Р Е Ш Е Н И Е

№7/ 05.01.2018г. гр. Хасково

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

Хасковски Районен съд четвърти граждански                                                        състав на пети декември                                       две хиляди и            седемнадесета                година

в публично заседание в следния състав:

 

                                               СЪДИЯ: ПАВЛИНА ГОСПОДИНОВА

 

при секретаря Диляна Славова

Прокурор

Като разгледа докладваното от съдията

гр.д. №2534 по описа за 2016г., за да се произнесе, взе предвид следното:

          Предявен е иск с правно основание чл.32, ал.2 от ЗС между съсобственици.

             Твърди се, че като наследници на починалия на 04.05.2015г. А.М. ищците придобили апартамент с идентификатор 77195.726.71.1.1 по КК на Хасково от 2006г., с адрес – ул.****, като относно имота бил съставен н.а. №194, т.І, рег.№2111, н.д. №178 от 2000г. на Нотариус №80 М.. Собственици на съседния имот - апартамент с идентификатор 77195.726.71.1.2, били ответниците в режим на СИО. Сградата, в която били построени двамата самостоятелни обекти, била построена по силата на отстъпено право на строеж върху държавно място, съставляващо имот с пл.№7398, кв.38 в Хасково по плана от 1987г. с площ от 360 кв.м. Собственик на къщата съгласно н.а. от 1999г. била Н. К. Б., която починала на 10.05.2013г. Същата се разпоредила в полза на сина си А.М. като му дарила самостоятелното жилище на първия етаж, както и продала на дъщеря си Е.Н. жилището на втория етаж, ведно с лятната кухня в същия поземлен имот /сграда с идентификатор 77195.726.71.5 и 77195.726.71.6 с площ от 40 кв.м/. В същия поземлен имот имало и друга сграда – гараж с идентификатор 77195.726.71.4, която била собственост на наследниците на Н. К., но се ползвала от ответниците. Другата сграда в имота – с 77195.726.71.2, представляваща второстепенна постройка, също била на наследниците на Н. К., но се ползвала от ищците, като наследници на А.М.. Поземления имот, в който били построени сградите, бил актуван през 1960г. /АДС №312/1960г. на ГНС Хасково/. Към настоящия момент този имот следвало да бъде актуван като общински, но Община Хасково не била предприела съответните действия. Това не било пречка Община Хасково като собственик да бъде надлежна ответна страна в процеса. С уточняваща становище сочат, че Ш.А.М. била необходим другар като наследник и искат да се конституира като трето лице помагач на ищците. В последваща молба искат конституиране като ответници на Ш.А.М. – собственик на самостоятелен обект в имота с идентификатор на обекта -77195.726.71.1.1, наред с Е.Н.К., С.Р.К. – съсобственици на друг обект в имота с идентификатор 77195.726.71.1.2, както и заедно със съсобствениците на второстепенна постройка с идентификатор 77195.726.71.2 и гаража с идентификатор 77195.726.71.4 – Ф.Р.М., А.М.Й., Н.М.Н., Н.М.М. /наследници на М.Н.М./. Не можели да постигнат съгласие да ползват дворното място – имот с идентификатор 77195.726.71, поради което предявявали настоящия иск. Уточняват постройките в процесния имот – освен двете самостоятелни жилища в къщата, собствени на ищците и на първоначално конституираните ответници – имоти с идентификатор  77195.726.71.1.1 и 77195.726.71.1.2, в имота имало построена самостоятелна сграда 77195.726.71.5 – лятна кухня, собствена на съпрузите К., гараж -  имот с идентификатор  77195.726.71.4 – построен от наследодателите, като както лятната кухня, така и гаража се ползвали само от първоначалните ответници К.; второстепенна постройка  - имот с идентификатор  77195.726.71.2, се ползвала от ищците и ответника Ш.А.. Тъй като част от ответниците фактически не ползвали имотите, то дворното място следвало да се разпредели само между ползващите сградите в двора.  Искат да се постанови решение, с което да се разпредели реалното ползване на дворно място имот с идентификатор 77195.726.71 по КК на Хасково от 2006г.

            В отговор ответниците Е.К. и С.К. излагат съображения относно недопустимост на иска с оглед легитимацията на страните. А.Н. оставил законен наследник Ш.А.М., която не била конституирана по делото. Не оспорват предявения иск и искат да ползват реална част от имота, равняваща се на правата им в съсобствеността. Не спори относно назначаването на експертиза, както и не възразява по представените документи като доказателства.

            Другите ответници не вземат становище по предявения иск.

            С Определение от 15.03.2017г. като ответници по делото са конституирани Ш.А.М., Ф.Р.М., А.М.Й., Н.М.Н., Н.М.М..

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства – поотделно и в тяхната съвкупност, приема за установено от фактическа страна следното:

С н.а. №156, н.д.№176/1999г. на Нотариус № 80 М. и н.а. за поправка Н. К. е призната за собственик на къща, състояща се от две самостоятелни жилища,  от общо 97,72 кв.м. и лятна кухня на 40 кв.м., построени с отстъпено право на строеж в имот №7398, кв.38 на Хасково с площ на имота 360 кв.м.

С н.а. №165, н.д.№218/1999г. на Нотариус № 80 М. Н. К. продава на Е.Н. самостоятелно жилище от 59,48 кв.м., намиращо се в къща, състояща се от две самостоятелни жилища, цялата с площ 97,72 кв.м., построена с отстъпено право на строеж върху държавно място имот №7398, кв.38 на Хасково с площ на имота 360 кв.м.

С н.а.№194, д.№178/2000г. на Нотариус №352 В. Н. К. дарява на А.Н. самостоятелно жилище от 38,24 кв.м., намиращо се в къща, цялата с площ 97,72 кв.м., построена с отстъпено право на строеж върху държавно място имот №7398, кв.38 на Хасково с площ на имота 360 кв.м.

Видно от скицата на процесния имот с идентификатор 77195.726.71 същият е с площ 396 кв.м. и номер по предходен план 7398. Собствеността на имота е посочена – Община Хасково. Относно собствеността е представен и Акт №312 за държавна собственост, в който е посочено отстъпено право на строеж за Н.К.– 19.10.1955г.

Видно от удостоверенията за наследници от 25.04.2016г. и от 11.10.2016г. страните са наследници на Н. К.  и А.Н..

По делото е назначена съдебнотехническа експертиза, като заключението, изготвено по нея, съдът приема като обосновано и компетентно изготвено. Вещото лице представя пет варианта, като те са съобразени с ид.ч. от собствеността на постройките в двора, както и с фактическото разпределение към настоящия момент с оглед предназначението и собствеността на всеки от обектите. Установени са два самостоятелни имота – жилища, в къщата, както и други самостоятелни – гараж и лятна кухня, но и обекти без самостоятелно предназначение – склад, тераса, предверие, които са били обозначени като самостоятелни на скицата на процесния имот. Вещото лице допълнително установява обекти - също несамостоятелни по предназначение – две тоалетни и външна тераса със стълби и стълби, ползвани от собствениците на отделните самостоятелни обект,и към който са принадлежност. В първия вариант вещото лице предлага разпределение на ползването, като сочи, че вариантът е най-близък до фактическото ползване на имота. Има най-малка обща част – 4 кв.м., която е за пътека. Вторият вариант има разпределение, което е най-близко до площите, съответстващи на пропорционалното ползване на застроената част. Допълнително вещото лице представя още варианти за разпределение на ползването – с трети и четвърти вариант разпределя ползването между собствениците на самостоятелните обекти, но не и тези собственици на гараж, който е наследствен, като дава възможност за достъп съобразно исканията на страните за достъп до конкретни обекти. Във вариант пети вещото лице предлага разпределение на ползването между всички съсобственици на постройките в дворното място.  

Няма спор, че двамата ответници К. са съпрузи и са придобили по време на брака си имота в процесното дворно място.

При така установената фактическа обстановка съдът достига до следните правни изводи:

   Страните не спорят, а и се установява от събраните по делото писмени доказателства – нотариалните актове, че са собственици на самостоятелни обекти в процесното дворно място, чието разпределяне правото на ползване се иска в настоящото производство. Няма спор, че жилищната сграда е построена с отстъпено право на строеж и се установява, че към момента на отстъпване дворното място е било собственост на Държавата, а понастоящем – Община Хасково.

  Предявеният иск за разпределяне правото на ползване на процесното дворно място, в което са построени самостоятелни обекти, е допустим, доколкото в настоящото производство участват всички съсобственици на сградите и собственика на поземления имот, в който сградите са построени по силата на отстъпено право на строеж от наследодателя на страните, а именно: Община Хасково. Между страните съществува спор относно ползването на незастроената част от имота. Ищците не представляват мнозинство от съсобствениците, а по делото не се установи да е налице взето решение за разпределяне на правото на ползване на дворното място, по което да няма спорове. Страните не спорят по отношение площите на техните собствени и съсобствени имоти, поради което съдът приема същите за установени. Следва да се отбележи, че съдът не обсъжда допълнително внесените спорни моменти относно ползването на мазето на сградата, в която има два самостоятелни жилищни обекта, доколкото се установи, че тези спорни моменти не са заявени в исковата претенция, касаеща единствено дворното място.  В тази посока следва да се има предвид и че при разпределение общите части на сградата страните в производството биха били различни от тези, които участват в настоящото производство.

 С оглед изложеното и предвид събраните по делото доказателства, то следва да се разпредели правото на ползване на поземления имот между всички собственици на сградите в имота съгласно пети вариант. Единственият възможен вариант, който включва определяне на обща площ за всички съсобственици е именно пети вариант. В останалите варианти няма определена площ за ползване от съсобствениците на гаража, който не е собствен за първоначално конституираните страни, ползващи фактически постройките. В случая следва да се има предвид, че всички собственици – като наследници на починалия Н. К., могат да ползват гаража и 56 кв.м. от дворното място за достъп до него, като обща част пред сграда 2 – 5 кв.м., както и обща част 5 кв.м. пред стълбището на мазетата, да се ползва съвместно от собствениците на самостоятелните обекти в къщата. Именно това определя вариант Пети като съответстващ адекватно на собственическите права /както в жилищната част, така и по отношение на гаража/ за най-удачен за разпределяне ползването на имота. В този вариант за общо ползване на всички собственици – страни по делото, се отрежда фигура №1 с площ 56 кв.м., фигура №3 – 5 кв.м. за Х.А.М., Р.А.М., Ш.А.Н. и Ш.А.М., фигура №5 – 5 кв.м. за Х.А.М., Р.А.М., Ш.А.Н., Ш.А.М., Е.Н.К. и С.Р.К., като тези фигури са оцветени в синьо на скицата, неразделна част от настоящото решение; за ползване от Х.А.М., Р.А.М., Ш.А.Н. и Ш.А.М. се определят фигура №2 – 20 кв.м. и ф.№4 – 44 кв.м., като тези фигури са оцветени в жълто на скицата, неразделна част от настоящото решение; за  ползване от Е.Н.К. и С.Р.К. се определя фигура №6 – 60 кв.м., като тази фигура е оцветена в червено на скицата, неразделна част от настоящото решение.

С постановеното решение е уважен иска по чл.32, ал.2 от ЗС между всички собствениците с общ имот от 19 кв.м., а Х.А.М., Р.А.М., Ш.А.Н. и Ш.А.М. притежават имот с обща площ 64 кв.м, а Е.Н.К. и С.Р.К. – 141 кв.м., поради което именно при това съотношение следва да бъдат определени разноските по делото. В производство по разпределение ползването на съсобствен имот /в случая – ползването на имот, в който са построени съсобствени сгради по силата на отстъпено право на строеж/ страните следва да понесат такава част от разноските, включващи заплатени такси и възнаграждения по експертизи, съответстващи на размера на дела им в собствеността. Относно заплатените от страните възнаграждения за адвокат, то разноските следва да останат за всяка страна в размера, в който са направени. Направените разноски от ищцата Х.М. са 30 лева – д.т., 260 лева и още 150 лева – за експертиза, или общо 440 лева, поради което ищците Р.А.М., Ш.А.Н. и ответницата Ш.А.М. ѝ дължат припадащата се  част от по 31 лева от разноските; ответниците Е.Н.К. и С.Р.К. – общо двамата 300 лева; ответниците – Ф.Р.М., А.М.Й., Н.М.Н. и Н. М. М. – по 4 лева.  Направените разноски от ответниците Е.Н.К. и С.Р.К. са 150 лева – за експертиза, поради което ищците Х.А.М., Р.А.М., Ш.А.Н. и ответницата Ш.А.М. им дължат припадащата се част от по 10 лева от разноските; ответниците – Ф.Р.М., А.М.Й., Н.М.Н. и Н.М.М. – по 1,50 лева.

Мотивиран така, съдът

 Р Е Ш И:

РАЗПРЕДЕЛЯ правото на ползване на поземлен имот с идентификатор 77195.726.71 по КК на гр.Хасково, одобрена със заповед №РД-18-63/05.10.2006г. на ИД на АК-София, собствен на Община Хасково, между Х.А.М., ЕГН **********, Р.А.М., ЕГН **********, Ш.А.Н., ЕГН **********, Е.Н.К., ЕГН **********, С.Р.К.,***, Ш.А.М., ЕГН **********, Ф.Р.М., ЕГН **********, А.М.Й., ЕГН **********, Н.М.Н., ЕГН **********, и Н.М.М., ЕГН **********, по вариант пети от допълнителното експертно заключение, отразен в скицата на вещото лице, находяща се на л.166 от делото, която да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва: фигура №1 с площ 56 кв.м. се ползва общо от всички, фигура №3 – 5 кв.м. се ползва от Х.А.М., Р.А.М., Ш.А.Н. и Ш.А.М., фигура №5 – 5 кв.м. се ползва от Х.А.М., Р.А.М., Ш.А.Н., Ш.А.М., Е.Н.К. и С.Р.К., като тези фигури са оцветени в синьо на скицата; Х.А.М., Р.А.М., Ш.А.Н. и Ш.А.М. ползват фигура №2 – 20 кв.м. и ф.№4 – 44 кв.м., като тези фигури са оцветени в жълто на скицата; Е.Н.К. и С.Р.К. ползват фигура №6 – 60 кв.м., като тази фигура е оцветена в червено на скицата, като тези фигури съответстват на собствеността на всички върху 19 кв.м. – гараж, собствеността върху 64 кв.м. застроена площ на Х.А.М., Р.А.М., Ш.А.Н. и Ш.А.М., и собствеността върху 141 кв.м. застроена площ на Е.Н.К. и С.Р.К..

ОСЪЖДА Р.А.М., ЕГН **********, Ш.А.Н., ЕГН **********, и Ш.А.М., ЕГН **********, да заплатят на Х.А.М., ЕГН **********, всеки по 31 лева; Е.Н.К., ЕГН **********, и С.Р.К. да заплатят на Х.А.М., ЕГН ********** – общо двамата 300 лева; Ф.Р.М., ЕГН **********, А.М.Й., ЕГН **********, Н.М.Н., ЕГН **********, и Н. М. М., ЕГН **********,  да заплатят на Х.А.М., ЕГН ********** – всеки по 4 лева.

ОСЪЖДА Х.А.М., ЕГН **********, Р.А.М., ЕГН **********, Ш.А.Н., ЕГН **********, и Ш.А.М., ЕГН **********, да заплатят на Е.Н.К., ЕГН **********, и С.Р.К. /на двамата общо/ – всеки по 10 лева; Ф.Р.М., ЕГН **********, А.М.Й., ЕГН **********, Н.М.Н., ЕГН **********, и Н.М.М., ЕГН **********,   да заплатят на Е.Н.К., ЕГН **********, и С.Р.К. /на двамата общо/ – всеки по 1,50 лева.

Решението може да бъде обжалвано пред Окръжен съд – град Хасково в двуседмичен срок от съобщението за неговото обявяване.

 

Съдия: /п/ не се чете.

 

Вярно с оригинала!

 

Секретар: Д.С.