Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

 13 / 09.01.2018 година, гр. Хасково

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Хасковският районен съд Първи граждански състав

На осми януари през две хиляди и осемнадесета година

В публичното заседание в следния състав:

                                                                Председател : Мария Ангелова

                                                                    Членове :  

                                                                    Съдебни заседатели:      

Секретар Гергана Докузлиева

Прокурор

Като разгледа докладваното от съдия Мария Ангелова

Гражданско дело номер 3152 по описа за 2017 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е с правно основание чл. 50 от СК и е образувано по молба на С.Д.Х. с ЕГН ********** и Ж.И.Х. с ЕГН **********,*** и със съдебен адрес *** , адв. В. Д..

          ************************************************************************************************************

          Мотивиран така, съдът

 

 

 

 

 

 

Р Е Ш И :

         

ПРЕКРАТЯВА сключения на 25.10.1992 г. в гр. Хасково граждански брак между С.Д.Х. с ЕГН ********** и Ж.И.Х. с ЕГН **********,*** и със съдебен адрес *** офис 14, адв. В. Д.; при сериозно и непоколебимо взаимно съгласие.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение, както следва:

ПРЕДОСТАВЯ на С.Д.Х. с ЕГН ********** упражняването на родителските права върху роденото от брака непълнолетно дете А.Ж.Х. с ЕГН ********** и за местоживеене на детето СЕ ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето на майката, понастоящем в с. М., обл. Х., ул.*********; с право на бащата Ж.И.Х. с ЕГН ********** да вижда и взема детето при себе си всяка първа и трета събота и неделя от месеца, с преспиване, от 8,30 часа в събота до 20 часа в неделя; както и един месец през лятото, когато майката не е в платен годишен отпуск; със задължение за бащата да връща детето на майката след изтичане на така определеното време.

ОСЪЖДА Ж.И.Х. с ЕГН ********** да заплаща на А.Ж.Х. с ЕГН **********, действаща със съгласието на майка си С.Д.Х. с ЕГН **********, месечна издръжка в размер на 150 лева, платима от 1-во до 20-то число на месеца, считано от 09.01.2018 г. /датата на прекратяването на брака/ до настъпване на законни причини за изменението или прекратяването й; ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска от датата на падежа до окончателното й изплащане.

Никой от съпрузите няма претенции за издръжка към другия съпруг.

ПРЕДОСТАВЯ на Ж.И.Х. с ЕГН ********** ползването на семейното жилище, находящо се в гр. Хасково, ул. ************, собствено на неговите родители.

ДОПУСКА ПРОМЯНА във фамилното име на С.Д.Х. с ЕГН **********, която след прекратяването на брака следва да носи предбрачното си фамилно име – Т..

Със споразумението си съпрузите декларират, че уреждат имуществените си претенции по отношение на придобитите по време на брака недвижими вещи, а движимите са си поделили извънсъдебно и по отношение на тях нямат взаимни претенции от имуществен характер.

Разноските по делото се поемат от двамата съпрузи поравно.

ОСЪЖДА С.Д.Х. с ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ по сметка на Районен съд - Хасково държавна такса по допускането на развода в размер на 15 лева; както и половината от държавната такса върху определения размер на издръжката в размер на 54 лева; както и в случай на служебно издаване на изпълнителен лист за събирането им – и държавна такса в размер на 5 лева.

ОСЪЖДА Ж.И.Х. с ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ по сметка на Районен съд - Хасково държавна такса по допускането на развода в размер на 15 лева; както и половината от държавната такса върху определения размер на издръжката в размер на 54 лева; както и в случай на служебно издаване на изпълнителен лист за събирането им – и държавна такса в размер на 5 лева.

Решението не подлежи на обжалване.

 

СЪДИЯ :/п/ не се чете.

 

 

                                    Вярно с оригинала!

 

                                    Секретар: Д.С.