Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер    45                                          06.02.2018г.                             град Хасково

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

Хасковският Районен съд                                                             наказателен състав

На двадесет и втори януари                   през две хиляди и осемнадесета година

В публичното заседание в следния състав :

                                        Председател: Мартин Кючуков                   

Секретар Велислава Ангелова

Прокурор

като разгледа докладваното от Съдията

а.н. дело 1432 по описа за 2017 година.

                        Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Обжалвано е Наказателно постановление № 45-0000233 от 16.11.2017 година на Началник на ОО ”АА” - град Хасково, с което за нарушение на чл.57 ал.6 т.1 от Наредба №11/2002г. на МТС, на жалбоподателя „РС-Транспорт“ ООД – гр.Хасково, на осн.чл.105 ал.1 от ЗАвтП е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 200 лв.

Недоволен от така издаденото наказателно постановление е останал жалбоподателят, поради което го обжалва в срок. Същият го счита за незаконосъобразно и неправилно. Били допуснати както съществени процесуални нарушения, така и такива на материалния закон. НП било немотивирано. Била допусната неправилна квалификация, тъй като чл.57 ал.6 т.1 от Наредба №11/2002г. предвиждала задължение за лицето, което извършва международния превоз, а в случая ООД допуснало извършването на международния превоз. Чл.57 ал.6 т.1 от Наредбата не предвиждала отговорност за допустителство, а за извършителство. Бил нарушен чл.10 от ЗАНН. Цитират се и чл.57 ал.6 и чл.57 ал.8 от Наредба №11/2002г. Бил нарушен и чл.57 т.5 и т.6 от ЗАНН.

Иска от съда да отмени изцяло наказателното постановление.

Ответникът по жалбата – ОО „АА” - град Хасково редовно уведомени, чрез Началника на ОО „АА“ вземат становище за неоснователност на жалбата. Атакуваното НП било правилно и законосъобразно и като такова следвало да се потвърди.

Съдът, след преценка на събраните по делото доказателства поотделно и в съвкупност, приема за установено от фактическа страна следното:

На 01.11.2017г., в гр.Хасково, била извършена комплексна проверка от св.Д.П. – старши инспектор в ОО „АА“-гр.Хасково и св.Д.Х. *** на превозвача „РС-Транспорт“ ООД – гр.Хасково в офиса на дружеството на ул.“Македония“ №10.

Били прегледани множество документи, като двамата проверяващи констатирали, че „РС-Транспорт“ ООД – гр.Хасково притежава Лиценз на Общността №0889 за международен автомобилен превоз на товари, валиден до 31.12.2026г.

Инспекторите констатирали, че бил извършен международен превоз на товари, съгласно CMR /Международна товарителница/ №151742539 и График за работата на водача от 29.08.2017г. с товарен автомобил марка „***“ с рег.№*******, собственост на „РС-Транспорт“ ООД.

Била направена справка в Информационната система на „ИА-Автомобилна администрация“ от 26.10.2017г. / в адм.преписка/ и проверяващите установили, че товарен автомобил марка „***“ с рег.№*******, собственост на „РС-Транспорт“ ООД, няма издадено валидно Удостоверение за периодичен преглед за проверка на техническата изправност съгласно чл.2 ал.1, чл.4 ал.1 и чл.43 ал.1 т.7 б.“д“ от Наредба Н-32 от 16.12.2011г.

При тези факти е бил съставен АУАН Серия А-2015 №222104/02.11.2017г. в присъствието на упълномощен представител на „РС-Транспорт“ ООД и връчен лично.

Въз основа на АУАН е било издадено и атакуваното НП.

                    Тази фактическа обстановка се установява безспорно и от събраните по делото гласни доказателства – разпита на св.Д.П. и св.Д.Х..                       Де факто не се оспорва и в жалбата, в която се излагат най-вече правни аргументи.

                    При така установените факти съдът намира от правна страна следното:

                    Административното нарушение, така, както е описано в НП, се е изразило в допускане от „РС-Транспорт“ ООД, на извършването на международен превоз на товари с товарен автомобил „***“ на дружеството, за който камион е нямало издадено валидно Удостоверение за периодичен преглед за проверка на техническата изправност.

                    Допустителството като форма на адмнистративно нарушение се осъществява чрез бездействие.

                    Съгл.чл.10 от ЗАНН при административните нарушения подбудителите, помагачите и укривателите, както и допустителите се наказват само в случаите, предвидени в съответния закон или указ.

                    Съгл.чл.57 ал.6 т.1 от Наредба №11/31.10.2002г. на МТС за международен автомобилен превоз на пътници и товари, лицето по чл.2, ал.1 /ЕТ или търговското дружество с Лиценз за международен превоз/ извършва превозите на пътници или товари само с превозни средства, на които е извършен предпътен преглед за проверка на техническата изправност, и за които има – т.1 издадено валидно удостоверение за периодичен преглед за проверка на техническата изправност.

                    Анализът на тази разпоредба не оставя у съда съмнение, че е предвидено задължение за ЕТ или Търговското дружество – превозвач с Лиценз за международен превоз и задължението е за извършителство, а не за допустителство / в който смисъл доста ясно например е формулиран чл.57 ал.1 от Наредба №11/31.10.2002г. на МТС/

                   Иначе казано нарушението по чл.57 ал.6 т.1 от Наредбата може да бъде, че дружество-превозвач е извършило международен превоз на товар, без да има издадено валидно Удостоверение за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на товарния автомобил.

                   Но не и за допускане на такъв превоз.

                   Нарушението по чл.57 ал.6 т.1 от Наредба №11/2002г. на МТС може да се извърши само с действие.

                   Не може да се осъществява с бездействие.

                   Административното нарушение е неправилно описано в НП, като допустителство. Всъщност е извършителство. Така е накърнено правото на защита на жалбоподателя, който има право да узнае какво точно административно нарушение е извършил.

                   На следващо място – от описанието на административното нарушение в НП не става ясно нито къде е извършено, нито кога е извършено. Времето и мястото на извършване на административното нарушение са същностни характеристики при неговото описание и конкретизация. Без тях не е ясно за кое конкретно нарушение става въпрос. В този смисъл нарушаването на изискването на чл.57 ал.1 т.5 от ЗАНН за описание на датата и мястото на извършване на административното нарушение е всякога съществено процесуално нарушение, защото също накърнява правото на защита на жалбоподателя.

                  На това основание атакуваното НП е също незаконосъобразно и подлежи на отмяна.

                  Съгл.чл.105 ал.1 от ЗАвтП за нарушения на този закон и на подзаконовите нормативни актове, издадени въз основа на него, с изключение на изискванията за превоз на опасни товари, за които не е предвидено друго наказание, се налага наказание глоба или имуществена санкция 200 лв.

                  Тази санкционна разпоредба също не предвижда изрично административно наказание за допустителство, с което също е нарушен материалния закон, защото ако нарушението се е изразило в допустителство, то не може да бъде санкционирано по чл.105 ал.1 от ЗАвтП.

                  На това основание атакуваното НП също е незаконосъобразно.

                  Ето защо атакуваното НП ще следва да бъде отменено.

                  Предвид изложеното и на осн.чл.63 ал.1 от ЗАНН, съдът

 

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 45-0000233 от 16.11.2017 година на Началник на ОО ”АА” - град Хасково, с което за нарушение на чл.57 ал.6 т.1 от Наредба №11/2002г. на МТС, на жалбоподателя „РС-Транспорт“ ООД – гр.Хасково, на осн.чл.105 ал.1 от ЗАвтП е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 200 лв.

 

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд-гр.Хасково, в 14-дневен срок от съобщаването му.

 

 

 

                                                                        Районен съдия: /п/ не се чете

Вярно с оригинала!

Секретар: В.А.