Р Е Ш Е Н И Е

№ 22/ 11.01.2018г. гр. Хасково

 

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

            Хасковски Районен съд  четвърти       граждански                                          състав

на  деветнадесети декември                                    две хиляди и седемнадесета        година в публичното заседание в следния състав:

 

 

СЪДИЯ : ПАВЛИНА ГОСПОДИНОВА                                                           

 

Секретаря Диляна Славова

Прокурор

като разгледа докладваното от съдията

гр.д.№1619 по описа за  2017г., за да се произнесе, взе предвид следното:

*************************************************************************************************************

Мотивиран така, съдът

РЕШИ:

ПРЕКРАТЯВА сключения на 22.06.2010г. в гр.Хасково граждански брак между С.Р.М., ЕГН **********, и Ф.Х.М., ЕГН **********, като дълбоко и непоправимо разстроен.

ПРИЕМА, че вина за дълбокото и непоправимо разстройство на брака имат двамата съпрузи.

ОПРЕДЕЛЯ местоживеене на малолетното дете Г. С. М., ЕГН **********, при майката Ф.Х.М., ЕГН **********, понастоящем на адрес: ***, и по адрес на семейното жилище – гр.Х., бул.*******

ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права върху детето Г. С. М., ЕГН **********, на майката Ф.Х.М., ЕГН **********, с право на бащата да го вижда и взема от дома на майката всяка първа и трета седмица от месеца от 10,00 ч. до 20,00 ч. на неделния ден, както и един месец през лятото, несъвпадащ с годишния отпуск на майката, със задължение за бащата да връща детето след изтичане на определеното време.

 ОСЪЖДА С.Р.М., ЕГН **********, да заплаща на Ф.Х.М., ЕГН **********, действаща като законен представител на малолетния Г. С. М., ЕГН **********, месечна издръжка от 200 лева, считано от 30.06.2017г. до настъпване на законни причини за изменението или прекратяването, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска от датата на падежа до окончателното й изплащане, като ОТХВЪРЛЯ иска над сумата от 200 лева до пълния предявен размер от 300 лева, като недоказан и неоснователен.

ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, находящо се в гр.Х., бул.*******, на Ф.Х.М., ЕГН **********.

ДОПУСКА промяна на фамилното име на Ф.Х.М., ЕГН **********, като след прекратяване на брака носи предбрачното си фамилно име С..

ОТХВЪРЛЯ предявения от Ф.Х.М., ЕГН **********, срещу С.Р.М., ЕГН **********, иск с правно основание чл.145 от СК за издръжка в размер на 500 лева, като недоказан и неоснователен.

         ОСЪЖДА С.Р.М., ЕГН **********, и Ф.Х.М., ЕГН **********, да заплатят в полза на Държавата по сметка на съдебната власт окончателна държавна такса за развод в общ размер от 50 лева – по 25,00 всеки, а С.Р.М., ЕГН **********, да заплати д.т. за определения размер издръжка – 288 лева, и Ф.Х.М., ЕГН ********** – 720 лева за отхвърления иск за издръжка.

Решението може да бъде обжалвано пред Хасковски Окръжен съд в двуседмичен срок от получаване на съобщението за страните, че е обявено.

 

Съдия:/п/ не се чете.

 

Вярно с оригинала!

 

Секретар: Д.С.