ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

13 /08.01.2018 г., гр. Хасково

 

 

Хасковският районен съд, Девети граждански състав

на осми януари две хиляди и осемнадесета година

в закрито заседание в следния състав:

                                                                            Председател: Петър Вунов            

 

 

като разгледа докладваното от съдията Петър Вунов гражданско дело № 2331 по описа за 2017 г. на Районен съд - Хасково, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по искова молба от ЗАД “Булстрад Виена Иншурънс Груп” срещу Агенция „Пътна инфраструктура”.

След като взе предвид данните по делото и приложимия закон, съдът намира следното:

Исковата молба е адресирана изрично до Районен съд – Кърджали, но е подадена в Районен съд - Хасково. Поради това с Разпореждане от 05.12.2017 г. е указано на ищеца в едноседмичен срок от получаване на съобщението да уточни до кой точно съд е подадена исковата молба. В дадения срок отново е посочено, че искът бил отправен до Районен съд – Кърджали.

При това положение следва да се приеме, че в случая адресат на исковата молба е именно Районен съд – Кърджали, доколкото това се установява по несъмнен начин от нейното съдържание и от уточняващата молба на ищеца. В подкрепа на този извод е и разпоредбата на чл. 62, ал. 2 ГПК, където е предвидена възможност страна по делото да подава молби до друг съд или в прокуратурата, т.е. без значение е дали конкретният съд или прокуратурата се явява неин адресат. Ето защо образуваното пред Районен съд Хасково дело трябва да бъде прекратено и изпратено на надлежния съд.

Мотивиран от горното, съдът  

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 2331/2017 г. по описа на Районен съд - Хасково.

ИЗПРАЩА делото на Районен съд – Кърджали.   

Определението подлежи на обжалване с частна жалба от ищеца пред Окръжен съд - Хасково в едноседмичен срок от съобщаването му.

 

                                                                            

            СЪДИЯ: /п/ не се чете

                                                                                                                           /Петър Вунов/    

Вярно с оригинала!

Секретар: Е.С.