Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е №25

12.01.2018г., гр. Хасково

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Хасковският районен съд                        Трети граждански състав

на дванадесети декември през две хиляди и седемнадесета година

в публичното заседание в следния състав:

                                                Съдия : Нели Иванова      

секретар Ваня Кирева

прокурор

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело №1147 по описа за 2017г.,за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е делбено във фаза по допускане на делбата.

Образувано е по предявения от Д.Р.Р. с ЕГН:********** ***, А.Р.Р. с ЕГН:********** ***, Р.Р.Ш. с ЕГН:********** ***, О.Р.Р. с ЕГН:********** ***, и Ф.Г. Ю. с ЕГН:********** ***, със съдебен адрес ***, кантора №10, адв.Тодор Ташев, против Е.Д.Г. с ЕГН:********** ***, иск за делба на подробно описания в исковата молба недвижим имот.

В исковата молба се твърди, че страните са съсобственици на недвижим имот, находящ се в гр.Х., ул.*********, представляващ къща на един етаж в източната част на парцел с идентификатор 77195.726.213 по плана на гр.Хасково, одобрен със заповед №РД-18-63/05.10.2006г. на ИД на АК. Тази къща била със застроена площ от 81кв.м. /по скица/, къщата била с идентификатор 77195.726.213.6. Твърди се, че Д.Р.Р.,  А.Р.Р. и О.Р.Р. са наследници на своята майка Н. Г. И., починала на 20.12.2013г. Р.Р.Ш. бил баща на гореизброените и съпруг на Н. И.. Наследствените права на Н. И. изхождали от нейните родители построили къщата Г. М. К. /Г. М. М./, починал на 03.01.1993г., и Е. А. М., починала на 06.03.2005г. При това наследяване всички те общо били собственици на 1/6 ид.ч. от процесния имот, като всеки от тях имал 1/24 ид.ч. от имота. Ищцата Ф.Г. Ю. била наследница на Г. М. К. /Г. М. М./ и Е. А. М., които били нейни родители и притежавала 1/6 ид.ч. от процесния недвижим имот. Ищцата Ф.Г. Ю. била съгласна съсобственият недвижим имот да се възложи на племенника й Д.Р. или на племенника й А.Р., тъй като те живеели в имота със семействата и малките си деца. Ответницата по неправомерен и недобросъвестен начин се сдобила с нотариален акт №102, том 2, н.дело №5443, от 17.09.2014г. на нотариус Сиртова за давностно владение на процесния имот. Твърдят, че има образувано наказателно производство за тези действия на ответницата. Ищците защитавайки своя интерес предприели търсене на съдебна защита на правата си, като образували съответно гр.д.№135/2015г. и гр.д.№234/2015г. по описа на РС-Хасково. Тези производства приключили с решения, с които се признавало за установено по отношение на ответницата, че ищците от 1 до 4 са собственици на 1/6ид.ч. от процесния имот, както и че Ф.Г. е собственик на 1/6 ид.ч. от имота. Предвид гореизложеното се иска постановяване на решение, с което да се допусне делба на гореописания недвижим имот между страните при квоти 1/24 ид.ч. за Д.Р.Р.; 1/24 ид.ч. за А.Р.Р.; 1/24 ид.ч. за Р.Р.Ш.; 1/24 ид.ч. за О.Р.Р.; 4/24 ид.ч. за Ф.Г. Ю. и 16/24 ид.ч. за Е.Д.Г..

         Ответницата депозира отговор на исковата молба в срока по чл.131 от ГПК, с който заявя, че предявения иск е допустим и основателен. Твърди, че многократно правила опити да поделят доброволно имота, но получавала отказ за това.

Съдът като прецени събраните по делото доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност, приема за установена следната фактическа обстановка:

От представеното с исковата молба удостоверение за наследници се установява, че Е. А. М. /вдовица/ е починала на 06.03.2005г. и оставила като свои наследници децата си Г. Г. А., Ф.Г. Ю., Г. Г. К., Д. Г. М., наследниците на починалата й дъщеря А. Г. Й. – Ф. С. М., Г. С. М., Ф. С. А., както и наследниците на починалата си дъщеря Н. Г. И. – Р.Р.Ш., Д.Р.Р., О.Р.Р. и А.Р.Р.. Приложени са също така удостоверения за наследници на починалите Н. Г. И. и Г. М. М., от които се установяват същите наследници. По силата на нотариален акт за собственост на недвижим имот придобит по давност №102, том 2, дело №284 от 17.09.2014г. на нотариус Владилена Сиртова, с рег.№079 по регистъра на нотариалната камара, Е.Д.Г. е призната за собственик по давностно владение върху еднофамилна жилищна сграда с идентификатор 77195.726.213.6 по КК на гр.Хасково, одобрена със заповед №РД-18-63/05.10.2006г. на ИД на АК-гр.София, с административен адрес гр.Хасково, ул.“*****“ №*, разположена в поземлен имот 77195.726.213, със застроена площ от 81кв.м., на един етаж. С влязло в сила съдебно решение, постановено по гр.д.№234/2015г. по описа на РС-Хасково, е прието за установено по отношение на Е.Д.Г., че Ф.Г. Ю. е собственик на 1/6 ид.ч. от недвижим имот, представляващ къща на един етаж с идентификатор 77195.726.213.6 по плана на гр.Хасково, като е отменен нотариален акт за собственост на недвижим имот, придобит по давност №102, том 2, рег.№5443, дело №284/2014г. на нотариус с рег.№079 – Владилена Сиртова, с който Е.Д.Г. е призната за собственик по давностно владение на гореописания недвижим имот в частта на 1/6 ид.ч. С влязло в сила съдебно решение, постановено по гр.д.№135/2015г. по описа на РС-Хасково, е прието за установено по отношение на Е.Д.Г., че Д.Р.Р., А.Р.Р., Р.Р.Ш. и О.Р.Р. са съсобственици на 1/6 ид.ч. общо за четиримата от недвижим имот, представляващ къща на един етаж с идентификатор 77195.726.213.6 по плана на гр.Хасково, като е отменен нотариален акт за собственост на недвижим имот, придобит по давност №102, том 2, рег.№5443, дело №284/2014г. на нотариус с рег.№079 – Владилена Сиртова, с който Е.Д.Г. е призната за собственик по давностно владение на гореописания недвижим имот в частта на 1/6 ид.ч. С постановление от 30.06.2016г. на прокурор в РП-Хасково е прекратено наказателното производство по досъдебно производство №86/2015г. по описа на ОД на МВР-Хасково, пр.пр.№164/2015г. по описа на РП-Хасково, водено срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.290 ал.1 от НК. В мотивите на постановлението е прието, че не може да се докаже по категоричен начин, че Е.Д.Г. е подбудила М. С. А., Е. Р. А. и Ч. А. К. да лъжесвидетелстват, доколкото същите пред нотариус са подписали протокол за обстоятелствата, отразени в негои за които същите са свидетелствали. Прието е също така, че не може да се докаже по категоричен и безспорен начин, че е осъществен и състава на престъпление по чл.290 ал.1 от НК от обективна и субективна страна.   

При така установената фактическа обстановка съдът достига до следните правни изводи относно основателността на предявения иск:

Не се спори по делото, а и от събраните писмени доказателства се установява, че страните са съсобственици на подробно описания в исковата молба недвижим имот. Правото на собственост на ищците в настоящото производство е признато с влезли в законна сила съдебни решения. По силата на тези съдебни решения първите четирима от ищците са признати за съсобственици на 1/6 ид.ч. от процесния недвижим имот, а последната ищца е призната също на 1/6 ид.ч. от този имот. Установи се също така, че на 17.09.2014г. ответницата Е.Д.Г. се е снабдила с нотариален акт за собственост на целия процесен имот, продобит по давност. Този нотариален акт е отменен в частта на 2/6 ид.ч. от собствеността върху имота по предявени собственически искове от ищците  по делбеното дело. Наличието на констативен нотариален акт, с който ответницата по иска за делба е призната за собственик на имота не представлява титул за собственост. В тази връзка с доклада по настоящото дело на ответницата е указано, че не сочи доказателства за наличието на собственически права върху имота. За ищците несъмнено правото на собственост е възникнало вследствие наследствено правоприемство, както са приели и двата съдебни състава, разгледали гр.д.№234/2015г. и гр.д.№135/2015г. по описа на РС-Хасково. В същото време ответницата не фигурира в представените удостоверения за наследници. Наследник на общите наследодатели е нейният баща /Д. Г. М./. Няма данни по някакъв начин последният да е прехвърлил на ответницата своите права върху имота. В настоящото производство не се събраха доказателства за възникнало по друг начин право на собственост върху претендираните идеални части от делбения имот. В същото време в удостоверението за наследници фигурират лица, които би следвало да имат права върху процесния недвижим имот също по силата на наследствено правоприемство и въпреки дадените указания в тази насока тези лица не са конституирани като страни в делбеното производство. Предвид гореизложените съображения съдът намира предявения иск за делба за неоснователен и счита, че следва да бъде отхвърлен, тъй като страните в настоящото производство не представляват пълния кръг от съсобственици на процесния недвижим имот. Същевременно ответницата не ангажира доказателства, от които да се установи, че притежава право на собственост върху претендираните идеални части от делбения имот.

С оглед изхода на делото следва да бъдат осъдени ищците да заплатят държавна такса в размер на 100лв. по сметка на РС-Хасково.

Мотивиран така, съдът

 

                                                       Р Е Ш И :

      

            ОТХВЪРЛЯ предявения от Д.Р.Р. с ЕГН:********** ***, А.Р.Р. с ЕГН:********** ***, Р.Р.Ш. с ЕГН:********** ***, О.Р.Р. с ЕГН:********** ***, и Ф.Г. Ю.  с ЕГН:********** ***, със съдебен адрес ***, кантора №10, адв.Тодор Ташев, против Е.Д.Г. с ЕГН:********** ***, иск за делба на сграда с идентификатор 77195.726.213.6 по КК на гр.Хасково, одобрена със заповед №РД-18-63/05.10.2006г. на ИД на АК-гр.София, с административен адрес гр.Х., ул.“Л*“ №*, разположена в поземлен имот 77195.726.213, със застроена площ от 81кв.м., на един етаж, като неоснователен.

         ОСЪЖДА Д.Р.Р. с ЕГН:********** ***, А.Р.Р. с ЕГН:********** ***, Р.Р.Ш. с ЕГН:********** ***, О.Р.Р. с ЕГН:********** ***, и Ф.Г. Ю. с ЕГН:********** ***, да заплатят по сметка на РС-Хасково държавна такса в размер на 100лв.

               Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд-Хасково в двуседмичен срок от връчването му на страните.

                                                  

                                                       

                                                   Съдия:/п/ не се чете

 

Вярно с оригинала!

Секретар: В.К.