Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е №28

17.01.2018 година, гр.Хасково

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Хасковският районен съд                           Трети граждански състав

на деветнадесети декември през две хиляди и седемнадесета година

в публичното заседание в следния състав:

                                               Съдия : Нели Иванова      

секретар Ваня Кирева

прокурор

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело1571 по описа за 2017г.,за да се произнесе взе предвид следното:

 

Предявени са от „МУСТАНГ ОЙЛ“ ЕООД, ЕИК 115777785, със седалище и адрес на управление ***********, представляван от управителя Р. Х. Х., със съдебен адрес гр.Хасково, бул.“България“ №146, вх.Д, ап.4, адв.Недялка Тодорова Тенчева, против „ВИДА СПЕД“ ЕООД, ЕИК 203086362, със седалище и адрес на управление**************, представляван от управителя Е. Г. М., обективно съединени искове с правно основание чл.79 и чл.86 от ЗЗД.

В исковата молба се твърди, че между страните са сключени договори за превоз от 20.02.2017г. и от 27.02.2017г. По тези договори изпълнителят „Мустанг Ойл“ ЕООД изпълнил задълженията си по заявката за транспорт, като натоварил стоката от посочения адрес и я доставил на адреса на визираната дата. Съответно издал фактури за двата превоза и изпратил оригиналните ЧМР-та на товародателя „Вида Спед“ ЕООД. В исковата молба се твърди, че последният не изпълнил поетите по двата договора задължения да заплати уговорените възнаграждения в съответните срокове. Сумите по издадените фактури не били заплатени и до момента. Предвид гореизложеното се иска постановяване на решение, с което да бъде осъден ответника да заплати на ищеца сумата общо от 3797,59лв., от която 3778,66лв. – главница, дължима по издадените фактури №1971/28.02.2017г. и №1978/02.03.2017г., и 18,93лв. – мораторна лихва за периода от 09.06.2017г. до 29.06.2017г., ведно със законната лихва върху главницата от предявяване на иска до окончателното изплащане и направените по делото разноски.

Ответникът не депозира отговор на исковата молба в срока по чл.131 от ГПК, не изпраща представител в съдебно заседание и не взема становище по предявените искове.

В съдебно заседание процесуалният представител на ищеца прави искане за постановяване на неприсъствено решение.

Съдът като взе предвид, че ответникът не депозира отговор в срока по чл.131 от ГПК, не изпраща представител в съдебно заседание, не взема становище по предявените против него искове и не прави искане за разглеждане на делото в негово отсъствие, счита, че са налице визираните в закона условия за постановяване на неприсъствено решение съгласно разпоредбата на чл.238 ал.1 от ГПК.

         Имайки предвид гореизложеното и като взе предвид, че в случая са налице предпоставките за постановяване на неприсъствено решение, както и че от данните по делото може да се направи извод за вероятна основателност на исковата претенция, предвид липсата на оспорване на твърденията на ищеца, съдът намира, че следва да се уважат предявените искове с правно основание чл.79 и чл.86 ал.1 от ЗЗД. Следва да бъде осъден ответника да заплати на ищеца и направените в настоящото производство разноски в размер на 201,15лв. – държавна такса и 540лв. адвокатско възнаграждение.  

         Водим от горното и на основание чл.239 ал.2 от ГПК, съдът

 

 

                                               Р    Е    Ш    И :

 

 

ОСЪЖДА „ВИДА СПЕД“ ЕООД, ЕИК 203086362, със седалище и адрес на **********, представляван от управителя Е. Г. М., да заплати на „МУСТАНГ ОЙЛ“ ЕООД, ЕИК 115777785, със седалище и адрес на управление ***********, представляван от управителя Р. Х. Х., сумата общо от 3797,59лв., от която 3778,66лв. – главница, дължима по издадените фактури №1971/28.02.2017г. и №1978/02.03.2017г., и 18,93лв. – мораторна лихва за периода от 09.06.2017г. до 29.06.2017г., ведно със законната лихва върху главницата от датата на предявяване на иска – 27.06.2017г. до окончателното изплащане, както и направените по делото разноски в размер на 201,15лв. – държавна такса и 540лв. адвокатско възнаграждение.

         Решението не подлежи на обжалване на основание чл.239 ал.4 от ГПК.

 

 

                                     СЪДИЯ : /п/ не се чете

 

 

Вярно с оригинала!

Секретар: В.К.