Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е № 26

         гр.Хасково, 15.01.2018год.

 

         В  и м е т о  н а  н а р о д а

 

 

Хасковският районен съд

в публичното заседание на двадесет и първи декември

през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

 

                                                          СЪДИЯ: ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА

 

 

Секретар: Гергана Докузлиева

Прокурор:

като разгледа докладваното от Съдията гр.д. № 480 по описа за 2017г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

**************************************************************************************************

         Водим от горното, съдът

 

Р   Е  Ш  И :

 

         ПРЕКРАТЯВА сключения на ******* в гр.Б., граждански брак между С.Б.Ч., ЕГН ********** и Ч.И.Ч., ЕГН **********, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие.

         УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение, както следва:

         ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права върху роденото от брака дете Б. Ч.Ч., ЕГН **********, на майката С.Б.Ч., ЕГН **********, с право на бащата Ч.И.Ч., ЕГН **********, да взема детето за 80 дни през лятото по време на лятната учебна ваканция, както и за 10 дни по време на зимната учебна ваканция, както и по друго време по предварително съгласие с майката. През лятната учебна ваканция бащата Ч.И.Ч. ще взема детето най-рано една седмица след приключване на учебните занятия и ще го връща най-късно една седмица преди започване на учебните занятия през новата учебна година. Бащата ще взема детето от дома на майката и ще го връща в дома на майката. През времето, когато детето е при майката, бащата Ч.И.Ч. има право да осъществява с него разговори и визуален контакт чрез интернет комуникации /скайп, вайбър и др./ по не по-малко от 10 минути всеки ден, между 19.00 часа и 20.00 часа българско време, като майката се задължава да оказва необходимото съдействие за това. В четни години бащата Ч.И.Ч. ще взема детето Б. Ч.Ч. за коледните празници и новогодишните празници /от 10.00 часа на 21 декември до 18.00 часа на 3 януари/. В нечетни години детето Б. Ч.Ч. ще прекарва с неговата майка С.Б.Ч. коледните и новогодишните празници /от 10.00 часа на 21 декември до 18.00 часа на 3 януари/. В следващата година, през когато детето е било с единия родител на коледните и новогодишните празници, ще прекара православните великденски празници с другия родител, като, ако ще пътува с единия родител извън България, следва последното да е съобразено с училищните му ангажименти. Майката С.Б.Ч. и бащата Ч.И.Ч. ще вземат заедно и с взаимно съгласие решенията относно това в кои учебни заведения детето да бъде записвано и какви спортове да упражнява. Страните се споразумяват, че бабата и дядото – родители на С.Б.Ч. и бабата и дядото – родители на Ч.И.Ч., ще могат да вземат при себе си детето Б. Ч.Ч., ЕГН **********, веднъж в месеца – за цялата събота и неделя /включително с преспиване/.

         ОПРЕДЕЛЯ местоживеене на детето Б. Ч.Ч., ЕГН  **********, при майката С.Б.Ч.,  ЕГН **********, на адрес *** – затворен комплекс „***********“.

         ОСЪЖДА Ч.И.Ч., ЕГН **********, да заплаща на С.Б.Ч.,  ЕГН **********, действаща като майка и законна представителка на малолетното дете Б.Ч.Ч., ЕГН  **********, месечна издръжка в размер на 460 лева, дължима от 15.01.2018г. до настъпване на законни причини за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска и разноските по събирането й. Бащата Ч.И.Ч. няма да дължи издръжката в периодите, когато детето е при него или при родителите на Ч.И.Ч.. 

         Страните по делото не живеят заедно, нямат „Семейно жилище“ по смисъла на СК и нямат претенции един към друг в тази насока.Ч.И.Ч. живее и постоянно пребивава на територията на САЩ, където страните са живеели съвместно до връщането на С.Б.Ч. и детето в Република България, когато С.Б.Ч. заедно с детето са напуснали жилището, което са обитавали в САЩ и нямат претенции по отношение на ползването му, като С.Б.Ч. е осигурила за себе си и детето друго подходящо жилище.

         Страните декларират, че нямат придобити по време на брака недвижими имоти, които да са обща собственост. Недвижимият имот в ****************, представляващ парцел № 162 по плана на ************, се изплаща от Ч.И.Ч. и съгласно законодателството на САЩ ще стане негова собственост.

         Страните декларират, че нямат придобити по време на брака МПС и банкови сметки и нямат претенции една към друга в това отношение.

         Движимите вещи са поделили извънсъдебно и декларират, че нямат претенции един към друг.

         Съпрузите не си дължат издръжка един на друг.

         ДОПУСКА промяна във фамилното име на С.Б.Ч., ЕГН  **********, която след прекратяване на брака ще носи предбрачното си фамилно име – Б..      

         Разноските по делото се поемат от двете страни поравно.

          Със споразумението страните по делото декларират, че са уредили всички лични и имуществени отношения помежду си и занапред няма да имат претенции един към друг.

ОСЪЖДА С.Б.Ч., ЕГН  **********, да заплати по сметка на Районен съдХасково сумата в размер на 20 лева, представляваща държавна такса по допускане на развода.

ОСЪЖДА Ч.И.Ч., ЕГН **********, да заплати по сметка на Районен съдХасково сумата в размер на 20 лева, представляваща държавна такса по допускане на развода и сумата в размер на 331.20 лева, представляваща държавна такса върху присъдения размер на издръжката.

          Решението не подлежи на обжалване.

 

         

      СЪДИЯ: /п/ не се чете

Вярно с оригинала!

Секретар: Е.С.