Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е № 29

17.01.2018год., гр. Хасково

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Хасковският районен съд                                                                     

на двадесет и първи декември през две хиляди и седемнадесета година

в публичното заседание в следния състав:

 

 

                                                СЪДИЯ: ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА                                                                                             

                                                                    

Секретар: Гергана Докузлиева

Прокурор:

като разгледа докладваното от Съдията гр. д. № 2430 по описа за 2016 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е делбено във фаза по извършване на делбата, като на основание чл.346 от ГПК са предявени претенции по сметки.

С Решение564/03.10.2017г. по гр.д. 2430/2016г. на Районен съд-Хасково е допуснато извършването на съдебна делба между В.М.Д., ЕГН **********,***, М.М.Ф., ЕГН **********,*** и М.М.Б., ЕГН **********,***,  на следния техен съсобствен недвижим имот: Самостоятелен обект в сграда /апартамент/ с идентификатор № 77195.709.17.1.22  по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Хасково, одобрени със Заповед № РД-18-63/05.10.2006г. на ИД на АК-София, с административен адрес: гр.Хасково, ж.к. „Орфей“, бл.38, вх.Г, ет.2, ап.22, като самостоятелният обект се намира в Сграда № 1, разположена в поземлен имот № 77195.709.17, предназначениежилище, апартамент, брой нива на обекта 1, с площ от 60.32 кв.м., прилежащи части: избено помещение № 22 от 3.74 кв.м. и 1.041 % идеални части от ОЧС и ОПС, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 77195.709.17.1.21; 77195.709.17.1.23; под обекта: 77195.709.17.1.10 и над обекта: 77195.709.17.1.34, при квоти: 10/12 ид.ч. за В.М.Д. и по 1/12 ид.ч. за М.М.Ф. и М.М.Б..

Във втората фаза на делбата своевременно бе предявена претенция по сметки от ищцата В.М.Д. против ответниците М.М.Ф. и М.М.Б. за сумата в размер на 11 317 лева, представляваща разходи за извършените от нея подобрения в допуснатия до делба съсобствен наследствен имот. Ищцата извършила следните благоустроявания и трайни подобрения, извършени като ремонт лично от нея със собствени средства в периода 2014г. – 2015г., след смъртта на съпруга й А.М.Д., настъпила през 2008 г.:   Настилки: 1. Изравнителна циментова замазка-3 см - 48,9 кв.м. по 15,00 лева – 733,50 лева. 2. Направа настилка от теракотни плочки - 17,4 кв.м. по 24,00 лева – 417,60 лева. Стени: 1. Гипсова шпакловка стени -115,5 кв.м. по 5,80 лева – 669,90 лева. 2. Полагане на тапети по стени - 71,80 кв.м. по 2,50 лева – 179,50 лева. 3. Боядисване с латекс по стени - 43,70 кв.м. по 3,00 лева – 131,10 лева. Тавани: 1. Гипсова шпакловка тавани - 53,90 кв.м. по 6,60 лева – 355,74 лева 2. Боядисване с латекс по тавани - 53,90 кв.м. по 4,00 лева – 215,60 лева. Санитарен възел: 1. Изравнителна циментова замазка-3см - 3,30 кв.м. по 15,00 лева – 49,50 лева. 2. Направа настилка от теракотни плочки - 3,30 кв.м. по 24,00 лева – 79,20 лева. 3. Доставка и монтаж на таван тип хънтър - 3,30 кв.м. по 35,00 лева – 115,50 лева. 4. Направа на фаянсова облицовка - 17,50 кв.м. по 24,00 лева – 420 лева.5. Доставка и монтаж на мивка - 1 бр. по 60,00 лева – 60,00 лева.6. Доставка и монтаж на смесителна батерия - 2 бр. по 70,00 лева – 140 лева.7. Доставка и монтаж на тоалетно гърне с казанче - 1 бр. по 100,00 лева – 100 лева. Кухненски бокс: 1. Доставка и монтаж на кухненски плот - 2 кв.м. по 40,00 лева – 80,00 лева. 2. Доставка и монтаж на мивка -1 бр. по 60,00 лева – 60 лева. Гардероб: 1. Доставка и монтаж на гардероб с механизми за плъзгащи врати - 1 бр. по 500,00 лева – 500,00 лева. Дограма: 1. Доставка и монтаж на алуминиеви прозорци със стъклопакет - 10 кв.м. по 100,00 лева – 1000 лева. 2. Доставка и монтаж на алуминиеви плъзгащи прозорци - 5,20 кв.м. по 120,00 лева – 624,00 лева. 3. Доставка и монтаж на входна врата - 1 бр. по 500,00 лева – 500,00 лева. Отопление: 1.Доставка и монтаж на отоплителна инсталация, бойлер и стенни радиатори - 1 бр. общо 3000 лева. Общо всичко с ДДС - 11 317 лева.           

Ищцата прави искане за поставяне в неин дял на имота, допуснат до делба, като позовава претенцията си на нормата на чл.349, ал.2 от ГПК.

           Ответницата М.М.Ф. чрез назначения й особен представител адв.Л.С. не възразява срещу претенцията на ищцата за възлагането на имота на нея, като по отношение на претенцията по сметки, намира същата за допустима, но неоснователна.

           Ответникът М.М.Б. чрез назначения му особен представител адв.М.Р. също намира, че претенциите са своевременно направени, поради което са допустими, но счита същите за неоснователни. По отношение на претенцията по сметки прави възражение и за изтекла погасителна давност.

           След преценка на доказателствата по делото, поотделно и в тяхната съвкупност, във връзка с изразените становища на страните, съдът приема за установено от фактическа и правна страна следното:    

           По претенцията по сметки:

          За правилното изясняване на спора в посочената му част съдът събра писмени и гласни доказателства, както и заключение на вещо лице.                 

          От показанията на свид. Н. К. съдът установи, че познава  процесния имот и е посещавала същия многократно, тъй като е приятелка на ищцата. Известно й, че имотът е закупен от ищцата и съпруга й през 1993година и винаги като семейство те са живели в него. След смъртта на съпруга на ищцата през 2008 година, тя продължила да живее в жилището. Има преки и непосредствени впечатления от състоянието на апартамента,  както и  за това какъв ремонт е извършила ищцата. Твърди, че са били поставени плочки на пода, направена е била шпакловка на стените във всички стаи, а така също и на таваните, поставила тапети. В кухнята били сменени кухненските шкафове, направен бил стенен гардероб в коридора до банята, поставила радиатори във всички помещения. Сменена била дограмата, изградена камина, като била подменена и входната врата на жилището с по-стабилна. Според свидетелката ищцата е заплащала за всички тези ремонти със собствени средства, като тя уговаряла майсторите и им плащала лично. Твърди, че ремонтът на жилището е извършен след смъртта на съпруга на ищцата, но не уточнява коя година на практика е извършен.

           Съдът разпита и свид. П. П., от показанията на който установи също, че имотът му е добре познат. Бил приятел на сина на ищцата и често посещавал този дом. Категоричен е, че в апартамента бил извършен основен ремонт, като сочи, че е била сменена дограмата, входната врата, направена настилка с плочки в коридора и банята, изградена била камина с водна риза и поставени радиатори и тръби във всички стаи. Шпакловка на стените и таваните също била направена, както и цялостно боядисване и поставяне на тапети. Свид.П. е категоричен,  че  всички тези ремонтни дейности са извършени в периода 2014-2015 година, като той лично е участвал в пренасянето на материали за ремонта и е имал непосредствени наблюдения за всичко извършващо се в този апартамент като ремонт.               

           На следващо място съдът изслуша заключение на вещо лице инж.Т.М., което възприема изцяло и което не бе оспорено от страните по делото. Видно от заключението е, че  при огледа на място се установява, че всички подобрения, предмет на претенцията, съществуват на място, т.е. те са реално извършени. Стойността на така извършените ремонтни работи в.л. е посочило на база единични цени от Справочник за цени в строителството, тъй като по делото не са приложени  разходни документи, като всички крайни стойности са всъщност стойност на материали и труд.

               Предвид установеното, вещото лице дава заключение, че общата стойност на извършените в имота подобрения по цени към момента на тяхното извършване възлиза на сумата 10 488.89 лева с включен ДДС, като пояснява защо включва такъв данък, а именно, защото всички строителни материали, които се закупуват, са с формирана пазарна цена с ДДС. Без включен ДДС стойността възлиза на 8 740.74 лева.

              При така възприетата фактическа обстановка, съдът достига до следните изводи досежно основателността на исковата претенция по сметки: От показанията на разпитаните свидетели безспорно се установи, че в процесния, допуснат до делба имот – апартамент, ищцата е извършила редица ремонтни дейности и това е станало в периода 2014-2015 година. По отношение на момента на тяхното извършване съдът кредитира показанията на свид.П. П., който има преки и непосредствени впечатления, както от видовете работи, които са извършени, така и за времето, когато са били направени те. Както бе посочено и по-горе, свид.П. е участвал лично в доставката и пренасянето на строителните материали, необходими за ремонта. Категоричен е, че това е станало именно в исковия период и тези негови твърдения не бяха оборени от останалите, събрани по делото доказателства. В този смисъл се налага и първият извод, а именно за неоснователност на направеното възражение за изтекла погасителна давност за претенцията с правно основание чл.346 от ГПК. Следва да се посочи още, че никой от свидетелите дори не споменава за друг съсобственик, а още по-малко същият да е участвал в тези дейности - било с труд или с парични средства. Напротив, категорични са, че апартаментът е на семейството на ищцата и нейния съпруг, закупен е по време на брака им през 1993 година и именно ищцата е тази, която е направила всички подобрения в него през исковия период.

         От друга страна вещото лице при огледа на място е установило, че претендираните подобрения са действително извършени, съществуват на място и състоянието на същите е добро. В заключението си вещото лице подробно  е описало  същите, поради което съдът намира за ненужно да ги възпроизвежда. С оглед  изложеното, съдът намира предявената претенция по сметки за основателна и доказана,поради което ще следва да се уважи. Ще следва  всеки един от ответниците да заплати съобразно своята квота от правото на собственост / 1/12 ид.ч./ на ищцата сума в размер на по 874 лева. В останалата част претенцията до пълния предявен размер от 11 317 лева, като неоснователна ще следва да се отхвърли.

         По извършване на делбата:

          Страните по делото са съсобственици на имота, като съдът е постановил решение относно допускане на делба, с което решение са определени квотите на всеки един от съделителите, а именно: за ищцата 10/12 ид.ч., а за ответниците по 1/12 ид.ч. за всеки един от тях. Видно от заключението на вещото лице е, че делбеният имот е неподеляем при така определените квоти с решението по допускането на делбата. В заключението си вещото лице е посочило пазарната стойност на имота, а именно сумата  41 400 лева.

          Ищцата е направила своевременно искане за поставяне в неин дял на имота.Такова искане не е направено от другите страни. При тези данни съдът намира, че следва да извърши делбата по реда на чл.349, ал.2 от ГПК. Действително се установи, че имотът е неподеляем, както и че само една от страните желае поставянето му в неин дял. И веднага следва да бъде посочено, че страната, която желае възлагането на имота, е преживялата съпруга, като по време на брака с наследодателя на страните е придобила в режим на СИО делбения имот. От друга страна, при откриването на наследството тя е тази, която е живяла в него и за което обстоятелство се събраха неоспорими доказателства. И двамата разпитани свидетели са категорични, че от 1993г. и до сега ищцата обитава този апартамент. Дори  посоченият от нея адрес в исковата молба, на който бе призовавана, е именно административният адрес на допуснатия до делба имот. При тези данни не може да съществува никакво колебание относно начина на извършване на делбата и той е чрез поставяне на имота в дял на ищцата. При така възприетия начин на извършване на делбата, ще следва съделителката В.М.Д. за уравнение на дяловете да заплати на всеки един от ответниците сума в размер на по 3 450 лева.

          С оглед така възприетия начин на извършване на делбата, ще следва разноските по делото да останат в тежест на ищцата, както са направени във втората фаза на делбата, а и самата ищца не претендира разноски в тази фаза – по извършване на делбата, както и в производството по сметки.

 

          Мотивиран така, съдът

 

                                          Р    Е    Ш     И :

            

              ОСЪЖДА М.М.Ф., ЕГН **********,*** и М.М.Б., ЕГН **********,***, да заплатят на В.М.Д., ЕГН **********,***, на основание чл.346 от ГПК, сумата от по 874 лева всеки един от тях, представляваща по 1/12 част за всеки от тях от разходите на обща стойност 10 488.89 лева, заплатени от ищцата за извършен ремонт на допуснатия до делба имот, представляващ Самостоятелен обект в сграда /апартамент/ с идентификатор № 77195.709.17.1.22  по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Хасково, одобрени със Заповед № РД-18-63/05.10.2006г. на ИД на АК-София, с административен адрес: гр.Хасково, ж.к. „Орфей“, бл.38, вх.Г, ет.2, ап.22, като самостоятелният обект се намира в Сграда № 1, разположена в поземлен имот № 77195.709.17, предназначениежилище, апартамент, брой нива на обекта 1, с площ от 60.32 кв.м., прилежащи части: избено помещение № 22 от 3.74 кв.м. и 1.041 % идеални части от ОЧС и ОПС, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 77195.709.17.1.21; 77195.709.17.1.23; под обекта: 77195.709.17.1.10 и над обекта: 77195.709.17.1.34, като иска в останалата му част до пълния предявен размер от 11 317 лева, като неоснователен – ОТХВЪРЛЯ.

          На основание чл.349, ал.2 от ГПК ПОСТАВЯ В ДЯЛ на В.М.Д., ЕГН **********,***, следния недвижим имот, а именно:  Самостоятелен обект в сграда /апартамент/ с идентификатор № 77195.709.17.1.22  по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Хасково, одобрени със Заповед № РД-18-63/05.10.2006г. на ИД на АК-София, с административен адрес: гр.Хасково, ж.к. „Орфей“, бл.38, вх.Г, ет.2, ап.22, като самостоятелният обект се намира в Сграда № 1, разположена в поземлен имот № 77195.709.17, предназначениежилище, апартамент, брой нива на обекта 1, с площ от 60.32 кв.м., прилежащи части: избено помещение № 22 от 3.74 кв.м. и 1.041 % идеални части от ОЧС и ОПС, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 77195.709.17.1.21; 77195.709.17.1.23; под обекта: 77195.709.17.1.10 и над обекта: 77195.709.17.1.34.

          ОСЪЖДА В.М.Д., ЕГН **********, да заплати на М.М.Ф., ЕГН ********** и М.М.Б., ЕГН **********, сумата от по 3 450 лева на всеки един от тях за уравнение на дяловете.

          ОСЪЖДА М.М.Ф., ЕГН **********,***, да заплати в полза на Държавата по сметка на съдебната власт държавна такса в размер  на 50 лева – по претенцията по сметки и държавна такса в размер на 138 лева – по извършване на делбата.

          ОСЪЖДА М.М.Б., ЕГН **********,***, да заплати в полза на Държавата по сметка на съдебната власт държавна такса в размер на 50 лева – по претенцията по сметки и държавна такса в размер на 138 лева – по извършване на делбата.

          ОСЪЖДА В.М.Д., ЕГН **********,***, да заплати в полза на Държавата по сметка на съдебната власт държавна такса в размер на   1 380 лева – по извършване на делбата.

         Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд-Хасково в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

                                                        СЪДИЯ : /п/ не се чете

Вярно с оригинала!

Секретар: Е.С.