Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е № 39

                                    гр. Хасково, 24.01.2018год.

 

                         В  ИМЕТО НА  НАРОДА

 

 

Хасковският районен съд

в публичното заседание на единадесети януари

през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

 

                                                          СЪДИЯ :  ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА

 

Секретар: Елена Стефанова

Прокурор:

Като разгледа докладваното от Съдията гр.д. № 3123 по описа за 2017г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         ********************************************************************************************************

 

       Мотивиран така, съдът

 

                                              Р  Е  Ш  И :

 

         ПРЕКРАТЯВА сключения на ****** в ****** граждански брак между К.С.Я., ЕГН ********** и Д.Д.Я., ЕГН **********, при сериозно и непоколебимо взаимно съгласие.

         УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение, както следва:

         ПРЕДОСТАВЯ на К.С.Я., ЕГН **********, упражняването на родителските права върху детето Д.Д. Я., ЕГН **********, с право на бащата Д.Д.Я., ЕГН **********, да го вижда и  взема първа и трета събота и неделя от месеца от 09.00 часа сутринта в събота до 18.00 часа в неделя с преспиване, както и един месец през лятото, когато майката не ползва платения си годишен отпуск, със задължението да връща детето при майката след изтичане на определеното време. През останалото време страните определят свободен режим на лични отношения на бащата с детето – след предварителна уговорка за ден и час с майката.

         ОПРЕДЕЛЯ местоживеене на детето Д.Д. Я., ЕГН **********, на адреса на майката К.С.Я., ЕГН **********.

         ОСЪЖДА Д.Д.Я., ЕГН **********, да заплаща на К.С.Я., ЕГН **********, действаща като майка и законен представител на малолетното дете Д.Д. Я., **********, месечна издръжка в размер на 150 лева, считано от 24.01.2018г. до настъпване на основания за изменение или отпадане дължимостта на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска, като издръжката е платима до 15-то число на месеца, за който се дължи.

         ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, находящо се в ********, на Д.Д.Я., ЕГН **********.

         ДОПУСКА промяна във фамилното име на К.С.Я., ЕГН **********, която след прекратяване на брака ще носи предбрачното си фамилно име – З..

         Съпрузите не си дължат издръжка един на друг след прекратяване на брака.

         ПОСТАВЯ В ДЯЛ на Д.Д.Я., ЕГН  **********, и той става изключителен собственик на следните недвижими имоти:

1. Нива с площ от 9.999 дка, седма категория, находяща се в землището на с.Оряхово, Хасковска област, ЕКАТТЕ 54033, в местността „Кривата река“, имот № 080028 по плана за земераделяне, при граници: имоти: №№ 080029 – нива на Д.Д.Я.,***, 080044 – нива на Ж. И. К., 080030 – лозе на „Лозя Сакар“ ООД.

Данъчната оценка на недвижимия имот е 450 лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка по чл.264, ал.1 от ДОПК с изх.№ 7603002332/26.09.2017г. на Община Любимец. 

2. Нива с площ от 4.100 дка, шеста категория, находяща се в землището на с.Оряхово, Хасковска област, ЕКАТТЕ 54033, в местността „Топалов кайряк“, имот № 102005 по плана за земеразделяне на землището на с.Оряхово, Общ.Любимец, Обл.Хасково, при граници и съседи: имот № 000585, имот № 102004, имот № 102008 и имот № 102006.

Данъчната оценка на недвижимия имот е 298.90 лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка по чл.264, ал.1 от ДОПК с изх. № 7603002335/26.09.2017г. на Община Любимец.  

3. Нива с площ от 2.997 дка, шеста категория, находяща се в землището на с.Оряхово, Хасковска област, ЕКАТТЕ 54033, в местността „Ешмеджика“, имот № 066004 по плана за земеразделяне на землището на с.Оряхово, Общ.Любимец, Обл.Хасково, при граници и съседи: имот №  066005, имот № 000050, имот № 066003 и имот № 000198.

Данъчната оценка на недвижимия имот е 218.50 лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка по чл.264, ал.1 от ДОПК с изх. № 7603002334/26.09.2017г. на Община Любимец.

4. Нива с площ от 1.500 дка, седма категория, находяща се в землището на с.Оряхово, Хасковска област, ЕКАТТЕ 54033, в местността „Кривата река“, имот № 080021 по плана за земеразделяне, при граници: имоти №№ 000291 – полски път на кметство с.Оряхово, 080020 – нива на Х. Ч., Ч., С., 080022 – нива на Т. Д. К., 080027 – нива на насл. на А.Г. С..

Данъчната оценка на недвижимия имот е 67.50 лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка по чл.264, ал.1 от ДОПК с изх. № 7603002331/26.09.2017г. на Община Любимец.

5. Нива с площ от 5.003 дка, седма категория, находяща се в землището на с.Оряхово, Хасковска област, ЕКАТТЕ 54033, в местността „Кривата река“, имот № 080044 по плана за земеразделяне, при граници: имоти №№ 080043 – нива на Р.А. Я., 080030 – лозе на „Лозя Сакар“ ООД, 080028 – нива на „Лозя Сакар“ ООД и 000291 – полски път на Община Любимец.

Данъчната оценка на недвижимия имот е 225.10 лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка по чл.264, ал.1 от ДОПК с изх. № 7603002333/26.09.2017г. на Община Любимец.

6. Нива с площ от 10.001 дка, седма категория, находяща се в землището на с.Оряхово, Хасковска област, ЕКАТТЕ 54033, в местността „Кривата река“, имот № 080029 по плана за земераделяне на землището на с.Оряхово, Общ.Любимец, Обл.Хасково, при граници и съседи: полски път № 000294 на Община Любимец, полски път № 000291 на Община Любимец, нива № 080028 на „Лозя Сакар“ ООД и лозе № 080030 на “Лозя Сакар“ ООД.

Данъчната оценка на недвижимия имот е 450 лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка по чл.264, ал.1 от ДОПК с изх. № 7603002330/26.09.2017г. на Община Любимец.

Д.Д.Я. не дължи уравнение на дела на К.С.Я. за недвижимите имоти, описани по-горе, понеже последната няма принос при закупуването им и няма претенции относно собствеността им, защото, макар придобити по време на брака, закупуването им е изцяло с лично имущество на Д.Д.Я..

Всички движими вещи, придобити по време на брака, са поделени извънсъдебно и доброволно и страните нямат претенции един към друг по отношение на тях.

Страните заявяват, че не си дължат други суми за уравняване на дяловете, нямат имуществени претенции и са уредили изцяло и окончателно отношенията си във връзка с прекратената имуществена общност, както и че нямат други неуредени лични или имуществени отношения, възникнали в резултат на прекратения брак и никой от тях не може да има каквито и да било претенции за полученото в дял.

Със споразумението страните заявяват, че уреждат всички свои лични и имуществени отношения след развода и нямат други претенции един към друг.

ОСЪЖДА К.С.Я., ЕГН **********, да заплати по сметка на Районен съд-Хасково сумата в размер на 20 лева, представляваща окончателна държавна такса по допускане на развода.

          ОСЪЖДА Д.Д.Я., ЕГН **********, да заплати по сметка на Районен съд-Хасково сумата в размер на 20 лева, представляваща окончателна държавна такса по допускане на развода, сумата в размер на 108 лева, представляваща държавна такса върху присъдения размер на издръжката, както и сумата в размер на 35 лева, представляваща държавна такса върху поставените му в дял недвижими имоти.

Решението не подлежи на обжалване.

                                                       

                                                               СЪДИЯ : /п/ не се чете

Вярно с оригинала!

Секретар: Е.С.