Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 56                                         06.02.2018 г.                         град Хасково

         

  В ИМЕТО НА НАРОДА

 

         ХАСКОВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, Десети наказателен състав,

на първи февруари две хиляди и осемнадесета година,

в публично съдебно заседание в състав:

 

                                                                                                              Съдия: Пламен Георгиев

 

Секретар: Елена Стефанова

Прокурор:

като разгледа докладваното от съдия Пламен Георгиев

АНД № 1482 по описа на Районен съд - Хасково за 2017 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

 

          Производството е по реда на чл. 59 и сл. от Закона за административните нарушения и наказания.

          Образувано е по жалба от М.П.Т., действаща като ЕТ „Дева – М. П.“*** срещу Наказателно постановление № 961/2017 г. от 20.11.2017 г., издадено от Началника Митница - Пловдив, с което на основание чл. 53 от ЗАНН, вр. чл. 99, ал. 2, т. 5, чл. 120, ал. 2, чл. 124, чл. 124а, ал. 1 от ЗАДС на жалбоподателя е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 2000/две хиляди/ лв., предметът на нарушение - акцизни стоки - 30 броя полиетиленови торбички с поставени в тях по 20 бр. къса акцизна стока - цигари, изработени от заготовки с филтър - общо 600 бр.къса, на основание чл.124, ал.1 от ЗАДС, намиращи се на съхранение в Митница Пловдив е отнет в полза на Държавата от ЕТ „Дева-М.П.“*** и е наложено административно наказание „Лишаване от право да упражнява търговска дейност“ за срок от 1/един/ месец в търговски обект – магазин, намиращ се на ул. „*******“ №****, в гр. Хасково, на основание чл.124а, ал.1, във връзка с чл.120, ал.2 от ЗАДС. В подадената жалба се релевират оплаквания за неправилност и незаконосъобразност на атакуваното с нея наказателно постановление.  Твърди се от жалбоподателя, че описаното в съставения акт за установяване на административно нарушение не отговаряло на истината и излага конкретни доводи във връзка с нейното поведение, прието за съставомерно. Възразява и срещу тежестта на наложените наказания Моли съда да постанови решение, с което да отмени изцяло, като незаконосъобразно, атакуваното наказателно постановление издадено от Началника на  Митница – Пловдив.

          В съдебно заседание пред Районен съд – Хасково, жалбоподателят, М.П.Т., действаща като ЕТ „Дева – М. П.“***, редовно призована се явява и заявява, че поддържа жалбата и в хода по същество аргументира конкретни доводи за нейната основателност.

          Административнонаказващият орган – Началникът на Митница – Пловдив, редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

          Жалбата е подадена в законоустановения срок, срещу подлежащ на обжалване акт, от лице, легитимирано да атакува наказателното постановление, поради което е процесуално допустима.

          ХАСКОВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, за да се произнесе по основателността й и след като се запозна и прецени събраните доказателства при извършената проверка на обжалваното наказателно постановление, намира за установено следното:

           На 29.04.2017 г., свид. Н.К.К., на длъжност към този момент „разузнавач“ в Сектор „Икономическа полиция“ при ОД на МВР – Хасково, заедно със свид. И.И.Б., съобразно план за извършване на проверки по хранителни магазини за дейности, свързани с акцизни стоки без бандерол, предприели в рамките на провежданата специализирана полицейска операция, проверка в обект, в град Хасково, находящ се на ул. „********“ № ***, представляващ обект -  магазин за хранителни стоки, стопанисван от ЕТ „Дева-М.П.“***. При извършената проверка в търговския обект продавач била жалбоподателят М.П.Т., която била и управител на магазина. След легитимиране, контролните органи от състава на ОД на МВР – Хасково уведомили жалбоподателя, че предстои извършване на проверка и я приканили, в случай че обекта се съхраняват стоки в разрез със закона, те да бъдат предоставени, като последната отговорила пред свид. Н.К., че имало такива стоки, но не ги предоставила. Установено било в хода на проверката, че под рафта за продажба на хранителни стоки, имало 30 броя полиетиленови торбички с поставени в тях по 20 бр. къса акцизна стока - цигари, изработени от заготовки с филтър - общо 600 бр. къса цигари. Намерените цигари били предадени с Протокол за доброволно предаване от управителя на обекта М.П.Т., присъствала на място извършване на проверката. За резултата от извършената проверка била изготвена докладна записка УРИ-272р-8675/29.04.2017. и била изпратена на Началника на МБ Хасково с Писмо peг.№ 32-167480/19.06.2017 г., след като с Постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 12.06.2017 г. на прокурор в РП – Хасково било отказано да се образува досъдебно производство и била прекратена водената по случая преписка вх. № 956/2017 г. по описа на РП – Хасково, а материалите, съдържащи се в нея били изпратени на Митница Пловдив, впоследствие на Началника на МБ – Хасково за реализиране на административнонаказателна отговорност, като било разпоредено и предаването на приобщените веществени доказателства от ОД на МВР – Хасково на Митница Пловдив.

          В резултат на така установените фактически положения по изпратената преписка, и след като митническите органи достигнали до извод за извършено нарушение по ЗАДС срещу М.П.Т., действаща като ЕТ „Дева – М. П.“*** е съставен на 03.08.2017 г. от свид. В.З.П., на длъжност „митнически инспектор“ в МБ – Хасково Акт за установяване на административно нарушение № 527/03.08.2017 г.

          Актът за установяване на административно нарушение е съставен в присъствие на свидетеля Н.Д.Б., към този момент на длъжност Началник МБ - Хасково и в отсъствие на жалбоподателя, която поканена по телефона от свид. В.П., в присъствие на двама свидетели – Н.Д.Б. и Т. Д. К., ст. митнически инспектор в МБ – Хасково за изпълнение на процедурата по чл. 40, ал. 1 ЗАНН, не се явила. След предявяването му, жалбоподателят подписала акта лично, а в съответната предвидена за обяснения и възражения графа вписала, че подписва съставения АУАН с „особено мнение“ и заявява твърдения във връзка с произхода и начина на попадане на процесните стоки в обекта при извършване на проверката в него. Препис от съставения АУАН е бил връчен на същата дата, на която е посочено, че съставен – 23.08.2017 г. Факт, удостоверен с подписа на лицето, сочено като нарушител.

          Писмени възражения срещу съставения акт за установяване на административно нарушение са постъпили и допълнително в рамките на установения тридневен срок. В тях се изразява категорично несъгласие с констатациите в него и с извода, че жалбоподателят била извършила административно нарушение.

          При издаване на наказателното постановление, административнонаказващият орган е възприел изцяло фактическата обстановка, описана в акта за установяване на административно нарушение и след като приел подаденото възражение за несъстоятелно, и получил данни за изчисления акциз на дължимите, стоки наложил процесните административни санкции за описаното в съставения АУАН нарушение.

           Изложената дотук фактическа обстановка е категорично установена от представените по делото писмени доказателства, посочени на съответното място по-горе, както и от показанията на разпитаните в хода на делото свидетели. Съдът кредитира изцяло показанията на свидетелите Н.К.К. и И.И.Б., относно обстоятелствата, установени в хода на извършената проверка, като еднопосочни с останалия събран доказателствен материал. Показанията на посочените свидетели за съответните обстоятелства се основават на техни преки и непосредствени впечатления, досежно изнесените факти, поради което съдът ги възприема като достоверни при обосноваване на фактическите си изводи. Още повече, че намират опора и в останалите доказателствени източници, в това число и обективни находки, свързани с предмета на нарушение, скрепени и обективирани в съответно съставени протоколи и писмени материали по тяхната оценка. Всъщност по отношение на осъществената фактическа обстановка по време на самата проверка не се и спори от страна на жалбоподателя, като същата възразява най – вече по отношение на предшестващите обстоятелства, свързани с начина на попадане на процесните стоки в нейния обект и на правната оценка на тези факти от гледна точка изискванията от обективна и най – вече субективна страна от състава на нарушение. За тях, в контекста на направените с жалбата оплаквания, съдът ще изрази виждането си в изложението по същество, в случай на необходимост. Единственият дискусионен момент е този с поведението на жалбоподателя по време на започване и извършване на проверка в стопанисвания от нея търговски обект, като за този кръг от факти, съдът дава вяра на изложеното от свид. Н.К., пряко възприел положителния отговор на жалбоподателя на въпроса, предшестващ започването на проверката дали в обекта се съхраняват акцизни стоки без бандерол, като вътрешно безпротиворечиви, убедителни и безпристрастно дадени. Що се касае до изложеното от свид. Г.С.М., съдът намира, че не са налице обстоятелства, изключващи достоверността на показанията й и дискредитиращ ги от гледна точка възможна предубеденост или заинтерисованост, каквито индиции не са налице. За правното значение на изнесените от нея факти при решаване на въпросите на отговорността обаче, съдът ще вземе отношение по същество, ако до такъв етап от обсъждането бъде достигнато. По изтъкнатите съображения за кредитиране на показанията на изброените по - горе свидетели, съдът дава вяра на изложеното и от свидетелите В.З.П., Д.Б. и Т. Д. К. относно процедурата по съставяне на акта за установяване на административно нарушение.

          При така установените факти съдът намира от правна страна следното:     

          Съгласно разпоредбата на  чл. 99, ал. 2, т. 2 от Закона за акцизите и данъчните складове, забранява се държането, пренасянето, превозването, предлагането и продажбата на тютюневи изделия без бандерол, когато такъв е задължителен, облепени с неистински или подправен бандерол или с бандерол с изтекъл срок на валидност, а според т. 5 на цитираната норма - държането, пренасянето и превозването на ръчно свити цигари или цигари, изработени от заготовки с филтър, в количество над 40 къса. Според чл. 120, ал. 2 ЗАДС, лице, което наруши разпоредбата на чл. 99, ал. 2, т. 1, 3 и 5, се наказва с глоба в размер от 100 до 500 лв. – за физическите лица, или с имуществена санкция в размер от 2000 до 10 000 лв. – за юридическите лица и едноличните търговци.  По силата чл. 124, ал.1 от ЗАДС, в редакцията, приложима за процесното деяние, в случаите на нарушения по чл. 108а, чл. 114а, чл. 115, 116, 117, 118, чл. 120, ал. 1 и 2, чл. 121, ал. 1 - 3 и 5, чл. 122, чл. 123, ал. 1, 2, 4 и 6 и чл. 126, както и в случаите, когато извършителят е неизвестен, стоките - предмет на нарушението, се отнемат в полза на Държавата, независимо от това чия собственост са. В нормата на чл. 124а, ал. 1 ЗАДС е предвидено, че в случаите по чл. 108, 108а, 109, 114, 114а, 115, 117, 120, 121, 122, чл. 123, ал. 1, 2 и 6, чл. 123а и 126 лицето се лишава и от право да упражнява определена дейност или дейности в обекта или обектите, където е установено нарушението, за срок от един месец. Следователно, деянието, за което е наложена на дружеството - жалбоподател административна санкция е обявено от закона за наказуемо.

          При съставяне на АУАН и издаване на наказателното постановление съдът констатира процесуални нарушения от категорията на съществените, които налагат отмяна на санкционния акт на процесуално основание. Действително, процедурата по чл. 40 от ЗАНН, по съставянето и връчването на акта за установяване на административно нарушение формално е законосъобразно проведена в отсъствие на физическото лице, едноличен търговец, след като жалбоподателят, поканен в това й качество, на основание чл. 40, ал. 1 ЗАНН, не се е явила в дадения срок. Не са спазени обаче  давноските срокове за съставяне на АУАН и конкретно тримесечния срок, започващ да тече от установяване на нарушението, на която дата следва да се приеме в конкретната хипотеза, че е открит и нарушителят.

          В тази връзка, както е прието и с Решение № 53 от 22.03.2017 г. на АдмС - Хасково по к. а. н. д. № 349/2016 г., още с Тълкувателно решение № 48 от 28.12.1981 г. по н.д. № 48/1981 г., ВС, ОСНК, е постановено, че тримесечният срок по чл. 34, ал.1, пр.2 на ЗАНН започва да тече за всички контролни органи, натоварени паралелно да водят борба против едни и същи нарушения, от деня, в който за пръв път е открит нарушителя.

          Съгласно разпоредбата на чл. 128, ал.3 от ЗАДС, полицейските органи на Министерството на вътрешните работи са разполагали с правомощието да съставят актовете за установяване на нарушенията по чл. 123, ал.1, 2 и 6, когато констатират такива нарушения. Хасковският районен съд приема, че в обхвата на служебните задължения на полицейските органи, макар и без зирично правомощия да съставят актове за установяването му, е противодействието и на процесното нарушение по чкл. 120, ал. 2 ЗАДС, което именно служителите на Сектор „Противодействие на организираната престъпност“ са констатирали на място с откриването на цигарите в търговския обект, в присъствие на жалбоподателя М.П.Т., която в качеството на едноличен търговец с наименование на фирмата „Дева – М. П.“, стопанисва този обект. Поради това, нарушителят, след като е нямало съмнение у контролните органи  относно деянието и неговия предмет, в случая е бил открит на същата дата – 29.04.2017 г., на която е била извършена и проверката. Следователно, тримесечният срок за съставяне на АУАН е започнал да тече именно от тази дата, а не от датата на уведомяването на митническите органи, които разполагат с правомощие да съставят актове за установяването на нарушенията, но които в случая по отношение и на процесното административно нарушение не са извършили каквито и да било допълнителни действия по установяване на нарушителя. Тъкмо напротив,позовали са се изцяло на проверката, извършена от органите на полицията, както стана ясно от категоричните показания на актосъставителя  в лицето на свид. В.П. /съвсем отделен е въпросът за издържаността на този подход/.

          На следващо място, след като за констатираното от органите на ОД на МВР - Хасково деяние не е било образувано наказателно производство, а само полицейска проверка и прокурорска преписка, т.е. не е образувано наказателно преследване за деяние, което впоследствие се окаже, че не е престъпление, в които случаи давността по чл. 34 от ЗАНН се спира, то и тримесечният срок не може да се приеме, че е бил спиран или прекъсван до момента на получаване на преписката от Началника на Митница Пловдив. Последното е станало своевременно, след като с Писмо peг.№ 32-167480/19.06.2017 г., е получено Постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 12.06.2017 г. на прокурор в РП – Хасково, с което е отказано да се образува досъдебно производство и била прекратена водената по случая преписка вх. № 956/2017 г. по описа на РП – Хасково, а материалите, съдържащи се в нея били изпратени на Митница Пловдив, впоследствие на Началника на МБ – Хасково за реализиране на административнонаказателна отговорност и митническите органи са разполагали с достатъчно време за това. Така, визираният в разпоредбата на чл. 34 от ЗАНН тримесечен срок изтича на 29.07.2017 г. и акт за съставяне на ад министративно нарушение, при положение, че според контролните органи, нарушителят е бил открит в деня, в който е установено и нарушението, е следвало в случая да бъде съставен най-късно до тази дата. Безспорно по отношение на визираното нарушение, със съставянето на Акт за установяване на административно нарушение  № 527 на 03.08.2016 г. е допуснато нарушение на разпоредбата на чл. 34, ал.1 от ЗАНН и административнонаказателното производство е незаконосъобразно образувано. След като, административнонаказателно производство по отношение на процесното нарушение не е следвало да бъде образувано, то и издаденото въз основа на процесния АУАН наказателно постановление е незакъносъобразно и подлежи на отмяна от съда на процесуално основание, без да се обсъждат доводи по същество.

          Мотивиран така, Хасковския районен съд

 

Р Е Ш И:

 

          ОТМЕНЯ изцяло Наказателно постановление № 961/2017 г. от 20.11.2017 г., издадено от Началника Митница - Пловдив.

          Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Хасково в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                                              Съдия:  /п/ не се чете

Вярно с оригинала!

Секретар: Е.С.