П Р О Т О К О Л

 

01.02.2018 година                                                         гр. Хасково

Хасковски районен съд                                               V-и Наказателен състав

На втори февруари                                                       две хиляди и осемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                                                                     Председател:  МАРТИН КЮЧУКОВ

                                                       Съдебни заседатели: 

                                                                         

Секретар: Велислава Ангелова

Прокурор: Мая Кьосева

Сложи за разглеждане докладваното от Председателя

НОХД № 98 по описа за 2018 година.

На именното повикване в 13:30 часа, се явиха:

 

**********************************

Съдът, като взе предвид, че депозираното споразумение между страните не противоречи на закона и морала, намира, че на основание чл. 382, ал. 7 от НПК следва да бъде одобрено, а наказателното производство по отношение на подсъдимата А.К.А. ще следва да бъде прекратено на основание чл. 24, ал. 3 от НПК, поради което

О П Р Е Д Е Л И: № 19

ОДОБРЯВА, на основание чл. 382, ал. 7 от НПК, постигнатото споразумение между Районна прокуратура гр. Хасково, представлявана от прокурор Мая Кьосева и адвокат Д.Р. ***, защитник на подсъдимата А.К.А., по силата на което:

ПРИЗНАВА подсъдимата А.К.А. – 44 г., родена на *** ***, **************, постоянен адрес и адрес ***, ЕГН: **********, ЗА ВИНОВНА в това, че на 19.07.2017 г., в гр.Хасково, без съгласието на: „GIORGIO ARMANI S.P.A.“ - Италия, в качеството им на притежател на изключителните права върху марките: „GIORGIO ARMANI“, рег.№ 015743842, „CODE LUNA GIORGIO ARMANI c peг.№ 1113369 и „CODE SPORP“ c peг.№ 1047323; "BULGARI SPA", Италия, качеството им на притежател на изключителните права върху марката: „BULGARI” c рег.№ 003749496; GIANNI VERSACE s.P.a, Италия, качеството им на притежател на изключителните права върху марките: „VERSACE” с рег.№ 648708 и 3D марка, представляваща флакон на артикулите „VERSACE BRIGHT CRYSTAL с рег.№ 010998045; HUGO BOSS Trade Management GmbH & Co KG, Германия, в качеството им на притежател на изключителните права върху марките: “BOSS” с рег. № 6066203 и 3D марка, представляваща оформление на флакон с рег. № б 726166; CHANEL, Франция, в качеството им на притежател на изключителните права върху марките: ,,CHANEL“ c рег. № 313034A; Carolina Herrera Ltd, САЩ, в качеството им на притежател на изключителните права върху марката: „212 VIP” с peг. № 007473754; Ate My Heart Inc с/о Gelfand, Rennert and Feldman L.L.P., в качеството им на притежател на изключителните права върху марката: LADY GAGA FAME с рег. № 009946815, без правно основание /в нарушение на чл. 13, ал. 1, т.2 от Закона за марките и географските означения /ЗМГО/ - „Правото върху марка включва правото на притежателя и́ да я използва, да се разпорежда с нея и да забрани на трети лица без негово съгласие да използват в търговската дейност знак, който: 2. поради неговата идентичност или сходство с марката и идентичността или сходството на стоките или услугите на марката и знака съществува вероятност за объркване  на потребителите, която включва възможност за свързване на знака с марката.“ /използвала в търговската си дейност/ чл. 13,ал. 2, т. 2 от ЗМГО – „Използването в търговската дейност по смисъла на ал. 1е: 2. Предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара, или съхраняването им с тези цели, както и предлагането или предоставянето на услуги  с този знак/, предлагала с цел продажба: 22 броя парфюми /21 по 50 ml и 1 от 75 ml/, носещи знаци, сходни със знаците на марките: “BOSS” с рег. № 6066203 и 3D марка, представляваща оформление на флакон с рег. № б 726166; 1 бр. парфюм /от 100 ml/, носещ знаци, сходни със знаците на марките „VERSACE“ с рег.№ 648708 и 3D марка, представляваща флакон на артикулите „VERSACE BRIGHT CRYSTAL с рег. № 010998045; 2 броя парфюми /120 ml и 75 ml/, носещ знаци, сходни със марките „GIORGIO ARMANI“, рег.№ 015743842, „CODE LUNA GIORGIO ARMANI“ c peг.№ 1113369 и „CODE SPORT” c peг.№ 1047323; 2 броя парфюми /по 100 ml/, носещи знаци, сходни със знаците на марката „212 VIP” С рег. № 007473754; 1 брой парфюм /от 100 ml/, носещ знаци, сходни със знаците на марката „LADY GAGA FAME“ c peг.№ 009946815; 5 броя парфюми /по 75 ml/, носещ знаци, сходни със знаците на марката „BULGARI” с рег. № 003749496 и 2 броя парфюми /по 100 ml/, носещи знаци, сходни със знаците на марките ,,CHANEL“ C рег.№ 313034A и 3D марка, представляваща флакон, с рег.№ 450944, всички марки регистрирани по реда на националното и  международното законодателство и с валиден срок на защита, като сходството е във висока степен, водеща до заблуждение на потребителя , включващо възможност за свързване на тези стоки с тези марки, обект на това изключително право - престъпление по чл. 172б, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.172б, ал.1 от НК вр. чл. 55, ал.1, т.2, б. „б“ от НК, И́ НАЛАГА наказание ПРОБАЦИЯ, със следните пробационни мерки:

 „ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС“ за срок от 8 /осем/ месеца, с периодичност два пъти седмично и

 „ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ С ПРОБАЦИОНЕН СЛУЖИТЕЛ“ за срок от 8/осем/ месеца.

На основание чл.172б, ал.3 от НК ОТНЕМА в полза на държавата предмета на престъплението - парфюми, както следва: 22 броя с марка „BOOS“, 1 бр.марка „Versage“, 1 брой марка „Code“, 1 брой марка „Ramne Gold“, 2 броя марка „212 VIP MEN“, 1 брой „Lady Саса“, 5 броя марка „Bulgarl“, 2 броя марка "GOGO", които да се УНИЩОЖАТ.

ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимата А.К.А., с ЕГН: **********,*** да заплати в полза на Държавата по сметка на ОД на МВР-Хасково разноските по делото в размер на 277,50 лв.(двеста седемдесет и седем лева и петдесет стотинки) за експертиза за нарушаване на права по регистрирани на територията на Република България търговски марки.

ПРЕКРАТЯВА, на основание чл. 24, ал. 3 от НПК, наказателното производство по НОХД № 98/2018 г. по описа на Хасковски районен съд по отношение на подсъдимата А.К.А. , ЕГН **********.

          Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.    

           ПРОКУРОР – Г-н Председател, с оглед на така наложеното на подсъдимата наказание, моля да отмените взетата по отношение на същата мярка за неотклонение.

            АДВ. Р. – Моля да отмените взетата мярка за неотклонение.

            ПОДСЪДИМА – Моля да отмените мярката ми за неотклонение.

С оглед така одобреното споразумение и наложеното с него наказание, съдът намира, че взетата по отношение на подсъдимата А.К.А., ЕГН ********** мярка за неотклонение „Подписка” следва да бъде отменена, с оглед на което

О П Р Е Д Е Л И:

            ОТМЕНЯ взетата по отношение на подсъдимата А.К.А., ЕГН ********** от гр. Хасково мярка за неотклонение „Подписка” по ДП № 690/2017 г. по описа на ОД на МВР гр. Хасково.

Определението в частта на мярката за неотклонение подлежи на обжалване и протест в 7- дневен срок от днес пред ОС гр. Хасково.

Заседанието приключи в 13:40 часа.

Протоколът се изготви на 01.02.2018 г.

 

 

 

Председател:  /п/ не се чете

 

Секретар: /п/ не се чете

 

Вярно с оригинала!

Секретар: В.А.