П Р О Т О К О Л

 

 

07.02.2018 година                                                    гр. Хасково

Хасковски районен съд                                          ІІ-ри Наказателен състав

На седми февруари                                                  две хиляди и осемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                                                                       Районен съдия: ДАНИЕЛА НИКОЛОВА

                                                                       Съдебни заседатели:

 

Секретар: Цветелина Станчева

Прокурор: Мирослав Кръстев

Сложи за разглеждане докладваното от Съдията

ЧНД № 37 по описа за 2018 година.

На именното повикване в 10:30 часа се явиха:

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Настоящият състав на съда, след съвещание и като се съобрази със събраните в производството доказателства, намира за установено следното: Видно от приобщеното свидетелство  са  съдимост,издадено от РС-Чирпан  молителят В.С.С. е осъждан два пъти, като за  първото си  осъждане  с влязла в сила на 15.04.1993г. присъда по НОХД№ 1/1992г. по описа на Окръжен съд – Стара Загора, с която  за извършеното престъпление по чл. 215 ал. 1 от НК му е наложено наказание „Лишаване от свобода” за срок от 8 месеца, чието изпълнение на основание чл. 66 от НК е отложено за срок от 3 години е настъпила реабилитация по чл. 86, ал.1, т.1 от НК на 15.04.1996г. Второто осъждане на молителя е с влязла в сила на 19.03.2013г. присъда по НОХД №77/2013г. по описа на Районен съд – Хасково, с която за извършено на 27.04.2012г. престъпление по чл.201 от НК, му е наложено наказание „Пробация” с двете задължителни по закон пробационни мерки за срок от 6 месеца. Наказанието „Пробация” молителят е изтърпял на 09.10.2013г. В разпоредбата на чл. 87 от НК изрично са уредени предпоставките, които следва да са налице, за да се допусне реабилитация по съдебен ред. Наред със съдебната реабилитация, обаче, законодателят е предвидил още пълна реабилитация по право, въведена през 1986г. с разпоредбата на чл. 88а от НК и непълна реабилитация по право, уредена в чл. 86 от НК. Именно в хипотезата на чл. 88а от НК попада второто осъждане на молителя С., за което е сезиран настоящия съд и е предмет на образуваното пред него съдебно производство. Това е така, защото наложеното наказание „Пробация” с двете задължителни пробационни мерки за срок от 6 месеца  по НОХД № 77/2013г. по описа на Районен съд – Хасково молителят е изтърпял на 09.10.2013г., откогато и до подаване на молбата за съдебна реабилитация са изминали повече от 4 години, а предвидения в разпоредбата на чл. 88а ал.1, вр. чл. 82, ал. 1, т. 5 от НК реабилитационен срок е двугодишен, който  в случая е изтекъл на 09.10.2015г., в който срок няма данни осъденият да е извършил ново умишлено престъпление от общ характер, за което се предвижда наказание „Лишаване от свобода”. В този смисъл и двете законови предпоставки за настъпване на пълна реабилитация по право за  осъждането  на молителя  по НОХД№77/2013г. на РС-Хасково към  датата на подаване на молбата за съдебна реабилитация  са изпълнени и за това осъждане той се явява реабилитиран на основание чл. 88а, ал. 1 ,вр. чл. 82, ал. 1, т. 5 от НК, която  реабилитация  по право се явява и по-благоприятна за него  и като такава следва да бъде приложена. По тези съображения молбата за съдебна реабилитация ще следва да се остави  без уважение, а съгласно  Наредба № 8 от 26.02.2008г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост служебно се разпореди отбелязване  по  бюлетина  за съдимост по НОХД № 77/2013г. по описа на Районен съд – Хасково на настъпилата реабилитация на основание чл. 88а от НК.

Мотивиран така и на основание чл. 436 от НПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И: № 49

 

ОСТАВЯ без уважение молбата на В.С.С., ЕГН-********** *** за реабилитация на основание чл. 87 ал. 1 от Н по  влязла в сила на 19.03.2013г. присъда по НОХД № 77/2013г. по описа на Районен съд – Хасково.

Определението подлежи на обжалване и протест в  7-дневен срок от днес пред Окръжен съд – Хасково.

Препис от определението, след влизането му в сила ДА СЕ ИЗПРАТИ на РС  по месторождение, а именно Районен съд – Чирпан за отразяване, съгласно изискванията на Наредба № 8 от 26.02.2008г. за настъпила реабилитация по  чл. 88а от НК по отношение на осъждането  на молителя по НОХД № 77/2013г. по описа на Районен съд – Хасково.

Заседанието приключи в 10:55 часа.

Протоколът се изготви на 07.02.2018г.

 

 

 

 

                                                                                   Съдия:/п/ не се чете.

 

 

 

 

 

                                                                                              Секретар:/п/ не се чете.

Вярно с оригинала!

Секретар: Ц.С.