Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

 

40/25.01.2018 година, град Хасково

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Хасковският районен съд, Девети граждански състав

на единадесети януари две хиляди и осемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

                                                                                Председател: Петър Вунов   

  

секретар: Диляна Славова

прокурор:

като разгледа докладваното от съдията Петър Вунов гражданско дело номер 2097 по описа на съда за 2017 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

*****************************************************************************************************************

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД сключения на 22.02.2003 г. в гр. Хасково граждански брак между В.А.Г., ЕГН ********** и И. Х. Г., ЕГН **********, двамата с постоянен адрес: ***, поради настъпило дълбоко и непоправимо разстройство.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение, както следва:

1. Ползването на семейното жилище, находящо се в гр. Х., ул. *******" № *, вх. *, ет. *, ап. *, което е наследствено от бащата на В.А.Г. – А. Д. А., се предоставя на В.А.Г., ЕГН **********.

2. Упражняването на родителските права върху родените от брака деца К. И. Г., ЕГН **********, Ан. И. Г., ЕГН ********** и П. И. Г., ЕГН ********** се предоставя на майката В.А.Г., ЕГН **********, като местоживеенето им се определя при нея на адрес: гр. Хасково, ул. ********" № *, вх. *, ет. *, ап. *.

3. На бащата И. Х. Г., ЕГН ********** се определя следния режим на лични отношения с родените от брака деца К. И. Г., ЕГН **********, А. И. Г., ЕГН ********** и П. И. Г., ЕГН **********, а именно: бащата има право да вижда децата и да ги взема при себе си всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 08.00 ч. в събота до 20.00 ч. в неделя, с преспиване, както и един месец през лятото, когато не съвпада в платения годишен отпуск на майката В.А.Г., ЕГН **********.

4. Бащата И. Х. Г., ЕГН **********, адрес ***, се задължава да заплаща месечна издръжка на детето К. И. Г., ЕГН ********** в размер на 130 лева, а на децата А. И. Г., ЕГН ********** и П. И. Г., ЕГН ********** – в размер на по 128 лева за всяко едно от тях, чрез тяхната майка В.А.Г., ЕГН **********, до 30-то число на месеца, считано от датата на постановяване на решението за развод - 25.01.2018 г. до навършване на пълнолетието им или до настъпване на обстоятелства, погасяващи това задължение, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска, от датата на падежа до окончателното изплащане на сумата.

5. След прекратяване на брака В.А.Г., ЕГН **********, ще носи предбрачното си фамилно име Д..

6. Страните нямат взаимни претенции към притежаваните от всеки от тях банкови сметки.

7. Движимите вещи страните са поделили доброволно помежду си и нямат взаимни претенции от имуществен характер.

8. Разноските по водене на делото се заплащат от страните, както следва: държавни такси и адвокатски хонорар за развода се заплащат от молителите по равно.

ОСЪЖДА В.А.Г., ЕГН ********** ***, адрес за призоваване: гр. Х., ул. „*****" № *, ет. *, офис 1 - адвокат Димо Оцетаров, да заплати по сметка на Районен съд - Хасково сумата от 25,00 лв., представляваща дължима държавна такса по делото, както и сумата от 5,00 лв. за държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист за нейното събиране.

ОСЪЖДА И. Х. Г., ЕГН **********, адрес ***, да заплати по сметка на Районен съд-Хасково сумата от 302,92 лв., представляваща дължими държавни такси по делото, както и сумата от 5,00 лв. за държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист за нейното събиране.

Решението подлежи на обжалване само в частта относно прекратяването на брака пред Окръжен съд Хасково в двуседмичен срок от връчването му на страните.

                                                                                                                                  

                                                                                               СЪДИЯ:/п/ не се чете

 

       /Петър Вунов/

 

Вярно с оригинала!

Секретар: В.К.