Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

55          /08.02.2018 година  град Хасково

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А

 

 

Хасковският районен съд, Втори  наказателен състав

на  петнадесети януари  две хиляди и  осемнадесета година

в публичното заседание в следния  състав:

                                                                                    

     Районен съдия: Даниела Н.

                                                                            

секретар:Диляна Славова

прокурор:

като разгледа докладваното от съдията  

АН дело721  по описа за 2017 година  

 

           Производството е по реда на чл. 59 и сл. от Закона за административните нарушения и наказания.  

           Обжалвано  е  НП № K - 039718 /30.03.2017г. на  Директор на  РД – КЗП за областите: Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора, с което на „ДЕЙЗИ НОВА" ЕООД ,гр.Димитровград , представляван от управителя Г.Д.  Г., на основание чл.211 от ЗЗП е наложена имуществена санкция в размер на 5000 лева за нарушение по чл.69 ал.1,вр.чл.71  от ЗЗП.   Недоволно от така наложеното наказание е останало дружеството  жалбоподател, поради което  обжалва НП в срок с оплаквания за незаконосъобразност , необоснованост,допуснати  съществени  процесуални нарушения при съставяне на АУАН и издаване на НП, както и такива при приложението на материалния закон. Излагат се  конкретни доводи  по съществото на спора ,свързани с недоказаност на вмененото на дружеството нарушение .  С оглед гореизложеното се  иска   отмяна на НП. Жалбоподателят, редовно призован, не се явява. Представлява се в съдебно заседание от адв.Г. , която поддържа жалбата и в писмено становище излага доводи за отмяната на НП.

            Ответникът по жалбата –КЗП   редовно призован се представлява от юрк.Крайчев , който оспорва жалбата и моли атакуваното с нея НП да бъде потвърдено.

           Жалбата е подадена в законоустановения срок, срещу подлежащ на обжалване акт, от лице, легитимирано да атакува наказателното постановление, поради което е процесуално допустима.

           ХАСКОВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, за да се произнесе по основателността й и след като се запозна и прецени събраните доказателства при извършената проверка на обжалваното наказателно постановление, намира за установено следното:

            На 27.06.2016г.  от свид.А.П.К.  - главен инспектор в КЗП, Териториален отдел, град Хасково към РД - Пловдив и св.Ю.М.Ш.   - сътрудник в РД - Пловдив към КЗП извършили проверка на търговски обект - магазин  Дейзи  , находящ се в град Хасково, бул. „Освобождение“ 6 , стопанисван от „Дейзи нова  “ЕООД с управител Г.Д.Г. .  Горепосоченият  обект бил в работен режим,а проверката била извършена в присъствието на св.С. В. П. –продавач в магазина. Проверката  имала за предмет  съответствието на предлаганите  стоки с нормативно установените изисквания за безопасност ,съгласно БДС EN716-1:2008+A12013 и БДС EN716-2:2008+A12013 по повод на възникнали съмнения относно безопасността на предлаганите легла, обективирани в писмо №П – 01-382 на КЗП. Така на горната дата св.К.  и св.Ш. установили наличието и предлагането за продажба на  детски легла с марка „Дизайн бейби ,модел „Тони“70/140;“Тони“ 60/120;“Деси макси“ 89/185;“Симба“ 60/120;“Лейди“ 60/1160;“Клео“ 60/165;“Ния“ 60/165;“Емили“ 70/185 и с марка BABY HOPE", модели Емили" 80/185, модел Мелани" 70/130.Изложените за продажба  детски легла  представлявали  мостри  в количество от  по една бройка и заради възникналите съмнения относно съответствието им с изискванията за безопосност   били  запечатани от контролните органи ,като проба №1 за изпитване за безопасност . В  съставените от  св.К.  десет протоколи за вземане на проби от 27.06.2016 г. било  документирано действие по вземане на проба от  детски легла  модел „Тони“70/140;“Тони“ 60/120;“Деси макси“ 89/185;“Симба“ 60/120;“Лейди“ 60/1160;“Клео“ 60/165;“Ния“ 60/165;“Емили“ 70/185, Емили" 80/185, модел Мелани" 70/130   и е посочено "Изпитването в акредитирана лаборатория на проба № 1 - за производител/дистрибутор да се възложи от производителя."  

 

 

Резултатите от проверката      била  обективирани в  протокол от проверка КП № 2016К-0216358 от 27.06.2016г.и  доколкото при проверката не били представени документи , удостоверяващи съответствието на проверените легла в обекта с нормативно установените изисквания за безопасност  на основание чл.192,т.2 от ЗЗП, било разпоредено дружеството –жалбоподател  да представи протоколи от изпитване в АИЛ на детски легла с марка „Дизайн бейби" модели „Тони“ 70/140, „Тони" 60/120, Деси макси" 80/185, Симба" 60/120, „Лейди" 60/165, Клео" 60/165, Ния"60/165, „Емили" 70/185, марка „BABY HOPE", модели Емили" 80/185, модел Мелани" 70/130, със заключение за съответствие с БДС EN716-1:2008+A12013 и БДС EN716-2:2008+A12013. Определен бил и срок  за представяне на тези документи - 30.06.2016г.

На 30.06.2016г. била  извършена проверка  в РД КЗП – Пловдив, в офиса в гр.Хасково, за която е издаден протокол № К-0096915/30.06.2016г. Съгласно този протокол от управителя на „ДЕЙЗИ НОВА" ЕООД били представени  протоколи от изпитване №6592/17.04.2012г. за детско легло „Лейди“ , протокол № 06-4263/07.06.2010г. за бебешка кошара „Деси Макси“, протокол №043375/24.04.2009г. за бебешко легло „Тони“ 60/120 и протокол № 06-4264/07.06.2010г. за мод.930. ,които  протоколи били издадени от изпитвателен център „Алми тест“,гр.София. Със съставения протокол на  управителя на дружеството   отново било  разпоредено на 28.07.2016г. да представи в КЗП –Хасково актуални протоколи от изпитване в АИЛ на детски легла с марка „Дизайн бейби" модели „Тони“70/140, „Тони" 60/120,Десимакси80/185, Симба" 60/120, „Лейди" 60/165, Клео" 60/165,модел Мелани" 70/130, Емили" 80/185 и 70/185, със заключение за съответствие с БДС EN716-1:2008+A12013 и БДС EN716-2:2008+A12013.На 05.07.2016г. управителят на дружеството представил в КЗП уведомително писмо ,прието с ППД№0096921 от същата ,в което посочил ,че  за периода от 01.01.2016г. до 27.06.2016г. от „Дейзи Нова“ЕООД са произведени и реализирани 66 бр.детски легла.

На 01.09.2016г. в офиса на КЗП с КП № 2016К-0233028 била  извършена проверка на фирма „Дейзи нова" ЕООД по повод  постъпила молба от управителя на дружеството  с вх.№ П-01-382 от 27.07.2016г. за удължаване на  даден с КП № 2016К-0216358 от 27.06.2016г. срок за представяне на описаните вече по-горе протоколи от изпитване на детски легла в АИЛ. Отразено е ,че на производителя Дейзи нова“ ЕООД е разпоредено на основание чл. 75, ал.3 вр. с чл. 75, ал.1, т.1 ЗЗП - да извърши изпитване на детските легла с посочените две марки, запечатани като проби при проверката извършена на 27.06.2016 г. за установяване съответствието на стоките с нормативно установените изисквания, съгласно двата стандарта. Срокът е удължен до 27.09.2016 г. и изрично е вписано протоколите от изпитване от АИЛ да бъдат относно детските легла, запечатани като проба № 1 на 27.06.2016 г. при проверката .На 30.09.2016г. по електронна поща в КЗП  постъпила  молба от управителя на „Дейзи нова" ЕООД да бъдат приети, приложени към молбата документи: Протокол от изпитване № 5274459210675 от 19.08.2016г. на проба, запечатана от КЗП на 27.06.2016г. на детско легло „Симба", производител „Дейзи нова" ЕООД и експертно мнение, издадени от Изпитвателен център „Алми тест" София. Експертното заключение (мнение) било, че детско легло „Симба" не отговаря на физико-механичните изисквания за безопасност, отразени в БДС EN716-1:2008+A12013 „Мебели. Сгъваеми и несгъваеми детски легла за използване в домашни условия. Част 1: Изисквания за безопасност" ,както следва: 1.Разстояние между опорите и горния край  на стените съгласно  БДС EN716-1:2008+A1:2013 т.4.4.2.3.Дълбочината на леглото е по-малка от минималната ,посочена в стандарта ,което несъотвествие пораждало опасност пир употреба и застрашавало здравето и безопасността на потребителите /деца/ .

С писмо с вх.№ Ц-02-1073 от 12.10,2016г. от ИЦ „Алми тест" в КЗП  били  получени протоколи от изпитване с №№ 5196452410602 от 08.07.2016г. за бебешко легло „Тони" люлка 60/120, съгласно който стоката не издържа изпитванията ; № 5197452510603 от 08.07.2016г. за детско легло „Лейди" 60/160, съгласно който стоката не издържа изпитването  съгласно БДС EN716-1:2008+A1:2013 по следните показатели :т.4.4.2.2“Монтажни дупки“ ,т.4.4.2.3 „Разстояние между опорите и горния  край на стените „,т.7 „Маркировка“ ; № 5197452510603 от 08.07.2016г. за изпитване на трансформиращо  бебешко легло „Лейди“, съгласно който стоката не издържа изпитванията съгласно БДС EN716-1:2008+A1:2013  по показател т.4.4.2.3 „Разстояние между опорите и горния  край на стените;  № 5275459110674/19.08.2016г. за детско легло „Ния", съгласно който стоката не издържа изпитвания , съгласно БДС EN716-1:2008+A1:2013 по следните показатели :т.4.4.2.1“Общи изисквания към дупки,процепи и отвори по вътрешната страна на леглото   “ и  ,т.4.4.2.3 „Разстояние между опорите и горния  край на стените ; № 5274459210675 от 19.08.2016г. за изпитване на детско легло „Симба „, съгласно който стоката не издържа изпитванията  по отношение на показател  „Разстояние между опорите и горния край на стените.;

На 07.11.2016г. с писмо изх.№ П-01-382 управляващият „Дейзи нова" ЕООД е поканен да представи в КЗП на 16.11.2016г. протоколи и експертни заключения от Акредитирана изпитвателна лаборатория на детски легла с марка „Дизайн бейби" /с изключение на модел „Симба" /и марка „BABY HOPE", запечатани като проба № 1 на 27.06.2016г.,като   е предупреден, че при непредставяне на 16.11.2016г. на исканите протоколи, ще се състави  АУАН, за констатираните нарушения.

На 16.11.2016г. по електронна поща в КЗП са получени протоколи от изпитване: № 5216454110621 от 13.07.2016г. за бебешко легло „Тони" люлка; протокол № 5419475810843 от 07.11.2016г. за детско легло „Калина"; № 5217454210622 от 13.07.2016г. за легло „Лейди" люлка; № 5275466910754 от 21.09.2016г. за детско легло „Ния"; № 5418475710842 от 07.11.2016г. за легло „Тони" - подвижна решетка. В протоколите е отразено начин на вземане на пробите „Изпитаната проба е взета и представена от възложителя". Изпитваните проби не са запечатани от КЗП.

С оглед констатираните при извършената проверка обстоятелства    контролният орган в лицето на св.А.К.  достигнал до извода за извършено   нарушение от „Дейзи нова" ЕООД, състоящо се в това ,че като   производител предлага на потребителите детски легла с  марка „Дизайн бейби   ,модели „Тони люлка “ 60/120;“Лейди люлка“ 60/165 ,“Симба“ 60/120 и “Ния“ 60/165 ,които не съответстват на нормативно установените изисквания за безопасност съгласно БДС EN716-1:2008+A1:2013 и не са обезопасени по смисъла на чл.71 от ЗЗП. За допуснато нарушение  по чл. 69, ал. 1,вр.чл.71 от  Закона за защита на потребителите, на дружеството жалбоподател   бил  съставен от свид.А.П.К.  Акт за установяване на административно нарушение К-039718/29.11.2016 г.Актът за установяване на административно нарушение е съставен в  отсъствие  на управителя на  дружеството и връчен на упълномощено лице  на 13.02.2017г. Възражения срещу съставения АУАН са депозирани допълнително в рамките на законоустановения срок от връчване на екземпляр от него .

               При издаване на наказателното постановление, административно - наказващият орган възприел изцяло фактическите констатации, описани в акта за установяване на административно нарушение и след като е приел, че не са налице основания за прилагане на чл. 28 и чл. 29 ЗАНН, наложил процесната имуществена санкция.

                Изложената фактическа обстановка е категорично установена от представените по делото писмени доказателства и свидетелските показания на св.К., св.Ш. и  св.Х. относно обстоятелствата, изложени в АУАН във връзка с  констатациите при извършване на процесната проверка, както и тези, свързани с неговото съставяне . Съдът кредитира  като достоверни  и показанията на св.П.,които  възприема  при обосноваване на фактическите си изводи.  В съдебното производство са приети като доказателства и  двата стандарта : БДС EN 716-1: 2008 + А1 - "Български стандарт - Мебели сгъваеми и несгъваеми детски легла за използване в домашни условия, Част 1: Изисквания за безопасност" /заменя БДС EN 716-1: 2008/ и Европейският стандарт EN 716-1: 2008 + А1:2013 има статут на български стандарт от 2013-02-15 и този стандарт е официално издание на български език на европейския стандарт EN 716-1: 2008 + А1:2013, като преводът е направен от Българския институт за стандартизация и изданието има същия статут като изданията на официалните езици на СEN; БДС EN 716-2: 2008 + А1 - "Български стандарт - Мебели сгъваеми и несгъваеми детски легла за използване в домашни условия, Част 2: Методи за изпитване" /заменя БДС EN 716-2: 2008/ и Европейският стандарт EN 716-2: 2008 + А1:2013 има статут на български стандарт от 2013-02-15 и този стандарт е официално издание на български език на европейския стандарт EN 716-2: 2008 + А1:2013, като преводът е направен от Българския институт за стандартизация и изданието има същия статут като изданията на официалните езици на СEN. Представени  са и  отговор от изпълнителния директор на ИА БСА / 20.03.2017 г. /, според който към момента Изпълнителна агенция "Българска служба по акредитаци" /ИА БСА/ не е акредитирала лаборатория за изпитване на детски легла,както и  отговор от Български институт за стандартизация / 03.04.2017 г. ,според който  "по принцип стандартите са доброволни, в това число българските стандарти, въвеждащи европейски и международни стандарти. При европейските стандарти съществува една категория стандарти, които се наричат хармонизирани. Това са стандарти, разработени към европейските Директиви от нов подход и те са поръчани от Европейската комисия /разработени са по мандат, даден от ЕК на CEN или CENELEC/. Те подкрепят съществените изисквания към продуктите, изведени в съответната Директива. Счита се, че продукт, съответстващ на хармонизиран стандарт, по презумпция съответства на съществените изисквания на Директивата. Хармонизираните стандарти се публикуват в Официален вестник на ЕС. Те дават право на производителя да поставя СЕ маркировка на продукта, след като е оценено съответствието му по реда, указан в хармонизиран стандарт. Същевременно хармонизираните стандарти не са задължителни, защото според Директивата, съответствието със съществените изисквания може да се докаже и по друг начин. Продуктите, които произвежда вашата фирма, не попадат в обхвата на Директива от Нов подход, следователно стандартите БДС EN 716-1:2008+А1: 2013 и БДС EN 716-2:2008+А1:2013 НЕ са хармонизирани. Това е записано и в самите стандарти, Приложение А. " Вашите продукти подлежат на доброволна сертификация /по Ваше желание/ и не могат да носят СЕ маркировка. Въпреки това, те могат да бъдат маркирани съгласно т.7 Маркировка с позоваване на европейския стандарт, по който са произведени.От приетия по делото отговор на  изпълнителния директор на ИА“БСА“  от 22.12.2017г. е видно,че протоколи,които не се позовават на акредитация /липсва рег.номер на  сертификата за акредитация ,датата на издаването му,валидност и името на ИА БСА като национален орган ,издал сертификата за акредитация ,както и дейността ,за която е акредитиран или стандарта по който е акредитиран /не се считат официални документи ,тъй като те са издадени  извън обхвата на акредитация.А документи извън акредитационния обхват нямат право да използват логото на ИА БСА.

                 При така установените факти съдът намира от правна страна следното:   

                 Според относимите към случая норми на чл. 69, ал.1 и  чл. 71 от Закона за защита на потребители :чл.69 ал.1 -Стоката или услугата се смята за безопасна, когато съответства на нормативно установените изисквания за безопасност, на които трябва да отговаря, за да бъде пусната на пазара.; чл. 71 ЗЗП  ал.1 - Стоката или услугата се смята за безопасна, когато съответства на нормативно установените изисквания за безопасност, на които трябва да отговаря, за да бъде пусната на пазара;ал.2- Стоката или услугата се смята за безопасна по отношение на рисковете и групите рискове, обхванати от българските стандарти, въвеждащи хармонизирани европейски стандарти, справки за които са били публикувани от Европейската комисия в "Официален вестник" на Европейския съюз;ал.3 При липса на нормативни изисквания и стандарти по ал. 2 съответствието на стоката или услугата с общите изисквания за безопасност се оценява, като се вземат предвид:т1. българските стандарти, въвеждащи европейски стандарти, различни от тези по ал. 2;т.2. българските стандарти, които са разработени на национално ниво - при липса на стандарти по т. 1;т.3. препоръките на Европейската комисия, съдържащи насоки за оценка на безопасността на стоките - при липса на стандарти по т. 2;т.4. правилата за добра практика по отношение на безопасността на стоките или услугите, прилагани в съответния сектор - при липса на препоръки по т. 3;т.5. актуалното състояние на науката и техниката - при липса на правила за добра практика по т. 4; и т.6. нормално предвидимите очаквания на потребителите за безопасност - когато не е възможно да се вземе предвид актуалното състояние на науката и техниката; и ал.4 - Съответствието на стоката или услугата с изискванията за безопасност по ал. 1 - 3 не е пречка контролните органи да предприемат необходимите мерки за ограничаване пускането на стоката или услугата на пазара, за изтегляне на стоката от пазара или за изземването й от потребителите, или за преустановяване предлагането на услугата, когато въпреки съответствието стоката или услугата е опасна.По силата на чл. 211  от ЗП  за нарушение на чл. 69, ал. 1 на виновните лица се налага глоба, а на едноличните търговци и юридическите лица - имуществена санкция, в размер от 5000 до 25 000 лв. Следователно, деянието, за което е наложена имуществена санкция на жалбоподателя е  обявено от закона за наказуемо с административна санкция.       

При съставяне на АУАН и издаване на наказателното постановление съдът  констатира процесуални нарушения от категорията на съществените, които  налагат отмяна на санкционния акт. В отклонение от императивните изисквания на чл. 42, т. 3 и чл. 57, ал. 1, т. 5 от ЗАНН, АУАН и НП не съдържат дата и място на извършване на нарушениетосъщност в  обстоятелствената част и на двата издадени в хода на административнонаказателното производство административни актове    са посочени множество дати- дата на проверката в търговския обект на дружеството – 27.06.2016 г. ,  дата  на проверката в офис на КЗП  -01.09.2016 г.  ,  дата  на получена по електронната поща на КЗП молба от управителя на дружеството ,ведно с приложени документи  -30.09.3026г. и дата,на която в КЗП са получени протоколи от изпитване ,изпратени  от ИЦ «Алми тест» , като за жалбоподателя, а и за настоящия съдебен състав, остава неясно съвпада ли според актосъставителя и наказващия орган  тези дати с датата на осъществяване на нарушението, за което е ангажирана административнонаказателната отговорност на  дружеството . Както актосъставителят,така и АНО при фактическото изложение в двата акта   са възприели подхода на   хронологично във времето /макар и в обратен ред/  описание на обстоятелствата от извършваната   проверка на дружеството за съотвествие на предлаганите на потребителите  детски легла с марка „Дизайн бейби" и  марка „BABY HOPE"  общо 11 броя запечатани като проба №1 на 27.06.2016г.  с нормативно установените изисквания за безопасност . За разлика от актосъставителя К. административно-наказващия орган при издаване на НП  се е ангажирал единствено   с твърдения за дата на установяване на нарушението- 01.09.016г. , но не и  кога и къде е извършено нарушението.Единствено за пълнота на  изложението   съдът счита  за необходимо да отбележи ,че  датата 01.09.2016г.  не може да се приеме като дата на нарушението по чл.69 ал.1 от ЗЗП  ,защото на тази дата / според собствените  твръдения на АНО и събраната по делото даказателствена маса/  е  постъпила молбата   от управителя на дружеството с искане до контролния орган на КЗП   за удължаване на срока за предствяне на протоколи от изпитване от АИЛ за проверяваните  детски легла. Предлагането на стоките  от страна на дружеството като производител ,за които се твърди ,че  не съответстват на нормативно установените изисквания за безопасност съгласно БДС EN716-1:2008+A1:2013 и не са обезопасени по смисъла на чл.71 от ЗЗП е  извършено в търговския обект - магазин  Дейзи  , находящ се в град Хасково, бул. „Освобождение“ 6 ,а   констатацията ,че те  не  отговорят на изискванията за безопасност   е направена  въз основа на  протоколите за изпитване от Изпитвателен център „Алми тест“ ,получени  в КЗП на 12.10.2016г./повече от месец след твърдяната дата на установяване на нарушението /. Според съда касае се  за процесуален порок, ограничаващ  възможността за организиране защитата на жалбоподателя в пълен обем, защото същият нито е длъжен, нито следва да бъде поставян в положение да тълкува  по отношение на деяние, реализирано на коя именно дата е привлечен  към административнонаказателна отговорност. При осъществяване на съдебния контрол върху законосъобразността на обжалваното НП   съдът нито следва да извлича от описателната част на АУАН и НП коя е датата на нарушението, нито следва сам да определя правилния момент на нарушението. Това следва да го установи и надлежно посочи административно-наказващия орган, който  в процесния случай  не  е постъпил  така, както му повелява закона. Същевременно, датата на извършване на нарушението е особено съществена с оглед преценката за спазване на уредените в чл. 34, ал. 1 от ЗАНН  срокове за образуване на административнонаказателното производство. На следващо място, нито в АУАН, нито в наказателното постановление се сочи място на извършване на нарушението, а само такова  на осъществяване на проверката в КЗП. Съгласно утвърдената практика, нарушението, изразяващо се в действие е сторено там, където е следвало да бъде осъществено дължимото действие. Предвид това, съвсем не е очевидно, че дружеството  е следвало да предлага  на потребителите  стоки в съответствие с  нормативно установените изисквания за безопасност  в КЗП , а това е сторило   в обекта си-  магазин,  находящ се в гр.Хасково бул. "Освобожедние " № 6. Така допуснатите процесуални нарушения са съществени и представляват самостоятелно основание за отмяна на НП.

              Налице са и други пороци на АУАН и НП,които ще бъдат  само маркирани. Административно-наказателната отговорност на дружеството е ангажирана за нарушение на чл.69 ал.1 от ЗЗП ,която несъменно   не може да се тълкува изолирано от разпоредбата на чл. 71 ЗЗП,също сочена в НП за нарушена  .С разпоредбата на  чл. 69, ал.1 ЗЗП е въведено общо задължението  за производителите на стоки и лицата, предоставящи услуги да предлагат на потребителите само безопасни стоки или услуги  .   С разпоредбите на чл. 71 ЗЗП, законодателят е предвидил в кои случаи стоката или услугата се смята за безопасна. Необходимо е тя да съответства на нормативно установените изисквания за безопасност, на които трябва да отговаря, за да бъде пусната на пазара. При липсата на специални правила на общностното право се прилага националното законодателство, алтернативно - липсата му обуславя и съответствие на продукта с доброволните национални стандарти, които прилагат съответни европейски стандарти; стандартите, които са създадени в държавата-членка, където продуктът е пуснат на пазара; препоръките на Комисията, които предвиждат указания за оценка на безопасността на продуктите; правилата на добрата практика за безопасност на продукти, които важат в съответния сектор; последните постижения на науката и технологията; разумните очаквания на потребителите относно безопасността. В случая оспореното НП не съдържа правно основание от обхвата на чл. 71 ЗЗП, но е преценено, че описаните четири легла от марката „Дизайн бейби не отговарят на български стандарт, който обаче  не въвежда хармонизиран европейски стандарт, според данни от Български институт за стандартизация / 03.04.2017 г./. Същевременно  стандартите БДС EN 716-1:2008+А1: 2013 и БДС EN 716-2:2008+А1:2013  ,на които се позовава АНО  е видно ,че  не са хармонизирани - записано в самите стандарти, Приложение А."  Всъщност  нито в АУАН ,нито в НП се  съдържа позоваване на конкретна хипотеза от чл. 71 ЗЗП, а  според събраните по делото доказателства би могло да бъде прието съответствие между фактически обстоятелства с правно основание по см. на чл. 71, ал.3, т.2 ЗЗП. Волята на наказаващия орган  обаче трябва да е ясно и недвусмислено заявена в издадения санкционен акт и не може да бъде извличана по тълкувателен път ,дори и  от съда.Елемент на фактическия състав на чл. 69 ал. 1  ЗЗП е наличието на опасна стока. Кога една стока е опасна е регламентирано в разпоредбите на чл. 70 и 71 ЗЗП. АНО е приел, че е приложима - в случая е  разпоредбата на  чл. 71 ЗЗП, но тази разпоредба съдържа различни хипотези като две от тях са необорими презумпции - алинея 1 и 2, което означава, че следва да са налице визираните в правните норми предпоставки, а алинея 3 сама по себе си съдържа шест хипотези. АНО  не е посочил правното основание, въз основа на което е приел за доказан правопораждащия за налагане на санкцията  юридически факт - опасността на стоката, а това лишава съда от възможност да извърши контрол за законосъобразност на оспореното НП  и е основание за неговата  незаконосъобразност.

       По същество съдът намира, че не се доказа  жалбоподателят да е осъществил състава на вмененото му нарушение.  Според съдържанието на писмената документацията    по делото   не може да се направи  категоричен извод ,че   запечатаните като проби при проверката    на 27.06.2016г. общо 11  детски  легла  от  марките  Дизай бейби“ и „Бейби хоуп са  били предмет на изпитване от „Алми тест “ООД, а оттук и  липсата на установени несъответствия за  тях отрича квалифицирането на стоката като опасна за здравето и безопасността на потребителите по см. на ЗЗП. Извън това съдът прие , че   предоставените  от търговското дружество легла  за изпитване относно  изискванията за безопасност не са проверени от акредитирана лаборатория. В тази връзка следва да се отбележи, че нито  контролните органи на КЗП , нито съдът са компетентни тогава, когато е налице несъответствие на стоката със съответните стандарти - да преценява безопасна ли е тя по смисъла на чл. 71, ал. 1 ЗЗП, но само при надлежно установено несъответствие. Случаят не попада в тази хипотеза, доколкото по делото липсват  доказателства за компетентността на органа, извършил тестването на описаните в АУАН и НП детски легла. В тази насока съдът  се позовава на  писмен отговор от Изпълнителна Агенция  /ИА БСА/, според който в България  няма акредитирана лаборатория за изпитване съобразно БДС EN 716-1: 2008 + А1: 2013, както и че за детските легла няма установени съществени изисквания, които да налагат тяхното тестване в лаборатория от страна на производителя. Тоест,КЗП  се позовава на протоколи от неакредитирана изпитвателна лаборатория, което поставя под съмнение достоверност на резултатите от изпитванията .От значение за спора е дали е установено надлежно несъответствието с изискванията за безопасност, въведени с приложимия стандарт, посочен в АУАН и НП  и дали конкретното установяване е резултат от действия на компетентен изпитвателен орган. В случая не е представен надлежен писмен документ, установяващ акредитацията на „Алми тест“ ООД, извършило изследването с цитираните в АУАН и НП  протоколи  за изпитване,върху които   липсва    акредитационен символ  на ИА БСА  ,което ги прави  неофициален документ по см.на чл.5 ал.1 от Закона за национланата акредитация и като такива се явява  издадени  извън обхвата на акредитация , което е самостоятелно основание за отмяна на НП. По изложените съображения НП следва да бъде отменено.

             Водим от горното и на основание чл.63 от ЗАНН, съдът

 

                                       

 

 

 

 

                                 РЕШИ:

ОТМЕНЯ Наказателно постановление  № K - 039718 /30.03.2017г. на  Директор на  Регионална дирекция  – КЗП за областите: Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора.                                                                        

                         Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Хасково в 14 – дневен срок от съобщаването му на страните.

 

                                                                                        

 

                                                            Съдия: /п/ не се чете.

Вярно с оригинала!

Секретар: Ц.С.