Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е № 20

10.01.2018 година, гр.Хасково

В ИМЕТО НА НАРОДА

                                              

Хасковският районен съд                         Трети граждански състав

на дванадесети декември през две хиляди и седемнадесета година

в публичното заседание в следния състав:

                                                 Съдия : Нели Иванова      

секретар Ваня Кирева

прокурор

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело №2837 по описа за 2015г.,за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е делбено и е във фазата по извършване на делбата на допуснатия до такава недвижим имот.

               С решение №193/22.03.2017г., постановено по гр.д.№2837/2015г. по описа на Районен съд-Хасково е обявен за нищожен поради липса на съгласие на основание чл.26 ал.2 от ЗЗД договор за доброволна делба от 21.06.2007г. на нотариус Кичка Господинова с рег.№353 по отношение на дял 2-ри относно поземлен имот с идентификатор ***********по КК на гр.Хасково, одобрена със заповед №РД-18-63/05.10.2006г. на ИД на АК-София. Със същото решение, допълнено с решение №320/26.05.2017г., е допуснато извършването на делба между Ф.Б.М. с ЕГН:**********; Е.М.Р. с ЕГН:**********; Н.М.Р. с ЕГН:**********; Д.А.Р. с ЕГН:**********; М.А.Р. с ЕГН:**********; Д. Р.Ш. с ЕГН:**********; Р.Я.С. с ЕГН:**********; С.Я.С. с ЕГН:**********; Р.И.И. с ЕГН:**********; С.Х.К. с ЕГН:**********; В.И.М. с ЕГН:**********; Ф.М.М. с ЕГН:********** и К.Б.Б. с ЕГН:**********, на следния техен съсобствен недвижим имот, придобит по силата на наследяване, дарение и покупко-продажба : поземлен имот с идентификатор ***********по КК на гр.Хасково, одобрена със заповед №РД-18-63/05.10.2006г. на ИД на АК-София, с адрес на имота гр.Хасково, местност „Х.“, с площ от 2334кв.м., с трайно предназначение – земеделска, с начин на трайно ползване – друг вид нива, номер по предходен план 022030, при квоти: Н.М.Р. – 1/8 ид.ч.; Д.А.Р. – 1/16 ид.ч.; М.А.Р. – 1/16 ид.ч.; Д. Р.Ш. – 1/24 ид.ч.; Р.Я.С. – 1/24 ид.ч.; С.Я.С. – 1/24 ид.ч.; Р.И.И. – 1/8 ид.ч.; С.Х.К. – 1/8 ид.ч.; В.И.М. – 1/8 ид.ч.; Ф.М.М. – 1/8 ид.ч.; К.Б.Б. – 1/16 ид.ч.; Ф.Б.М. – 1/16 ид.ч.

По делото бе назначено вещо лице, което да даде заключение за пазарната цена на допуснатия до делба недвижим имот и неговата поделяемост с оглед определените в решението за допускане на делба квоти. Вещото лице е депозирало заключението си на 02.10.2017г., което съдът приема като компетентно и обективно дадено. В заключението вещото лице сочи, че допуснатия до делба недвижим имот е неподеляем, съгласно законовите изисквания при квотите, визирани в горецитираното решение. Също така експертизата сочи, че действителната пазарна стойност на процесния имот възлиза на 50400лв. 

Съдът като взе предвид събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност намира, че приложим в случая способ за извършване на делбата и ликвидиране на съсобствеността между страните е чрез изнасяне на същия на публична продан по реда на чл.348 от ГПК. Преди всичко предпоставките за прилагане на този способ са допуснатия до делба имот да е неподеляем и да не може да бъде поставен в един от дяловете на съделителите. В настоящия случай от депозираното от вещото лице заключение се установи, че делбения имот е неподеляем, с оглед квотите на страните в съсобствеността. Не са събирани доказателства по делото за наличие на основание за възлагане на имота, като няма и направени искания в тази насока. Ето защо, съдът счита, че липсва законово основание, на което да се извърши възлагане на делбения имот в дял на някой от съдебителите. Доколкото не са налице основания за извършване на делбата по някой от другите способи, предвидени в ГПК и с оглед неподеляемостта на процесния недвижим имот, съдът намира че същия следва да бъде изнесен на публична продан.

Съобразно стойността на дела си страните ще следва да бъдат осъдени да заплатят и съответната държавна такса по сметка на Районен съд-Хасково. На ищцата следва да се присъдят направените в делбеното производство разноски, като всеки от съделителите следва да участва в общия размер на разноските съобразно своя дял в съсобствения недвижим имот. Единствено съделителите Е.М.Р. и Н.М.Р. са заплатили освен възнаграждението за вещо лице съобразно квотата си в съсобствеността и останалата част от направените от ищцата разходи или общо сумата от 134лв., поради което не следва отново да бъдат осъждани да заплащат разноски.

       Мотивиран от горното, съдът

 

Р Е Ш И :

      

       ИЗНАСЯ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН следния недвижим имот: поземлен имот с идентификатор ***********по КК на гр.Хасково, одобрена със заповед №РД-18-63/05.10.2006г. на ИД на АК-София, с адрес на имота гр.Хасково, местност „Х.“, с площ от 2334кв.м., с трайно предназначение – земеделска, с начин на трайно ползване – друг вид нива, номер по предходен план 022030; при квоти: Е.М.Р. с ЕГН:********** и Н.М.Р. – 1/8 ид.ч. в режим на СИО; Д.А.Р. – 1/16 ид.ч.; М.А.Р. – 1/16 ид.ч.; Д. Р.Ш. – 1/24 ид.ч.; Р.Я.С. – 1/24 ид.ч.; С.Я.С. – 1/24 ид.ч.; Р.И.И. – 1/8 ид.ч.; С.Х.К. – 1/8 ид.ч.; В.И.М. – 1/8 ид.ч.; Ф.М.М. – 1/8 ид.ч.; К.Б.Б. – 1/16 ид.ч.; Ф.Б.М. – 1/16 ид.ч.

Пазарната цена на имота е 50400лв., като съдът указва на страните, че имат право да участват при извършването на продажбата. Получената при проданта сума да се разпредели между съделителите съобразно горепосочените им квоти в съсобствеността.

ОСЪЖДА Д.А.Р. с ЕГН:********** ***, да заплати на Ф.Б.М. с ЕГН:********** ***, направените по делото разноски съобразно квотата в съсобствеността в размер на 71,31лв.

ОСЪЖДА М.А.Р. с ЕГН:********** ***, да заплати на Ф.Б.М. с ЕГН:********** ***, направените по делото разноски съобразно квотата в съсобствеността в размер на 71,31лв.

ОСЪЖДА Д. Р.Ш. с ЕГН:********** ***, да заплати на Ф.Б.М. с ЕГН:********** ***, направените по делото разноски съобразно квотата в съсобствеността в размер на 47,54лв.

ОСЪЖДА Р.Я.С. с ЕГН:********** ***, да заплати на Ф.Б.М. с ЕГН:********** ***, направените по делото разноски съобразно квотата в съсобствеността в размер на 47,54лв.

ОСЪЖДА С.Я.С. с ЕГН:********** ***, да заплати на Ф.Б.М. с ЕГН:********** ***, направените по делото разноски съобразно квотата в съсобствеността в размер на 47,54лв.

ОСЪЖДА Р.И.И. с ЕГН:********** ***, да заплати на Ф.Б.М. с ЕГН:********** ***, направените по делото разноски съобразно квотата в съсобствеността в размер на 142,63лв.

ОСЪЖДА С.Х.К. с ЕГН:********** ***, да заплати на Ф.Б.М. с ЕГН:********** ***, направените по делото разноски съобразно квотата в съсобствеността в размер на 142,63лв.

ОСЪЖДА В.И.М. с ЕГН:********** ***, да заплати на Ф.Б.М. с ЕГН:********** ***, направените по делото разноски съобразно квотата в съсобствеността в размер на 142,63лв.

ОСЪЖДА Ф.М.М. с ЕГН:********** ***, да заплати на Ф.Б.М. с ЕГН:********** ***, направените по делото разноски съобразно квотата в съсобствеността в размер на 142,63лв.

ОСЪЖДА К.Б.Б. с ЕГН:********** ***, да заплати на Ф.Б.М. с ЕГН:********** ***, направените по делото разноски съобразно квотата в съсобствеността в размер на 71,31лв.

ОСЪЖДА Ф.Б.М. с ЕГН:********** ***, да заплати по сметка на Районен съд-Хасково държавна такса в размер на 126лв.

ОСЪЖДА Е.М.Р. с ЕГН:********** и Н.М.Р. с ЕГН:********** ***, да заплатят по сметка на Районен съд-Хасково държавна такса в размер общо на 252лв.

ОСЪЖДА Д.А.Р. с ЕГН:********** ***, да заплати по сметка на Районен съд-Хасково държавна такса в размер на 126лв.

ОСЪЖДА М.А.Р. с ЕГН:********** ***, да заплати по сметка на Районен съд-Хасково държавна такса в размер на 126лв.

ОСЪЖДА Д. Р.Ш. с ЕГН:********** ***, да заплати по сметка на Районен съд-Хасково държавна такса в размер на 84лв.

ОСЪЖДА Р.Я.С. с ЕГН:********** ***, да заплати по сметка на Районен съд-Хасково държавна такса в размер на 84лв.

ОСЪЖДА С.Я.С. с ЕГН:********** ***, да заплати по сметка на Районен съд-Хасково държавна такса в размер на 84лв.

ОСЪЖДА Р.И.И. с ЕГН:********** ***, да заплати по сметка на Районен съд-Хасково държавна такса в размер на 252лв.

ОСЪЖДА С.Х.К. с ЕГН:********** ***, да заплати по сметка на Районен съд-Хасково държавна такса в размер на 252лв.

ОСЪЖДА В.И.М. с ЕГН:********** ***, да заплати по сметка на Районен съд-Хасково държавна такса в размер на 252лв.

ОСЪЖДА Ф.М.М. с ЕГН:********** ***, да заплати по сметка на Районен съд-Хасково държавна такса в размер на 252лв.

ОСЪЖДА К.Б.Б. с ЕГН:********** ***, да заплати по сметка на Районен съд-Хасково държавна такса в размер на 126лв.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд - Хасково в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

                                                    Съдия: /п/ не се чете

Вярно с оригинала!

Секретар: В.А.