Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

      47         / 06.02.2018 година  град Хасково

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А

 

    

 Хасковският районен съд, Осми наказателен състав

   На  дванадесети януари две хиляди и осемнадесета година

   в публичното заседание в следния  състав:

 

                                                                                         Районен съдия : Гроздан Грозев

                                                                             

Секретар: Веселина Красева

прокурор

като разгледа докладваното от съдията

АН  дело 1534  по описа за    2017 година на РС-Хасково и за да се произнесе взе предвид следното:

 

                   Производството е по реда на чл.59 и следващите  от ЗАНН.

         Образувано е по повод постъпила жалба от Т. Й. В. ЕГН **********, против Наказателно постановление № 17-1253-001061/27.10.2017г. на ВПД Началник сектор ПП при ОДМВР-Хасково. Жалбоподателя твърди, че издаденото НП е неправилно и незаконосъобразно, постановено в нарушение на материалните и процесуални правни норми, като иска съдът да го отмени. В жалбата се излагат и доводи за това, че е на лице маловажен случай, тъй като застраховката „Гражданска отговорност“ за процесния автомобил била платена веднага след датата на констатиране на нарушението. В съдебно заседание жалбоподателят, редовно призован, не се явява. 

            Ответникът по жалбата редовно призован, не изпраща представител в с.з. и не взема становище по жалбата.

            Съдът, като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, приема за установена следната фактическа обстановка:     С атакуваното в настоящото производство НП на ВПД Началник СПП на ОДМВР-Хасково, на основание чл.638, ал.3 от КЗ  на жалбоподателя е наложено наказание - глоба в размер на 400 лв.  Административно-наказателната му отговорност е ангажирана за това, че на 08.09.2017г. около 20:30 часа на в гр.Хасково, на бул.“Освобождение“ в посока бул.“България“, управлява лек автомобил „Форд Фиеста“ с ДК№ Х7296КК, собственост на Снежана Стефанова В. с ЕГН **********, като  при извършената проверка се установило, че за автомобила към момента няма валидно сключена застраховка „Гражданска отговорност”. Последното било установено с техническа средство - таблет №780. За горното нарушение на жалбоподателя е бил съставен АУАН с бланков № 008171/08.09.2017г. В него нарушението описано по-горе е квалифицирани по чл.638, ал.3 от КЗ. АУАН е предявен на жалбоподателя, като последният е отказал да го подпише и да получи екземпляр от акта, което е удостоверено с подписа на един свидетел. В последствие, жалбоподателят е подал молба с искане за получаване на АУАН и такъв му е бил връчен на 11.09.2017г. по констатациите от акта е подадено възражение в срока по ЗАНН. Въз основа на АУАН е издадено атакуваното НП. Описаната в НП фактическа обстановка изцяло отговаря на тази описана в текстовата част на АУАН, като нарушението в НП е квалифицирано от административно-наказващия орган като такова по чл.638, ал.3 от КЗ.  НП е връчено на  нарушителя на 23.11.2017г., за което е направено отбелязване и е положен негов подпис в НП.

                  Като свидетели по делото са допуснати и разпитани св.Д.Л., св.Б.Д. и св.Т.П. ***. Те поддържат изцяло изнесеното в АУАН, относно установеното нарушение и начина на съставяне, предявяване и връчване на АУАН на жалбоподателя.

            При така установената фактическа обстановка, съдът достигна до следните правни изводи:

            Преди всичко, съдът намира подадената жалба за допустима, като подадена от надлежна страна в процеса и в законоустановения срок – чл.59 ал.2 пр.І от ЗАНН. Разгледана по същество, жалбата се явява  неоснователна.

     Съгласно чл.638, ал.3 от КЗ – ал.(3) Лице, което не е собственик и управлява моторно превозно средство, във връзка с чието притежаване и използване няма сключен и действащ договор за задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите, се наказва с глоба от 400 лв. съгласно чл. 483. Ал.1 от КЗ -  Договор за застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите е длъжно да сключи всяко лице, което:  1. притежава моторно превозно средство, което е регистрирано на територията на Република България и не е спряно от движение; това изискване не забранява и всяко друго лице, различно от собственика на моторното превозно средство, да сключи застрахователния договор. Следователно, деянието, за което е наложена глоба на жалбоподателя е обявено от закона за наказуемо с административна санкция.

Настоящият състав намира, че при съставянето на АУАН  и НП не са на лице съществени процесуални нарушения които да водят до отмяната на атакуваното НП. Според съда в АУАН и НП са посочени всички изискващи се реквизити съгласно чл.42 и чл.57 от ЗАНН. Ясно е описано нарушението и обстоятелствата при които е извършено. Конкретно е посочено, че автомобилът не е собственост на жалбоподателя, а на друго лице и той се явява ползвател. Освен това е посочено, и че към момента автомобила няма валидна застраховка "Гражданска отговорност".  

Съдът намира, че НП е издадено от некомпетентен орган. Това е така защото служебно известно е на съда, че за ВПД Началник сектор ПП при ОДМВР-Хасково със Заповед №8121К-6523/11.08.2017г ня Министъра на МВР е назначен Д. Чобанов. Отделно по делото е приета като доказателство и Заповед 272з-1023/10.05.2017г.  с която се упълномощават съответните лица от ОДМВР-Хасково да издават НП и да определят размера на санкцията по чл.638, ал.1 – 6 от КЗ. В случая видно от последната заповед е на лице компетентност у  Началник сектор ПП при ОДМВР-Хасково да издава НП по чл.638, ал.3 от КЗ. Затова и съдът приема, че НП е издадено от компетентен АНО.

По отношение на твърдяното в тъжбата, че до колкото на жалбоподателя не е връчен АУАН, това е съществено процесуално нарушениесъдът намира, че следва да отбележи, че не е съгласен с това становище. На първо место следва да се отбележи факта, че съдът кредитира показанията на св.Т.П., който твърди, че с подписът си е удостоверил отказа на нарушителя да подпише акта и да му бъде връчен екземпляр от него. Освен това както вече бе отбелязано по горе, на жалбоподателят въпреки всичко е бил връчен АУАН с бланков № 008171/08.09.2017г. и това е станало на 11.09.2017г. нещо повече жалбоподателят се е възползвал и от правото си да предяви възражение срещу констатациите в акта. Тоест настоящият състав на съда намира, че до колкото жалбоподателят на практика не е бил лишен от възможността да се запознае с акта и да изложи възражения срещу него, то той не е бил лишен от правото си на защита в тази фаза на производството и не е на лице съществено процесуално нарушение, което да води до отмяната на НП. В горната насока е и константната практика на АС-Хасково.

По същество съдът намира, че жалбоподателят е извършил описаното в НП нарушение квалифицирано като такова по чл.638, ал.3 от КЗ. Доказа се по безспорен начин, че първо жалбоподателят управлява автомобил, който не е негова собственост и че за този автомобил няма сключена застраховка „Гражданска отговорност” към момента на проверката. Действително е представена и приета като доказателство полица за застраховка „Гражданска отговорност” за процесният автомобил, но първо тя е сключена на 08.09.2017г. , един ден след извършената проверка на жалбоподателя. Последното безспорно се доказа от писмените доказателства по делото и от свидетелските показания на св.Л. и св.П. и св.Д.  , които съдът изцяло кредитира като непротиворечиви и подкрепящи се изцяло от писмените доказателства по делото. нещо повече, описаната в АУАН и НП фактическа обстановка и обстоятелства при които е извършено нарушението на практика не се отричат от жалбоподателя. той сам твърди, че застраховка „Гражданска отговорност” за процесният автомобил, към датата на проверката не е имало и такава е сключена на следващият ден.

Правилно е квалифицирано и нарушението описано в АУАН и НП и съответно правилно е ангажирана и административно наказателната отговорност на жалбоподателя по чл.638, ал.3 от КЗ, като е наложено единствено възможното наказание – глоба в размер на 400 лева.

Съдът намира, че следва да отбележи, че в случая не дължи произнасяне относно това дали законосъобразно или не са били отнети контролният талон, СУМПС на жалбоподателя и свидетелството за регистрация на МПС част ІІ. Последното не е предмет на настоящото производство. Следва ако жалбоподателят намира, че горните действия са незаконосъобразни, да сезира за това отговорните институции и органи.

Съдът намира че в случая не са налице и предпоставките на чл. 28 от ЗАНН, т.е., че случаят е маловажен. В чл. 93, т.9 от НК, приложим по силата на препращащата разпоредба на чл. 11 от ЗАНН е дадено определение на понятието "маловажен случай". Такъв е налице, когато, с оглед липсата или незначителността на вредни последици или с оглед на други смекчаващи обстоятелства, деянието представлява по-ниска степен на обществена опасност, в сравнение с обикновените случаи от съответния вид. Предвид характера на нарушението и обществените отношения, които то засяга, както и липсата на такива смекчаващи вината обстоятелства, които да сочат, че деянието представлява по-ниска степен на обществена опасност, в сравнение с обикновените случаи от съответния вид, настоящата инстанция намира, че процесното нарушение на КЗ не съставлява маловажен случай. Задължението за за сключването на застраховка „Гражданска отговорност”  е свързано със сигурността и е продиктувано от безопасността на участниците в движението и опазването на тяхното здраве и живот. Освен това следва да се отбележи, че именно с оглед на тази безопасност и законодателят е предвидил сравнително високо наказание. Затова и съдът намира че правилно е ангажирана неговата отговорност за описаното в НП нарушение и не са на лице предпоставките на  чл. 28 от ЗАНН.

Като взе предвид горното съдът намира, че НП следва да се  потвърди като законосъобразно.

            Мотивиран така и на основание чл.63 ал.1 изр.І от ЗАНН, съдът

Р  Е  Ш  И  :

 

            ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 17-1253-001061/27.10.2017г. на ВПД Началник сектор ПП при ОДМВР-Хасково.

 Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд - Хасково в 14 - дневен срок от съобщаването му.

 

 

                                                                                  Районен съдия:/п/ не се чете

 

Вярно с оригинала!

Секретар:В.К.