието, за което е наложена глоба на жалбоподателя, е обявено от закона за наказуемо с административно наказание.

Настоящият състав намира, че при съставянето на АУАН и издаване на НП са допуснати съществени процесуални нарушения водещи до отмяната на атакуваното НП.  На първо место в АУАН е на лице противоречие в текстовото описание на нарушението. На едно место се твърди, че нарушението е извършено на 01.06.2017г., а на друго место се твърди, че с деяннието си на 20.07.2016г. жалбоподателят е извършил описаното нарушение. Това противоречие води до невъзможност жалбоподателят да разбере кога точно е извършил нарушението и от там да се защити срещу това обвинение.

На второ место в НП са приети нови факти и обстоятелства които не са описани в АУАН. Това е повторността, за която се говори за пръв път в НП. Такива обстоятелства и факти не са констатирани от контролният орган и не са описани в АУАН. Така и жалбоподателят не се е защитавал по тях. последното е съществено процесуално нарушение, тъй като АНО не може да въвежда нови обстоятелства и факти, тъй като той не е извършвал проверката и не е констатирал нарушението. Това също е съществено процесуално нарушение водещо самостоятелно до отмяна на атакуваното НП.

На последно место, но с най-голяма тежест е факта, че за едно и също нарушение на жалбоподателят е ангажирана два пъти административно наказателната отговорност. Първият път с НП № 875/12.10.2017г. на Началник Митница –Пловдив и вторият път с процесното НП №1004/13.11.2017 год. на Началник Митница –Пловдив. Освен всичко това парадоксалното е, че за едно и също нарушение, освен, че има издадени две наказателни постановление, нарушенията макар и да са едни и същи са квалифицирани по различен начин, като във второто НП нарушението е повторно. Последното е съществено процесуално нарушение, и освен това нарушава и основен принцип в правото а именно да не се налага наказание два пъти за едно и също нарушение - „Не два пъти за едно и също нещо“.

Поради горните съображения настоящият състав намира, че ще следва да отмени атакуваното НП до колкото то е издадено второ и на практика, с него се нарушава горният принцип.

По същество съдът намира, че принципно жалбоподателят е извършил вмененото му нарушение. Това се доказва от представените по делото доказцателства и от разпита на свидетелите. Правилно е било квалифицирано нарушението и правилно е наложено съответното наказание с оглед правната квалификация.

 

                        Мотивиран така и на основание чл.63 ал.1 изр.І от ЗАНН, съдът

Р  Е  Ш  И  :

 

                        ОТМЕНЯ наказателно постановление 1004/13.11.2017 год. на Началник а на Митница –Пловдив.

 

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд - Хасково в 14 - дневен срок от съобщаването му.

 

 

Районен съдия:/п/ не се чете

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!!!

Секретар: В.К.