Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

№56/ 09.02.2018г., гр. Хасково

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Хасковският районен съд           Трети граждански състав

на девети януари през две хиляди и осемнадесета година

в публичното заседание в следния състав:

                                                Съдия : Нели Иванова      

секретар Ваня Кирева

прокурор

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело №2547 по описа за 2017г.,за да се произнесе взе предвид следното:

 

Предявен е от В.К.Х. с ЕГН:********** ***, против А.Х.Х. с ЕГН:********** ***, иск с правно основание чл.150 от Семейния кодекс /СК/.

********************************************************************************************************

Мотивиран от горното, съдът

 

 

Р Е Ш И:

 

 

 

ИЗМЕНЯ размера на присъдената с решение №116/19.12.2012г., постановено по гр.д.№497/2012г. по описа на Районен съд–Гълъбово, издръжка, която А.Х.Х. с ЕГН:********** следва да заплаща на В.К.Х. с ЕГН:**********, като майка и законен представител на малолетните им деца Т.А.Х. с ЕГН:********** и К. А.Х. с ЕГН:********** като го увеличава от 80 лева на 150 лева месечно за всяко едно от двете деца, считано от датата на предявяване на иска – 09.10.2017г. до настъпване на законни причини за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска от датата на падежа до окончателното й изплащане, като иска в останалата част до пълния предявен размер от 180лв. за всяко едно от двете деца, като неоснователен ОТХВЪРЛЯ.  

ОСЪЖДА А.Х.Х. с ЕГН:********** да заплати на В.К.Х. с ЕГН:********** направените по делото разноски в размер на 210лв., съобразно уважената част от исковата претенция, а по сметка на Районен съд-Хасково държавна такса в размер на 201,60лв.

ОСЪЖДА В.К.Х. с ЕГН:********** да заплати на А.Х.Х. с ЕГН:********** направените по делото разноски в размер на 90лв., съобразно отхвърлената част от исковата претенция.

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд-Хасково в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

                                                      Съдия :/п/ не се чете.

 

                           Вярно с оригинала!

 

                           Секретар: Д.С.