Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

  34/02.02.2018  година  гр.Хасково

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

           Хасковският районен съд                                          Втори наказателен състав

           на петнадесети януари  две хиляди и осемнадесета  година

           в публичното заседание в следния  състав:

 

                                                                                    Районен съдия : Даниела  Николова

 

             секретар:Диляна Славова

             прокурор

             като разгледа докладваното от   съдията

             АН дело   1448 по описа за 2017 година

 

                      Производството е по реда на чл. 59 и сл. от Закона за административните нарушения и наказания.

                      Образувано е по жалба от „Топ Мобайл-2017“ЕООД,гр.Хасково  срещу Наказателно постановление К-040829 от 18.08.2017 г. на Директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора със седалище Пловдив, с което  е наложена  имуществена санкция в размер на 500 лева - за нарушение по чл. 9, ал. 1 от ЗЗП, на основание чл. 198 ЗЗП. В подадената жалба се релевират оплаквания за неправилност и незаконосъобразност на атакуваното с нея наказателно постановление, поради противоречието му с материалния закон и допуснати съществени нарушения на процесуалните правила .Основното възражение,развито в жалбата е ,че се касае за маловажен случай по смисъла на чл.28 от ЗАНН.Моли съда да постанови решение, с което да отмени изцяло атакуваното наказателно постановление.                    

                      Административнонаказващият орган - Директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора със седалище Пловдив на КЗП, редовно призован, не изпраща представител.

                     Жалбата е подадена в законоустановения срок, срещу подлежащ на обжалване акт, от лице, легитимирано да атакува наказателното постановление, поради което е процесуално допустима.

                     ХАСКОВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, за да се произнесе по основателността й и след като се запозна и прецени събраните доказателства при извършената проверка на обжалваното наказателно постановление, намира за установено следното

                     По повод постъпил  в РД  -Пловдив  към КЗП сигнал вх.№П-03-1209 от 09.06.29017г.  на потребител на 15.06.2017 г. свид.А.П.К.  - Главен инспектор в КЗП, Териториален отдел, град Хасково към РД - Пловдив и А.К.Х.  - сътрудник в РД - Пловдив към КЗП, извършили проверка на търговски обект - магазин на „Топ Мобайл“  , находящ се в град Хасково, ул. „Велико Търново“ 1 магазин №17 , стопанисван от „Топ Мобайл-2017 “ЕООД с управител С.М.Т.  . Посетеният обект по време на извършване на проверката бил в работен режим, като се констатирало, че в него са изложени и се предлагали за продажба следните стоки : калъфи за телефони  с марка "I KAKU"  20 лв.-48 бр. , от 15лв.-21 бр.;с марка „ROAR“ от 10 лв.-16 бр.;от 12лв.-20 бр.;от 15 лв.-45 бр. ; с марка „COSE  от 10 лв.-48 бр.;с марка „А5 2017“  от 10лв.-35 бр.;зарядни устройства с марка „FORCELL“ от 15 лв.-4бр.,с марка „BLUE STAR“ от 10 лв.-5бр.,микро SD карти -4 GB  от 12лв.-6 бр.,8 GB от  14 лв.-6 бр.,16 G от 20 лв.-4 бр . Установено било от контролните органи на КЗП, по отношение на така изброените  стоки, че нямат етикети с информация на български език  за фирма  производител и фирма  вносител, вид на стоката и нейни  съществени характеристики. Бил съставен Констативен протокол К -0247579  от 15.06.2017 г., в който горните констатации били обективирани и било разпоредено на търговеца, да се яви на съответната, посочена дата и час и да представи описаните в протокола документи и конкретно документи за произход на описаните стоки.Видно от приложения Протокол за проверка на документи  от 20.06.2017 г., от търговеца  били представени три броя  фактури за закупени от него  аксесоари  на различна стойност. С оглед констатираните при извършване на проверката обстоятелства и въз основа на преценката, за допуснато нарушение  по чл. 9, ал. 1 Закона за защита на потребителите, на дружеството жалбоподател  Топ Мобайл-2017 “ЕООД е съставен от свид.А.П.К.  Акт за установяване на административно нарушение К-040829/20.06.2017 г.Актът за установяване на административно нарушение е съставен в присъствието на управителя на  дружеството , който подписал АУАН, а в съответната графа по същество не били вписани обяснения и възражения, а единствено изявление,че е запознат с правото си подаде възражения .Възражения срещу съставения АУАН са депозирани допълнително в рамките на законоустановения срок от връчване на екземпляр от него .

            При издаване на наказателното постановление, административно - наказващият орган възприел изцяло фактическите констатации, описани в акта за установяване на административно нарушение и след като е приел, че не са налице основания за прилагане на чл. 28 и чл. 29 ЗАНН, наложил процесната имуществена санкция.

            Изложената фактическа обстановка се  установява  от представените по делото писмени доказателства, както и от показанията на разпитаните в хода на делото свидетели. Съдът кредитира показанията на свидетелите А.П.К.  и А.К.Х.  относно обстоятелствата, изложени в АУАН във връзка с  констатациите при извършване на процесната проверка, както и тези, свързани с неговото съставяне като еднопосочни с останалия събран доказателствен материал и конкретно писмените доказателства, поради което ги възприема като достоверни при обосноваване на фактическите си изводи.

            При така установените факти съдът намира от правна страна следното:

            Според чл. 9, ал. 1 от ЗЗП търговецът е длъжен да предлага на потребителите стоки с етикети на български език или и на български език, с изключение на случаите, когато информацията по ал. 2 може да бъде предоставена чрез използването на широко разпространени символи, като пиктограми и други знаци, които са лесно разбираеми за потребителите, или чрез използването на наименования за произход на стоките, които са общоизвестни, а в ал. 2 на същия текст е предвидено етикетът задължително да съдържа информация за производителя и вносителя, ако стоката е от внос, за вида на стоката, нейните съществени характеристики, срока на годност и условията на съхраняването й и, ако е необходимо, указания за употреба. Съгласно  чл. 198 от ЗЗП, за нарушение на изискванията за етикетиране на стоките по чл. 9, 10 и 11 и на наредбите по чл. 12 на виновните лица се налага глоба, а на едноличните търговци и юридическите лица - имуществена санкция, в размер от 300 до 1500 лв. Следователно деянието , за което е наложена имуществена санкция на дружеството  е обявено от закона за наказуемо.

            При съставяне на АУАН и издаване на наказателното постановление съдът не констатира процесуални нарушения от категорията на съществените, които да налагат отмяна на санкционния акт. Съставеният акт за установяване на административно нарушение в тази част отговаря на изискванията на чл. 42 от ЗАНН, не са допуснати нарушения на чл. 40 от ЗАНН, във връзка със съставянето и връчването му на представляващия юридическото  лице, на което е осигурена възможност да се запознае със съдържанието на акта, както и да направи възражения по него. АУАН и НП съдържат всички задължителни реквизити по чл. 42 и чл. 57 от ЗАНН, в т.ч. време, място на извършване на нарушението, конкретните обстоятелства при които е извършено и констатирано. Налице е изчерпателно и надлежно описание на нарушението със съответните релевантни съставомерни признаци, както и правилна  правна квалификация, съответстваща на това фактическо описание.  На следващо място, АУАН и обжалваното наказателно постановление са издадени от оправомощено длъжностно лице, съответно от компетентен орган, както се установява от представените като писмени доказателства Заповед 289 от 22.04.2015 г. на Председателя на КЗП на Република България в кръга на неговите правомощия, спазена е формата и редът за издаването на НП, а по съдържанието си отговаря на изискванията на чл. 57 от ЗАНН, установяващ изискуемите реквизити.

            От материалноправна страна, обстоятелствата, изложени в акта и наказателното постановление, проверени от съда с допустими по закон доказателствени средства, се установяват по недвусмислен и категоричен начин. Доказано е, че търговецът „Топ Мобайл -2017“ЕООД е предлагал за продажба в стопанисвания от дружеството търговски обект -  магазин №17 , находящ се в град Хасково,ул.“Велико Търново“ №1 описаните при изложението на фактическата обстановка, стоки: калъфи за телефони  с марка "I KAKU"  20 лв.-48 бр. , от 15лв.-21 бр.;с марка „ROAR“ от 10 лв.-16 бр.;от 12лв.-20 бр.;от 15 лв.-45 бр. ; с марка „COSE  от 10 лв.-48 бр.;с марка „А5 2017“  от 10лв.-35 бр.;зарядни устройства с марка „FORCELL“ от 15 лв.-4бр.,с марка „BLUE STAR“ от 10 лв.-5бр.,микро SD карти -4 GB  от 12лв.-6 бр.,8 GB от  14 лв.-6 бр.,16 G от 20 лв.-4 бр .  По отношение на изброените  стоки  било установено, че липсвали поставени етикети с информация на български език, съгласно изискването на чл. 9, ал. 1 ЗЗП, съдържащи информация за производител и вносител ,вид на стоката и нейни съществени характеристики. С тези изисквания жалбоподателят, в дейността си като търговец, е следвало да се запознае и е могъл да стори това, каквито са вменените му  с  цитираната  разпоредба на ЗЗП задължения, имащи императивен характер. На следващо място, освен установяване на признаците от обективна страна на нарушението по чл. 9, ал. 1 от ЗЗП,  жалбоподателят в качеството си на ЮЛ   е годен субект на отговорност за посоченото нарушение.От доказателствения материал по делото безспорно се установява, че в деня на извършената проверка търговският обект, стопанисван от жалбоподателя, е в работен режим. В този смисъл са показанията на свидетелите К. и Х. , които съдът кредитира като достоверни  .Според актосъставителят св.А.К. проверявания обект  бил в работен режим ,тъй като имало  табела с работно време в рамките, на което била извършена и проверката,като в самия обект се намирал и  потребител ,но  не се стигнало до  реална продажба  на предлагана стока.Твърдението, че към момента на проверката обектът не работил, а управителят  ,заедно със св.М.И.се намирали  в същия за подреждане и етикиране   на стоките    не се подкрепя от доказателствения материал по делото и същото   съдът приема за  насочено изцяло към облекчаване на процесуалното положение на жалбоподателя с оглед избягване на административно наказателната отговорност. Дори стоките да са били  подреждани и етикирани  в деня на проверката, то след като  стоките, посочени в АУАН, за които е установено, че нямат етикети на български език  са  предлагани на потребителите, с оглед на тяхното местонахождение- наредени на щендери на стената/св.К. /  е било необходимо да имат етикети на български език с определеното от законодателя съдържание.

                 Изложеното обосновава извод за осъществяване от обективна страна признаците на състава на административно нарушение  по чл. 198, вр. чл. 9, ал. 1 от Закона за защита на потребителите, както правилно деянието е квалифицирано от административнонаказващия орган. Жалбоподателят, в дейността си като търговец, е следвало, да осигури спазването на изискванията по  чл. 9, ал. 1 ЗЗП за коректното поднасяне на информацията, с поставяне на етикети на български език, при липса на изключението от това изискване - когато информацията по ал. 2 на чл. 9 ЗЗП може да бъде предоставена чрез използването на широко разпространени символи, като пиктограми и други знаци, които са лесно разбираеми за потребителите, или чрез използването на наименования за произход на стоките, които са общоизвестни. Независимо от това обаче, вменените с цитираната  разпоредба задължения, не са изпълнени, поради което в съответствие с материалния закон и обосновано е ангажирана отговорността по посочения по - горе текст от ЗЗП. В конкретната хипотеза, с оглед характера на засегнатите обществени отношения, регулирани с цитираната разпоредба, уреждащи материя, пряко отнасяща се до защита правата на потребителите  обуславя несъвместимост   за приложение на чл. 28 ЗАНН с установените факти. Съдът преценявайки законосъобразността на издаденото наказателно постановление в тази част, намира, че няма основание извършеното нарушение да се приеме за "маловажен случай" по смисъла на чл. 28 от ЗАНН. Действително нарушението е констатирано за първи път, което е отчетено и от наказващия орган в НП, като това е и обстоятелство, мотивирало го да определи размер на санкцията малко над минималния. Става въпрос обаче не за единични бройки на предлагани стоки в търговския обект, а за немалко количество и видове стоки. Действително нормата на чл. 9, ал.2 от ЗЗП изисква етикетът да съдържа редица реквизити, като в случая се установява, че липсва информация  няколко  елемента на чл. 9, ал.2 от ЗЗП - производител , вносител,вид на стоката и нейни характеристики . Това обаче не прави деянието маловажно. Изискванията на законодателя относно етикирането на стоките са изключително прецизни, като отклонения се допускат само в изрични предвидени случаи /напр. пиктограми с информация за вида на материалите, използвани за изработка на основните части на обувките или на дрехите, относно указания за употреба на стоките- начин на пране - ръчно, автоматично, химическо чистене, възможност за използване на химически препарати, като белина и пр./,какъвто безспорно не е настоящия.    

            В тази връзка съдът намира, че наказващият орган е съобразил в пълна степен разпоредбата на чл. 27 ЗАНН, като е определил за нарушението  по чл. 198 ЗЗПсанкция   в размер от 500 лева,т.е. наложеното административно наказание е определено в предвидените от закона граници,в размер   над  минимално  регламентирания. Имайки  предвид  тежестта на конкретното  нарушение,което е на формално извършване   и  затова с  по-ниска  степен на  обществена опасност, обстоятелствата при които е извършено , съдът намира,че наказанието наложено  от наказващия орган  не съотвества на тежестта  извършеното ,поради което и следва да бъде  определено  в рамките на предвидения от законовата норма минимум-имуществена санкция  в размер на 300 лв.Горното налага  атакуваното НП да бъде изменено в частта на наложеното на жалбоподателя  наказание,като се намали размера на имуществената санкция от 500 лв.на 300 лв.            

            Мотивиран така, съдът

 

                                              Р Е Ш И:

 

            ИЗМЕНЯ  Наказателно постановление К-040829 от 18.08.2017 г. на Директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора със седалище Пловдив, в частта на наложената  на „Топ Мобайл-2017“ЕООД,гр.Хасково   имуществена санкция на основание чл. 198 ЗЗП,като намалява размера и от 500 лв.на 300 лв.

           Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Хасково в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                                      Съдия:/п/ не се чете.

 

                        Вярнос оригинала!

 

                        Секретар: Д.С.