Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

  44 / 01.02.2018 година, гр. Хасково

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Хасковският районен съд Първи граждански състав

На двадесет и девети януари през две хиляди и осемнадесета година

В публичното заседание в следния състав:

                                                                Председател : Мария Ангелова

                                                                    Членове :  

                                                                    Съдебни заседатели:      

Секретар Диляна Славова

Прокурор

Като разгледа докладваното от съдия Мария Ангелова

Гражданско дело номер 3194 по описа за 2017 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е с правно основание чл. 50 от СК и е образувано по молба на Я.Г.И. с ЕГН ********** ***; и Ж.М.И. с ЕГН ********** ***.

************************************************************************************************************

          Мотивиран така, съдът

 

 

 

Р Е Ш И :

         

ПРЕКРАТЯВА сключения на 05.07.1998 г. в гр. Хасково граждански брак между Я.Г.И. с ЕГН ********** ***; и Ж.М.И. с ЕГН ********** ***; при сериозно и непоколебимо взаимно съгласие.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение, както следва:

ПРЕДОСТАВЯ на Я.Г.И. с ЕГН ********** упражняването на родителските права върху роденото от брака непълнолетно дете С.Ж.М.с ЕГН **********; с право на бащата Ж.М.И. с ЕГН ********** да вижда и взема детето при себе си всяка втора и четвърта събота и неделя от месеца от 8 часа в събота до 20 часа в неделя; както и 30 дни през годината, допълнително уговорени от двамата родители през отпуските, които не съвпадат с годишния отпуск на майката; както и през рождените му дни, след допълнителна уговорка за часа на посещение.

ОСЪЖДА Ж.М.И. с ЕГН ********** да заплаща на С.Ж.М.с ЕГН **********, действаща със съгласието на майка си Я.Г.И. с ЕГН **********, месечна издръжка в размер на 127,50 лева, считано от 22.12.2017 г. /датата на подаване на молбата/ до настъпване на законни причини за изменението или прекратяването й; ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска от датата на падежа до окончателното й изплащане.

След прекратяване на брака, съпрузите не си дължат издръжка един на друг.

Придобитите по време на брака движими вещи и личното си имущество, съпрузите са поделили предварително и нямат претенции един към друг за подялба сега или за в бъдеще.

ПРЕДОСТАВЯ на Ж.М.И. с ЕГН ********** ползването на семейното жилище, находящо се в гр. Х., ****************, придобито по време на брака.

ДОПУСКА ПРОМЯНА във фамилното име на Я.Г.И. с ЕГН **********, която след прекратяването на брака следва да носи предбрачното си фамилно име – К..

Със споразумението си съпрузите декларират, че уреждат всички лични и имуществени отношения, произтичащи от брака им, и няма да имат претенции в този смисъл един към друг, сега и за в бъдеще.

Разноските по делото се поемат от двамата съпрузи, както са направени до момента, както и окончателната държавна такса.

ОСЪЖДА Я.Г.И. с ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ по сметка на Районен съд - Хасково държавна такса по допускането на развода в размер на 15 лева; както и в случай на служебно издаване на изпълнителен лист за събирането й – и държавна такса в размер на 5 лева.

ОСЪЖДА Ж.М.И. с ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ по сметка на Районен съд - Хасково държавна такса по допускането на развода в размер на 15 лева; както и държавна такса върху определения размер на издръжката в размер на 91,80 лева; както и в случай на служебно издаване на изпълнителен лист за събирането им – и държавна такса в размер на 5 лева.

Решението не подлежи на обжалване.

 

СЪДИЯ :/п/ не се чете.

 

                                    Вярно с оригинала!

 

                                    Секретар: Д.С.