Р Е Ш Е Н И Е

№3/ 03.01.2018г. гр. Хасково

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

            Хасковски Районен съд   четвърти граждански                                                 състав

на дванадесети декември                                               две хиляди и седемнадесета  година в публичното заседание в следния състав:

СЪДИЯ : ПАВЛИНА ГОСПОДИНОВА                                                           

Секретаря Диляна Славова

Прокурор

като разгледа докладваното от съдията

гр.д.№2393 по описа за  2017г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Предявен е иск с правно основание иск чл.124 от ГПК – отрицателен установителен за недължимост на сума от ищеца към ответното дружество.

Ищецът твърди, че бил потребител на елекроенергия за обект, находящ се в Димитровград, ИТН 1607622, клиентски номер 1000978351. На 25.01.2017г. при извършена проверка било установено, че електромерът отчитал с грешка минус 66,68%, поради което допълнително била начислена сума от 579,68  лева. Изменението на ПИКЕЕ и предвидената в чл.48 корекционна процедура на основание чл.15, ал.3 от ЗНА не следвало да бъдат приложени като противоречащи на 82 от ЗЗД. Обективната отговорност била изключение, тъй като се ангажирала отговорност на едно лице независимо от неговото поведение. Поради това предвиждането на такава отговорност била единствено правомощие на законодателя, а не на административен орган, какъвто била ДКЕВР. Издадената била фактура №1177817532/05.09.2017г. за сума от 579,68 лева, представлаваща корекция на сметка за периода от 10.01.2017г. до 25.01.2017г., не била дължима поради начална липса на основание за начисляването ѝ. Иска да се признае за установено, че ищецът не дължи на ответника сумата 579,68 лева – главница, представляваща корекция на сметка по фактура №1177817532/05.09.2017г.

         Ответникът счита предявеният иск за допустим, но неоснователен. Оспорва иска по основание и размер. Процесната сума била начислена правомерно на основание чл.98а, ал.2, т.6 и чл.104а, ал.2, т.5 от ЗЕ във вр. с чл.83, ал.1, т.6 от ЗЕ във вр. с чл.45, ал.1 от Правила за измерване на количеството електрическа енергия във вр. с чл.51, ал.1 от ПИКЕЕ. Коригираните количества били изчислени при спазване на методика по чл.48, ал.1, т.1, б.А от ПИКЕЕ. Ответникът бил краен снабдител и продавал ел.енергия при публично известни условия. Излагат се подробни фактически и правни основания за извършената едностранна корекция на сметка. На 25.01.2017г. на основание чл.44, ал.1 от ПИКЕЕ служители на ответника посетили имот на ищеца, като при проверката ищцовото дружество било представлявано, а управителят на ищеца не се противопоставил на представляващото лице при запознаване с протокола. Извършили проверка на електромера, монтиран да измерва доставената на ищеца ел.енергия. С еталонен уред било установено грешка. Предвид естеството на манипулацията електромерът не бил демонтиран и предаден за проверка. Служителите на място възстановили правилната схема за свързване. Правото на ответника да коригира не било установено в ОУ, а в 51, ал.1 от ПИКЕЕ във вр. с чл.48, ал.2 и ал.1, б.А от ПИКЕЕ. Всички действия били закрепени и в констативен протокол и след като ЕВН ЕР установили грешката представили на ЕВН ЕС информация за дължимата сума, както и била издадена фактура. Размерът на допълнителната сума бил определен при спазване на чл.51, ал.1 във вр. с чл.48, ал.2 от ПИКЕЕ – за 15 дни. С начална дата – 10.01.2017 – дата на регулярен отчет, който бил най.близко и попадащ в 90 дневния корекционен период. ЗЕ не поставял изискване за знание на крайния потребител. Фактът кой е конкретен извършител на намесата бил ирелевантен за спора. Сочат  практика на ВКС. Ответникът счита иска за неоснователен, като иска съдът да го отхвърли. Искат да се заплатят направените разноски за юрк възнаграждение.

            Съдът, като прецени събраните по делото доказателства – поотделно и в тяхната общност, приема за установено от фактическа страна следното:

От представения по делото Констативен протокол №335411/25.01.2017г. се установява, че на същата дата длъжностни лица на ответното дружество при извършване на техническа проверка на електромер, монтиран на обект на ищеца, находящ се в гр.Димитровград, бул.България 82, са демонтирали електромер с фабричен №011166352. При проверката било констатирано, че електромерът е неточен, грешката била извън допустимите норми. Проверката била извършена в присъствието на представител на ищеца. За същия електромер е заявена метрологична експертиза  и с Констативен протокол от експертиза, извършена на 29.05.2017г. са установени резултати – осъществяван достъп до вътрешността на електромера – нерегламентирано въздействие върху индикатора, регистриращ отваряне на лицев капак; прекъснати проводници от токови преобразуватели. Изготвена е справка за коригиране на сметката на електроенергия на абоната за процесния период, като е отчетена дневна и нощна тарифа. До ищеца е изпратено писмо относно частично неизмерване на ел.енергия. При тези стойности е коригирана сметка за период от 10.01.2017г. до 25.01.2017г., като е начислена допълнителна стойност от 579,68 лева. Съставена е фактура от 05.09.2017г. за коригирана сметка.

По делото е назначена експертиза, по която вещото лице е изготвил заключение, възприето от съда като компетенто и безпристрастно изготвено. В КП на експертизата на БИМ е отразено техническото състояние и установеното външно неправомерно въздействие върху електромера. Вследствие подробно описаните манипулации е въздействано върху електромера като същият не отчита действително консумираната ел.енергия. Тези манипулации водели до частично измерване на доставената ел.енергия – в случая 33,32 % от нея били отчитани. Електромерът не отчитал 66,68 % от доставената електроенергия. Правилно била приложена методиката за изчисляване на неизмереното количество енергия, както и правилно било остойностено.

Като свидетел по делото е разпитан Д.В.Д. – съставител на протокола, като представител на ответното дружество. Проверката била възложена от службата, където работел свидетеля, и се извършила чрез замерване на електромера. Установили отклонение и демонтирали електромера. На проверката присъствал представител на ищеца. Електромерът бил на общодостъпно за сградата място.  

При така установената фактическа обстановка съдът достига до следните правни изводи:

Безспорно установено е, че ищецът е потребител на продаваната от ответното дружество електроенергия и между тях съществува облигационно отношение. Спорно по делото е обстоятелството дали са били налице предпоставките за едностранно извършената корекция на стойността на потребената електроенергия за процесния период и дали извършената корекция е законосъобразна.

Начислената служебно електрическа енергия е за периода от 10.01.2017г. до 25.01.2017г., в който период са били в сила ОУ на ЕВН ЕР, одобрени от ДКЕВР на 10.05.2008г. и публикувани в пресата. Съгласно чл.98а от ЗЕ публикуваните общи условия влизат в сила за потребителите, които купуват електрическа енергия от крайния снабдител, без изрично писмено приемане. При извършване на проверката и съставянето на констативен протокол от служителите на дружеството са действали нормите на одобрените от ДКЕВР Правила за измерване на количеството електрическа енергия /ПИКЕЕ/, обнародвани в ДВ бр.98/12.11.2013г. Така корекцията на сметката на ищеца за потребена, но неотчетена и незаплатена електрическа енергия е извършена по реда и при условията на одобрените от ДКЕВР и обнародвани в ДВ бр.98/12.11.2013г. ПИКЕЕ.

Но основно следва да се има предвид, че отношенията между страните произтичат от договорна правна връзка, поради което и тези отношения следва да се уредят от правилата за изпълнение и неизпълнение на договорните права и задължения. С извършването на корекция на потребяваното количество електрическа енергия и нейното остойностяване ответното дружество създава задължение за ищеца – потребител, да плати паричната равностойност на количеството електрическа енергия, погрешно измерено от неизправния електромер за един минал период от време. В този смисъл и съгласно разпоредбите на чл.81 и 82 от ЗЗД договорната отговорност на длъжника следва да има виновен характер. В настоящото производство обаче ответното дружество не доказа, че е налице виновно действие или бездействие от страна на ищеца – потребител, което да обоснове възникването в негова тежест на задължение за плащане на грешно измерената електрическа енергия.  Следва да се има предвид, че чл.104 – 107 от Закона за енергетиката не въвеждат изключения от принципа за виновния характер на неизпълнението при договорните задължения, а спорните отношения по неизпълнението се уреждат съгласно общите разпоредби на ЗЗД / от чл.79 до 82/. В ПИКЕЕ са уредени условията и редът за установяване случаите на неизмерена, неправилно и/или неточно измерена електрическа енергия, но не и възникването на отговорност за крайния потребител на електрическата енергия. Така процедура по чл.48 от ПИКЕЕ може да бъде разглеждана като противоречаща на чл.82 от ЗЗД. Извършената проверка от служители на ответното дружество и съставянето на констативния протокол, представляващ частен свидетелстващ документ, доказват технически действия, но не и задължение за плащане на електрическата енергия от потребителя, възникнало от виновно поведение на ищеца. Още повече, че при възникване на отговорност за крайния потребител и коригиране на неговата сметка е предвидено в чл.53 и 54 от ОУ на ЕВН ЕР наличие на „неправомерно въздействие” върху СТИ. В хода на производството ответникът не ангажира доказателства за въздействие, извършено от ищеца – потребител. Действително протоколът по чл.47 от ПИКЕЕ е надлежно съставен, но с оглед вече посоченото съдът приема, че документът касае само извънсъдебните отношения между страните - удостоверяване на състоянието и показанията на СТИ към момента на проверката. Нито протоколът, нито експертизата по делото или констативният протокол от експертизата на средството за измерване, доказват виновно неизпълнение на договорни задължения или увреждащи действия от страна на ищеца – потребител,

С оглед посоченото искът е доказан и основателен, поради което и ответникът дължи направените от ищеца разноски в настоящото производство – 400 лева за адвокатска защита, 50 лева за д.т.

Мотивиран така, съдът

Р  Е  Ш  И  :

ПРИЕМА за установено по отношение на ЕАД „ЕВН БЪЛГАРИЯ Електроснабдяване” – гр.Пловдив, ЕИК 123526430, че ООД БЕВЪРЛИ – гр.Хасково, ЕИК 126078975, НЕ ДЪЛЖИ на ЕАД „ЕВН БЪЛГАРИЯ Електроснабдяване” – гр.Пловдив, сумата от 579,68 лева, представляваща коригирана сметка за ел.енергия за минал период, считано от 10.01.2017г. до 25.01.2017г. по фактура №1177817532/05.09.2017г..

ОСЪЖДА ЕАД „ЕВН БЪЛГАРИЯ Електроснабдяване” – гр.Пловдив, ЕИК 123526430, да заплати на ООД БЕВЪРЛИ – гр.Хасково, ЕИК 126078975, направените по делото разноски в размер на 400 лева за адвокатска защита, 50 лева за д.т.

Решението може да бъде обжалвано пред Хасковски Окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението за неговото обявяване.

 

Съдия: /п/ не се чете.

 

Вярно с оригинала!

 

Секретар: Д.С.