Р Е Ш Е Н И Е

№18/ 10.01.2018г. гр. Хасково

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

            Хасковски Районен съд четвърти             граждански                               състав

на деветнадесети декември                               две хиляди и седемнадесета       година в публичното заседание в следния състав:

 

 

СЪДИЯ : ПАВЛИНА ГОСПОДИНОВА                                   

 

Секретаря Диляна Славова

Прокурор

като разгледа докладваното от съдията

гр.д.№2968 по описа за  2017г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е с правно основание чл.50 от СК.

***********************************************************************************************************************

            Мотивиран така, съдът

Р   Е  Ш  И  :

            ПРЕКРАТЯВА сключения на 25.09.2010г. в гр.Хасково граждански брак между Т.Г.А., ЕГН **********, и А.А.А., ЕГН **********,***, при постигнато сериозно и непоколебимо взаимно съгласие.

            УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение, както следва:

            ОПРЕДЕЛЯ МЕСТОЖИВЕЕНЕ на децата Д.Т.А., ЕГН **********, и П.Т.А., ЕГН **********, при майката А.А.А., ЕГН **********,***, като децата ще следват нейното местоживеене в случай на промяна.

            ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права върху родените от брака деца Д.Т.А., ЕГН **********, и П.Т.А., ЕГН **********, на майката А.А.А., ЕГН **********, с право на бащата Т.Г.А., ЕГН **********, да ги вижда и взема при себе си  всяка първа, втора и трета неделя на месеца от 10.00ч. до 14.00ч. до навършване на 5-годишна възраст от П. или до 02.09.2019г., а след 02.09.2019г. – всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 10ч. на съботния ден до 18ч. в неделя с преспиване, както и 15 дни през лятото – месец юли, м.август, които да не съвпадат с платения годишен отпуск на майката, със задължение за бащата да връща децата при майката след изтичане на така определеното време.

            ОСЪЖДА Т.Г.А., ЕГН **********, да заплаща на А.А.А., ЕГН **********, като майка и законен представител, месечна издръжка за детето Д.Т.А., ЕГН **********, в размер на 160 лева, и за детето П.Т.А., ЕГН **********, в размер на 140 лева, платима до 10-то число на всеки месец, считано от 01.12.2017г., до настъпване на причини за изменение или прекратяване на всяка от двете издръжки, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска от падежа до окончателното изплащане.

ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище - гр.Х., ул.***************, на А.А.А., ЕГН **********.

ДОПУСКА промяна във фамилно име на А.А.А., ЕГН **********, която ще носи след прекратяване на брака предбрачната си фамилия Попова.

Страните нямат претенции един към друг за издръжка между тях и са поделили помежду си  движимите вещи, а  Т.Г.А., ЕГН **********, поема изцяло задължението да изплаща на ОББ месечните погасителни вноски по ипотечен кредит в размер на 97 000 лева, предоставен по силата на Договор за ипотечен кредит от 04.04.2016г., за закупуване на СОС с идинтификатор 77195.738.371.1.4 по действащите КККЗ на Хасково, като няма претенции към А.А.А., ЕГН **********, да му възстановява заплатените суми. Имуществените отношения между двамата относно закупения имот и заплатените месечни погасителни вноски страните се споразумяват да уредят окончателно след погасяване на кредита.

ОСЪЖДА Т.Г.А., ЕГН **********, и А.А.А., ЕГН **********, да заплатят в полза на Държавата по бюджетната сметка на съдебната власт окончателна държавна такса за развод 50 лева – по 25 лева всеки от двамата, както и Т.Г.А., ЕГН **********, 216,00 лева – д.т. за определения размер на издръжка.

Решението не подлежи на обжалване.

 

            Съдия:/п/ не се чете.

 

            Вярно с оригинала!

 

            Секретар: Д.С.