Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е № 14

         гр.Хасково, 09.01.2018год.

 

         В  и м е т о  н а  н а р о д а

 

 

Хасковският районен съд

в публичното заседание на четиринадесети декември

през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

 

                                                          СЪДИЯ: ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА

 

 

Секретар: Елена Стефанова

Прокурор:

като разгледа докладваното от Съдията гр.д. № 2480 по описа за 2017г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

***************************************************************************************************

 

         Водим от горното, съдът

 

Р   Е  Ш  И :

 

         ПРЕКРАТЯВА сключения на ******* в гр.Х., граждански брак между В.Ф.В., ЕГН ********** и Т.П.Т., ЕГН **********, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие.

         УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение, както следва:

         ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права върху роденото от брака дете Д.Т.Т., ЕГН **********, на майката В.Ф.В., ЕГН **********, с право на бащата Т.П.Т., ЕГН **********, да вижда детето всяка първа и трета неделя от месеца от 08.00 часа до 20.00 часа, както и един месец през лятото, когато майката не е в платен годишен отпуск.

         ОСЪЖДА Т.П.Т., ЕГН **********, да заплаща на В.Ф.В., ЕГН **********, действаща като майка и законен представител на малолетното дете Д.Т.Т., ЕГН **********, месечна издръжка в размер на 120 лева, считано от 09.01.2018г. до настъпване на законни причини за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска.

ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, находящо се в гр.Х., кв.“********“, ул.*********, на Т.П.Т., ЕГН **********.

         СЛЕД прекратяване на брака съпругата В.Ф.В., ЕГН ********** , ще носи предбрачното си фамилно име – В..

          Движими и недвижими вещи на значителна стойност, придобити по време на брака, съпрузите нямат.

Със споразумението страните по делото заявяват, че уреждат напълно и окончателно всички лични и имуществени отношения помежду си, произтичащи от прекратяване на брака им и няма да имат никакви претенции един към друг.

ОСЪЖДА В.Ф.В., ЕГН **********, да заплати по сметка на Районен съд – Хасково сумата в размер на 20 лева, представляваща държавна такса по допускане на развода.

ОСЪЖДА Т.П.Т., ЕГН **********, да заплати по сметка на Районен съд – Хасково сумата в размер на 20 лева, представляваща държавна такса по допускане на развода и сумата в размер на 86.40 лева, представляваща държавна такса върху присъдения размер на издръжката.

          Решението не подлежи на обжалване.

 

         

      СЪДИЯ: /п/ не се чете

Вярно с оригинала!

Секретар: Е.С.