Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е № 23

                                    гр. Хасково, 11.01.2018год.

 

                         В  ИМЕТО НА  НАРОДА

 

Хасковският районен съд

в публичното заседание на четиринадесети декември

през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

 

 

                                                          СЪДИЯ :  ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА

 

 

Секретар: Елена Стефанова

Прокурор:

Като разгледа докладваното от Съдията гр.д. № 2530 по описа за 2017г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

************************************************************************************************************************

 

       Мотивиран така, съдът

 

                                              Р  Е  Ш  И :

 

       ПРЕКРАТЯВА сключения на ******** в гр.Х., граждански брак между Г.П.С., ЕГН ********** и Д.Г.С., ЕГН **********, при сериозно и непоколебимо взаимно съгласие.

       УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение, както следва:

         ДОПУСКА промяна във фамилното име на съпругата Г.П.С., ЕГН **********, която след прекратяване на брака ще носи предбрачното си фамилно име – Х..

         Страните по делото не си дължат един на друг издръжка.

         ПОСТАВЯ В ДЯЛ на Г.П.С., ЕГН **********, и тя става изключителен собственик на следните недвижими имоти:

1. 1/2 идеална част от Поземлен имот с идентификатор 77195.711.30 по кадастралната карта на гр.Хасково, с адрес на имота: гр.Хасково, ул.“Първи май“ № 8, с площ от 261 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10м./, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 2401, квартал 344а, парцел V, съседи: 77195.711.241, 77195.711.28, 77195.711.29, 77195.711.239.    

Данъчната оценка на 1/2 ид.ч. от недвижимия имот е 2 733.20 лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка по чл.264, ал.1 от ДОПК с изх.№ 7611003364/03.07.2017г. на Община Хасково. 

2. 1/2 идеална част от Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 77195.711.30.1.1 по кадастралната карта на гр.Хасково, с адрес на имота: гр.Хасково, ул.“Първи май“ № 8, ет.1, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 77195.711.30, с предназначение на самостоятелния обект: друг вид самостоятелен обект в сграда, брой нива: едно ниво, с площ 160 кв.м., съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: 77195.30.1.2, 77195.30.1.3, 77195.30.1.4, стар идентификатор: няма.

Данъчната оценка на 1/2 ид.ч. от недвижимия имот е 37 744.10 лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка по чл.264, ал.1 от ДОПК с изх. № 7611003357/03.07.2017г. на Община Хасково.  

3. 1/2 идеална част от Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 77195.711.30.1.2 по кадастралната карта на гр.Хасково, с адрес на имота: гр.Хасково, ул.“Първи май“ № 8, ет.0, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 77195.711.30, с предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност, брой нива: едно ниво, с площ 48 кв.м., съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 77195.711.30.1, под обекта: 77195.711.30.1.1, над обекта: 77195.711.30.1.5, стар идентификатор: няма.

Данъчната оценка на 1/2 ид.ч. от недвижимия имот е 18 292.55 лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка по чл.264, ал.1 от ДОПК с изх. № 7611003347/03.07.2017г. на Община Хасково.  

4. 1/2 идеална част от Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 77195.711.30.1.3 по кадастралната карта на гр.Хасково, с адрес на имота: гр.Хасково, ул.“Първи май“ № 8, ет.0, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 77195.711.30, с предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност, брой нива: едно ниво, с площ 23 кв.м.,прилежащи части: склад 10 кв.м., съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 77195.711.30.1.4, 77195.711.30.1.2, под обекта: 77195.711.30.1.1, над обекта: 77195.711.30.1.5, стар идентификатор: няма.

Данъчната оценка на 1/2 ид.ч. от недвижимия имот /обекта и склада/ е 11 487.30 лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка по чл.264, ал.1 от ДОПК с изх. № 7611003347/03.07.2017г. на Община Хасково.

5. 1/2 идеална част от Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 77195.711.30.1.4 по кадастралната карта на гр.Хасково, с адрес на имота: гр.Хасково, ул.“Първи май“ № 8, ет.0, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 77195.711.30, с предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност, брой нива: едно ниво, с площ 25 кв.м., прилежащи части: склад 11 кв.м., съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 77195.711.30.1.3, под обекта: 77195.711.30.1.1, над обекта: 77195.711.30.1.5, стар идентификатор: няма.

Данъчната оценка на 1/2 ид.ч. от недвижимия имот /обекта и склада/ е 12 521.70 лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка по чл.264, ал.1 от ДОПК с изх. № 7611003347/03.07.2017г. на Община Хасково.

6. 1/2 идеална част Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 77195.711.30.1.5 по кадастралната карта на гр.Хасково, с адрес на имота: гр.Хасково, ул.“Първи май“ № 8, ет.1, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 77195.711.30, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива: едно ниво, с площ 173 кв.м., съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 77195.711.30.1.3, 77195.711.30.1.4 и 77195.711.30.1.2, над обекта: 77195.711.30.1.6, стар идентификатор: няма.

Данъчната оценка на 1/2 ид.ч. от недвижимия имот е 37 058.05 лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка по чл.264, ал.1 от ДОПК с изх. № 7611003355/03.07.2017г. на Община Хасково.

7. 1/2 идеална част от Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 77195.711.30.1.6 по кадастралната карта на гр.Хасково, с адрес на имота: гр.Хасково, ул.“Първи май“ № 8, ет.2, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 77195.711.30, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива: едно ниво, с площ 173 кв.м., съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 77195.711.30.1.5, над обекта: 77195.711.30.1.8 и 77195.711.30.1.7, стар идентификатор: няма.

Данъчната оценка на 1/2 ид.ч. от недвижимия имот е 37 058.05 лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка по чл.264, ал.1 от ДОПК с изх. № 7611003355/03.07.2017г. на Община Хасково.

8. 1/2 идеална част от Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 77195.711.30.1.7 по кадастралната карта на гр.Хасково, с адрес на имота: гр.Хасково, ул.“Първи май“ № 8, ет.3, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 77195.711.30, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива: едно ниво, с площ 74 кв.м., прилежащи части: санитарен възел 6 кв.м., съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 77195.711.30.1.8, под обекта: 77195.711.30.1.6, над обекта: няма, стар идентификатор: няма.

Данъчната оценка на 1/2 ид.ч. от недвижимия имот е 17 136.70 лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка по чл.264, ал.1 от ДОПК с изх. № 7611003352/03.07.2017г. на Община Хасково.

9. 1/2 идеална част от Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 77195.711.30.1.8 по кадастралната карта на гр.Хасково, с адрес на имота: гр.Хасково, ул.“Първи май“ № 8, ет.3, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 77195.711.30, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива: едно ниво, с площ 89 кв.м., съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 77195.711.30.1.7, под обекта: 77195.711.30.1.6, над обекта: няма, стар идентификатор: няма.

Данъчната оценка на 1/2 ид.ч. от недвижимия имот е 19 064.55 лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка по чл.264, ал.1 от ДОПК с изх. № 7611003353/03.07.2017г. на Община Хасково.

Съпрузите не си дължат суми за уравнение на дяловете.

Със споразумението заявяват, че между тях са уредени всички имуществени отношения и нямат претенции един към друг. 

ОСЪЖДА Д.Г.С., ЕГН **********, да заплати по сметка на Районен съд-Хасково сумата в размер на 20 лева, представляваща окончателна държавна такса по допускане на развода.

          ОСЪЖДА Г.П.С., ЕГН **********, да заплати по сметка на Районен съд-Хасково сумата в размер на 20 лева, представляваща окончателна държавна такса по допускане на развода, както и сумата в размер на 3 862 лева, представляваща държавна такса върху поставените й в дял недвижими имоти.

Решението не подлежи на обжалване.

 

                                                       

                                                               СЪДИЯ : /п/ не се чете

Вярно с оригинала!

Секретар: Е.С.