ПРОТОКОЛ

17.01.2018 година                                                       гр. Хасково

Хасковски районен съд                                              VII-ми Граждански състав

На седемнадесети януари                                             две хиляди и осемнадесета година
в публично заседание в следния състав:

                                                                                

 Председател:  ВАСИЛ ПАНАЙОТОВ

        Съдебни заседатели:

Секретар: Гергана Докузлиева

Прокурор:……………………..

Сложи за разглеждане докладваното от Председателя

Гр. д. № 2762 по описа за 2017 година.

На именното повикване в 13.46 часа се явиха:

 

*******************************************

Съдът намира, че постигната между страните съдебна спогодба не противоречи на закона и морала и на основание чл. 234 от ГПК следва да бъде одобрена, а производството по делото следва да се прекрати.

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И : № 79

ОДОБРЯВА постигната съдебна спогодба между Ж.А.А., ЕГН: **********, действаща като майка и законен представител на малолетното дете П. Т. Й. с ЕГН: ********** и Т.П.Й., ЕГН: **********, по силата на която:

ОСЪЖДА бащата Т.П.Й., ЕГН: ********** да заплаща на Ж.А.А., ЕГН: **********, действаща като майка и законен представител на малолетното дете П. Т. Й., ЕГН: ********** месечна издръжка в размер на 2000 /две хиляда/ лева, считано от 01.11.2017 г. до настъпване на законни причини за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска от падежа до окончателното ѝ изплащане.

Разноските по настоящото производство остават за страните така, както са направени.

ОСЪЖДА Т.П.Й., ЕГН: ********** да заплати държавна такса в размер на 648 лева в полза на държавата по сметка на РС – Хасково.

УКАЗВА на Т.П.Й., че ако не заплати определената държавна такса, ще бъде издаден изпълнителен лист, който ще бъде изпратен на съдебен изпълнител за принудително събиране.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 2762/2017 г. по описа на Районен съд - Хасково, поради постигната между страните съдебна спогодба.

Определението в частта на постигнатата спогодба не подлежи на обжалване, а в частта за прекратяване на производството подлежи на обжалване с частна жалба, пред Окръжен съд - Хасково в едноседмичен срок, считано от днес.

Заседанието приключи в 13.50 ч.

Протоколът се изготви на 17.01.2018 г.

 

 

Районен съдия: /п/ не се чете

 

 

Секретар: /п/ не се чете

Вярно с оригинала!

Секретар: Г, Д,