О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

46/02.02.2018 година гр.Хасково

Хасковски районен съд, Осми наказателен състав

на    втори  февруари през две хиляди и  осемнадесета година

в закрито заседание в състав:

 

 

Районен съдия: Гроздан Грозев

Секретар:

Прокурор:

като изслуша докладваното от съдията Гроздан Грозев

АНД № 128 по описа за 2018 година на РС-Хасково, установи

 

 

      Производството е образувано  по  жалба  от Й. М. К. , от гр.Димитровграт, като управител на „Картелови“ ЕООД,  против НП серия  № К-0045728/08.12.2017 год. на Началника на Директора на РД КЗП – Пловдив. Видно от материалите по преписката, с горната жалба се обжалва НП, в което е описано нарушение, извършено на територията на община Димитровград, обл.Хасково, а именно извършено в заведение за хранене находящо се на бул.“Димитър Благоев“ №10 в гр.Димитровград. Съгласно императивната разпоредба на чл.59, ал.1 от ЗАНН, НП се обжалва пред районният съд, в района на който е извършено или довършено нарушението. Като се има в предвид, че в настоящият случай нарушението е извършено на територията на община Димитровград, видно от НП, то в  случая компетентен да разгледа настоящата жалба е Районен съд гр. Димитровград.   

Ето защо настоящото производство следва да бъде прекратено, а делото изпратено по компетентност на РС- гр. Димитровград.

       Водим от горното , съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

                   ПРЕКРАТЯВА съдебното производството по  АНД №128/2018 год. по описа на Районен съд-Хасково, като делото да се изпрати по компетентност на РС- гр. Димитровград.

                   Определението не подлежи на обжалване.

                  

 

                                                                                 Съдия:  /п/ не се чете

 

 

Вярно с оригинала!!!

Секретар: В.К.